งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภารกิจของฝ่ายสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ. ดร. พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภารกิจของฝ่ายสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ. ดร. พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภารกิจของฝ่ายสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ. ดร. พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย

2 กรอบการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มข. พัฒนาระบบฐานข้อมูลพัฒนา Website พัฒนาระบบสนับสนุน MIS วิจัย แหล่งข้อมูล พื้นที่เรียนรู้ แจ้งข่าวสาร / ปชส. เครือข่าย Internet/WiFi ซ่อมบำรุง ศูนย์ฝึกอบรม / พัฒนาศักยภาพ การผลิตบัณฑิต และพัฒนานักศึกษา การวิจัยและ สร้างองค์ความรู้ บริการวิชาการ อนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอด ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การบริหารจัดการองค์กร ข้อมูลข่าวสารคณะฯ ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ หลักสูตรการอบรม บริการให้คำปรึกษา การจัดการปัญหา คอมพิวเตอร์ และ Internet ฐานข้อมูลวิจัย บริการอื่นๆ บริการห้องปฏิบัติการ การ บริหารงาน เทคโนโลยี และ สารสนเทศ

3 ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มข. 1. โครงสร้างพื้นฐาน  Computer Server (4 เครื่อง )  Personal Computer ( คณะฯ 163+ หอพัก 20)  Wireless Access Point ( คณะฯ 32+ หอพัก 64)  VDO conference set (1 set)  Internet Broadcast (1 set) 2. แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ( งานใหม่ สนับสนุน ทดแทน ) 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 1 ระบบ 4. บุคลากร 4 คน

4 ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557 NUMIS ฝึกอบรม สมรรถนะการ ใช้โปรแกรม ปรับปรุง ระบบ WiFi การจัดระบบ รองรับการ เรียนการสอน ระยะไกล การจัดเตรียม Computer Servers MIS QA Web-based Data based หอพัก คณะฯ Internet Broadcast VDO conference E-learning การพัฒนา Website การดูแลคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ผลการดำเนินงาน บริการให้ คำปรึกษา และซ่อม บำรุง นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ห้องเรียน หอพัก หน่วยงาน ส่วน บุคคล โปรแก รมการ จัดการ อื่นๆ รับรองผล การประชุม Online

5 การพัฒนา NUMIS

6 โครงสร้าง NUMIS

7 แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ใน ปีงบประมาณ 2558 1. การขยายประสิทธิภาพระบบ สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ( เชื่อมโยงและครอบคลุม NUMIS, NUQA, NUPMS) 2. การจัดทำระบบประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ข้อมูล (Digital Signage) 3. การติดตั้ง Wireless Access Point เพิ่มเติม 4. การพัฒนาเว็บไซท์เพื่อสนับสนุนการ เรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูล 5. การจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทดแทน


ดาวน์โหลด ppt สรุปภารกิจของฝ่ายสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ. ดร. พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google