งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานสาธารณสุข ชายแดนปี 2557 นางสาวดารณี คัมภีระ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนานโยบาย และยุทธศาสตร์ด้าน สุขภาพ การประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานสาธารณสุขชายแดน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานสาธารณสุข ชายแดนปี 2557 นางสาวดารณี คัมภีระ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนานโยบาย และยุทธศาสตร์ด้าน สุขภาพ การประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานสาธารณสุขชายแดน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานสาธารณสุข ชายแดนปี 2557 นางสาวดารณี คัมภีระ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนานโยบาย และยุทธศาสตร์ด้าน สุขภาพ การประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานสาธารณสุขชายแดน โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 18 ธันวาคม 2557

2 ผลการดำเนินงานตาม Specific Issues ◊ ร้อยละของโรงพยาบาลแดนที่ตั้งอยู่บริเวณ ชายแดนให้บริการแบบ เป็นมิตรประชากรต่างด้าว (Friendly Service) ◊ ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่มี ระบบข้อมูลสุขภาพของประชากรต่างด้าว ◊ ร้อยละของประชากรต่างด้าวที่มีหลักประกัน สุขภาพตามความเหมาะสม

3 ผลการดำเนินตาม Specific Issues จำนวนของโรงพยาบาล ที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดน จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่าน เกณฑ์ 9284 ร้อยละ 91.3 จังหวัดชายแดนที่มีการรายงานผลการ ดำเนินงาน 21 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 65.62 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ให้บริการแบบ เป็นมิตร

4 แบบประเมินโรงพยาบาลชายแดนที่ให้บริการแบบ เป็นมิตร ( สำหรับผู้ให้บริการ ) ข้อ ที่ กิจกรรมมีไม่มี 1 การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ใน รพท. / รพช. ด้วย ภาษาถิ่นและภาษาอังกฤษ 2 การจัดทำสื่อและช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ประชากรต่างด้าวเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารด้วยภาษาถิ่นและภาษาอังกฤษ 3 การปรับทัศนคติของผู้ให้บริการในการ ให้บริการแก่ประชากรต่างด้าว และการ เรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีของประชากรต่างด้าวการปรับ ทัศนคติของผู้ให้บริการในการให้บริการแก่ ประชากรต่างด้าว และการเรียนรู้ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของ ประชากรต่างด้าว 4 จัดให้มีล่ามสื่อภาษาในโรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลชุมชน 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ด้านการสื่อสารภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบข้อมูล สุขภาพชายแดน จำนวนของโรงพยาบาลที่ ตั้งอยู่บริเวณชายแดน โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ 91 ร้อยละ 100

6 ร้อยละของ รพ. สต. ที่มีระบบข้อมูล สุขภาพชายแดน จำนวน รพ. สต. ที่ ตั้งอยู่บริเวณชายแดน จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ 615596 ร้อยละ 96.91


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานสาธารณสุข ชายแดนปี 2557 นางสาวดารณี คัมภีระ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนานโยบาย และยุทธศาสตร์ด้าน สุขภาพ การประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานสาธารณสุขชายแดน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google