งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดนปี 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดนปี 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดนปี 2557
นางสาวดารณี คัมภีระ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนานโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ การประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานสาธารณสุขชายแดน โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 18 ธันวาคม 2557

2 ผลการดำเนินงานตาม Specific Issues
◊ ร้อยละของโรงพยาบาลแดนที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนให้บริการแบบ เป็นมิตรประชากรต่างด้าว (Friendly Service) ◊ ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่มีระบบข้อมูลสุขภาพของประชากรต่างด้าว ◊ ร้อยละของประชากรต่างด้าวที่มีหลักประกันสุขภาพตามความเหมาะสม

3 ผลการดำเนินตาม Specific Issues
จังหวัดชายแดนที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน 21 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 65.62 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ให้บริการแบบเป็นมิตร จำนวนของโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดน จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ 92 84 ร้อยละ 91.3

4 แบบประเมินโรงพยาบาลชายแดนที่ให้บริการแบบเป็นมิตร (สำหรับผู้ให้บริการ)
ข้อที่ กิจกรรม มี ไม่มี 1 การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ใน รพท. / รพช. ด้วย ภาษาถิ่นและภาษาอังกฤษ 2 การจัดทำสื่อและช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ประชากรต่างด้าวเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยภาษาถิ่นและภาษาอังกฤษ 3 การปรับทัศนคติของผู้ให้บริการในการให้บริการแก่ประชากรต่างด้าว และการเรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของประชากรต่างด้าวการปรับทัศนคติของผู้ให้บริการในการให้บริการแก่ประชากรต่างด้าว และการเรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของประชากรต่างด้าว 4 จัดให้มีล่ามสื่อภาษาในโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการสื่อสารภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบข้อมูลสุขภาพชายแดน
จำนวนของโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดน โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ 91 ร้อยละ 100

6 ร้อยละของ รพ.สต.ที่มีระบบข้อมูลสุขภาพชายแดน
จำนวน รพ.สต.ที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดน จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ 615 596 ร้อยละ 96.91


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดนปี 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google