งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศุภชัย เมืองรักษ์ Center of Excellence Thailand Productivity Institute Organization Excellence Model การบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวเกณฑ์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศุภชัย เมืองรักษ์ Center of Excellence Thailand Productivity Institute Organization Excellence Model การบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวเกณฑ์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศุภชัย เมืองรักษ์ Center of Excellence Thailand Productivity Institute Organization Excellence Model การบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวเกณฑ์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA/TQA พ.ศ. 2548 การบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวเกณฑ์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ

2 WHY ? WHAT ? HOW ? 1 2 3 Organization Excellence Model

3 WHY ? 1 Organization Excellence Model

4 Square wheels Organization Excellence Model

5 องค์กรORGANIZATION

6 การบริหารจัดการให้องค์กรอยู่รอดยั่งยืนการบริหารจัดการให้องค์กรอยู่รอดยั่งยืน ปัจจัย ภายนอก ปัจจัย ภายใน StrategicManagementการจัดการเชิงกลยุทธ์ Organization Excellence Model

7 ฝ่ายบริหาร ต้องมีบทบาทอย่างไรบ้าง ? เข้าใจในองค์กรดีพอหรือยัง ? ฝ่ายบริหาร ต้องมีบทบาทอย่างไรบ้าง ? เข้าใจในองค์กรดีพอหรือยัง ? Organization Excellence Model

8 Management Frameworks Management 0f Quality Quality Systems & Standards Quality 0f Management Management & Improvement Tools 7S MBNQA TQA PMQA TQM 5S BM BSC KM SS TPM ISO HA HACCP HPH ISO HA HACCP HPH Fusion Management หลักธรรมะ หลักธรรมะ Organization Excellence Model

9 WHAT ? 2 Organization Excellence Model

10 องค์ประกอบของการจัดการแบบบูรณาการตามแนวทางเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ. ศ. 2548 Organization Excellence Model

11 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ ความท้าทาย เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ

12 HOW ? 3 Organization Excellence Model

13 กระบวนบูรณาการการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

14 1 2 4 3 7 56 8 9 หาความต้องการ ผู้มีส่วนได้เสีย กระตุ้นให้เกิด การปรับปรุง ประเมินสภาพ องค์กรในปัจจุบัน วางแผนกลยุทธ์ ระยะสั้นและยาว วางแผนปฏิบัติ การประจำปี ปฏิบัติตามแผน ปฎิบัติการ เสริมศักยภาพ ภายในองค์การ วัดและประเมินผล การดำเนินงาน ปรับปรุงงาน อย่างต่อเนื่อง Organization Excellence Model Path to Competitiveness

15 1 2 4 3 7 56 8 9 Organization Excellence Model Path to Competitiveness การกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุง การหาความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย การประเมินองค์กร ตามเกณฑ์ PMQA ในภาพรวม การทำแผนกลยุทธ์ Strategic Plan การทำแผนปฏิบัติการ Action Plan การเสริมศักยภาพด้วยการคัดสรรเครื่องมือหลัก ระบบการติดตามและประเมินผล ติดตามและประเมินผลรายหน่วยงาน การประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์

16 1 การกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุง ศีกษาหลักการบริหารการ เปลี่ยนแปลง ศีกษาหลักการบริหารการ เปลี่ยนแปลง Change Management Organization Development วิเคราะห์ปัจจัยในองค์กร วิเคราะห์ปัจจัยในองค์กร จำแนกกลุ่มบุคคล จำแนกกลุ่มบุคคล วิเคราะห์สาเหตุที่ไม่ปรับ วิเคราะห์สาเหตุที่ไม่ปรับ หาทางแก้ไข หาทางแก้ไข ศีกษาหลักการบริหารการ เปลี่ยนแปลง ศีกษาหลักการบริหารการ เปลี่ยนแปลง Change Management Organization Development วิเคราะห์ปัจจัยในองค์กร วิเคราะห์ปัจจัยในองค์กร จำแนกกลุ่มบุคคล จำแนกกลุ่มบุคคล วิเคราะห์สาเหตุที่ไม่ปรับ วิเคราะห์สาเหตุที่ไม่ปรับ หาทางแก้ไข หาทางแก้ไข ขั้นตอนการเรียนรู้ Organization Excellence Model การบ้าน 1.1 Change Management Action Plan Action Plan 1.1 Change Management Action Plan Action Plan

17 2 การหาความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ศีกษาหลักการของสายโซ่ ของคุณค่า ศีกษาหลักการของสายโซ่ ของคุณค่า Value chain SIPOC Model ศึกษาหลักการสำรวจความ ศึกษาหลักการสำรวจความต้องการลูกค้า Customer survey วิเคราะห์สายโซ่คุณค่า วิเคราะห์สายโซ่คุณค่า จำแนกกลุ่ม จำแนกกลุ่ม สำรวจหาความต้องการ สำรวจหาความต้องการ วิเคราะห์ช่องว่าง วิเคราะห์ช่องว่าง สรุปภาพรวมองค์กร สรุปภาพรวมองค์กร ศีกษาหลักการของสายโซ่ ของคุณค่า ศีกษาหลักการของสายโซ่ ของคุณค่า Value chain SIPOC Model ศึกษาหลักการสำรวจความ ศึกษาหลักการสำรวจความต้องการลูกค้า Customer survey วิเคราะห์สายโซ่คุณค่า วิเคราะห์สายโซ่คุณค่า จำแนกกลุ่ม จำแนกกลุ่ม สำรวจหาความต้องการ สำรวจหาความต้องการ วิเคราะห์ช่องว่าง วิเคราะห์ช่องว่าง สรุปภาพรวมองค์กร สรุปภาพรวมองค์กร ขั้นตอนการเรียนรู้ Organization Excellence Model การบ้าน 2.1 Stakeholder Requirement & Requirement & Satisfaction Satisfaction Report Report 2.1 Stakeholder Requirement & Requirement & Satisfaction Satisfaction Report Report 2.2 Stakeholder Database Database Report Report 2.2 Stakeholder Database Database Report Report

18 3 การประเมินองค์กร ตามเกณฑ์ PMQA ในภาพรวม ศึกษาและประเมินตามเกณฑ์ ศึกษาและประเมินตามเกณฑ์ PMQA แบบย่อ วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ระดับคะแนน ระดับคะแนน สรุปภาพรวมองค์กร สรุปภาพรวมองค์กร ศึกษาและประเมินตามเกณฑ์ ศึกษาและประเมินตามเกณฑ์ PMQA แบบย่อ วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ระดับคะแนน ระดับคะแนน สรุปภาพรวมองค์กร สรุปภาพรวมองค์กร ขั้นตอนการเรียนรู้ Organization Excellence Model การบ้าน 3.1 Pre - Assessment Report Report 3.1 Pre - Assessment Report Report

19 4 การทำแผนกลยุทธ์ 4 ปีขององค์กร Strategic Plan วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก วิเคราะห์ปัจจัยภายใน วิเคราะห์ปัจจัยภายใน กำหนดทิศทาง กำหนดทิศทาง สรุปเป้าหมายองค์กร สรุปเป้าหมายองค์กร วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก วิเคราะห์ปัจจัยภายใน วิเคราะห์ปัจจัยภายใน กำหนดทิศทาง กำหนดทิศทาง สรุปเป้าหมายองค์กร สรุปเป้าหมายองค์กร ขั้นตอนการเรียนรู้ Organization Excellence Model การบ้าน 4.1 Strategy Map

20 5 การทำแผนปฏิบัติการ Action Plan กำหนดความรับผิดชอบ กำหนดความรับผิดชอบ การนำแผนสู่การปฏิบัติ การนำแผนสู่การปฏิบัติ กระจายเป้าหมาย กระจายเป้าหมาย ทำแผนรายหน่วยงาน ทำแผนรายหน่วยงาน บูรณาการแผนและจัดลำดับ ความสำคัญ บูรณาการแผนและจัดลำดับ ความสำคัญ กำหนดตัววัด กำหนดตัววัด กำหนดตารางเวลา กำหนดตารางเวลา จัดสรรทรัพยากร จัดสรรทรัพยากร แผนด้านบุคลากร แผนด้านบุคลากร แผนความเสี่ยง สำรอง แผนความเสี่ยง สำรอง กำหนดความรับผิดชอบ กำหนดความรับผิดชอบ การนำแผนสู่การปฏิบัติ การนำแผนสู่การปฏิบัติ กระจายเป้าหมาย กระจายเป้าหมาย ทำแผนรายหน่วยงาน ทำแผนรายหน่วยงาน บูรณาการแผนและจัดลำดับ ความสำคัญ บูรณาการแผนและจัดลำดับ ความสำคัญ กำหนดตัววัด กำหนดตัววัด กำหนดตารางเวลา กำหนดตารางเวลา จัดสรรทรัพยากร จัดสรรทรัพยากร แผนด้านบุคลากร แผนด้านบุคลากร แผนความเสี่ยง สำรอง แผนความเสี่ยง สำรอง ขั้นตอนการเรียนรู้ Organization Excellence Model การบ้าน 5.1 Strategy Matrix 5.2 Action Plan

21 6 การเสริมศักยภาพด้วยการคัดสรรเครื่องมือหลักในการบริหารManagementTools วิเคราะห์หาเครื่องมือที่ เหมาะสม วิเคราะห์หาเครื่องมือที่ เหมาะสม ศึกษาอบรม ศึกษาอบรม ทดลองใช้เครื่องมือ ทดลองใช้เครื่องมือ นำเครื่องมือไปปฏิบัติ นำเครื่องมือไปปฏิบัติ วิเคราะห์หาเครื่องมือที่ เหมาะสม วิเคราะห์หาเครื่องมือที่ เหมาะสม ศึกษาอบรม ศึกษาอบรม ทดลองใช้เครื่องมือ ทดลองใช้เครื่องมือ นำเครื่องมือไปปฏิบัติ นำเครื่องมือไปปฏิบัติ ขั้นตอนการเรียนรู้ Organization Excellence Model การบ้าน 6.1 Management Tools 6.2 Action Plan

22 7 ระบบการติดตามและประเมินผลPerformanceManagement ศึกษาหลักการประเมินผล ศึกษาหลักการประเมินผล กำหนดระบบประเมิน กำหนดระบบประเมิน ระบุระบบตัววัด ระบุระบบตัววัด ทำห้องติดตามการดำเนินงาน ทำห้องติดตามการดำเนินงาน ศึกษาหลักการประเมินผล ศึกษาหลักการประเมินผล กำหนดระบบประเมิน กำหนดระบบประเมิน ระบุระบบตัววัด ระบุระบบตัววัด ทำห้องติดตามการดำเนินงาน ทำห้องติดตามการดำเนินงาน ขั้นตอนการเรียนรู้ Organization Excellence Model การบ้าน 7.1 KPI Family 7.2 Evaluation Plan 7.3 Cockpit Room

23 8 ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้ารายหน่วยงาน Site Visit ศึกษาความก้าวหน้า ศึกษาความก้าวหน้า ให้คำปรึกษา ให้คำปรึกษา อบรมสาระเพิ่มเติม อบรมสาระเพิ่มเติม ประเมินศักยภาพองค์กร ประเมินศักยภาพองค์กร นำข้อเสนอแนะไปสู่การ ปรับปรุง นำข้อเสนอแนะไปสู่การ ปรับปรุง ศึกษาความก้าวหน้า ศึกษาความก้าวหน้า ให้คำปรึกษา ให้คำปรึกษา อบรมสาระเพิ่มเติม อบรมสาระเพิ่มเติม ประเมินศักยภาพองค์กร ประเมินศักยภาพองค์กร นำข้อเสนอแนะไปสู่การ ปรับปรุง นำข้อเสนอแนะไปสู่การ ปรับปรุง ขั้นตอนการเรียนรู้ Organization Excellence Model การบ้าน 8.1 Site Visit Report 8.2 Improvement Plan

24 9 การประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์PMQA ศึกษาเกณฑ์และการประเมิน ศึกษาเกณฑ์และการประเมิน จัดทีมงาน จัดทีมงาน กำหนดตารางเวลา กำหนดตารางเวลา ประเมินรายหน่วยงาน ประเมินรายหน่วยงาน บูรณาการผลประเมิน บูรณาการผลประเมิน สรุปรายงาน สรุปรายงาน นำเสนอบทเรียน นำเสนอบทเรียน ศึกษาเกณฑ์และการประเมิน ศึกษาเกณฑ์และการประเมิน จัดทีมงาน จัดทีมงาน กำหนดตารางเวลา กำหนดตารางเวลา ประเมินรายหน่วยงาน ประเมินรายหน่วยงาน บูรณาการผลประเมิน บูรณาการผลประเมิน สรุปรายงาน สรุปรายงาน นำเสนอบทเรียน นำเสนอบทเรียน ขั้นตอนการเรียนรู้ Organization Excellence Model การบ้าน 9.1 Organization Assessment Report Report 9.1 Organization Assessment Report Report 9.2 Project Presentation Presentation 9.2 Project Presentation Presentation

25 เกณฑ์ประเมิน ผลประเมิน Organization Excellence Model 1.ความมุ่งมั่นผู้บริหาร 30% 2.การมีส่วนร่วมของบุคลากร 30% 3.ผลงานในแต่ละขั้นตอน 40% 1.ความมุ่งมั่นผู้บริหาร 30% 2.การมีส่วนร่วมของบุคลากร 30% 3.ผลงานในแต่ละขั้นตอน 40% 1.ผลต่ำกว่า 60% 1 ครั้ง = ใบเหลือง 2.ผลต่ำกว่า 60% 2 ครั้ง = ใบส้ม 3.ผลต่ำกว่า 60% 3 ครั้ง = ใบแดง 1.ผลต่ำกว่า 60% 1 ครั้ง = ใบเหลือง 2.ผลต่ำกว่า 60% 2 ครั้ง = ใบส้ม 3.ผลต่ำกว่า 60% 3 ครั้ง = ใบแดง การประเมินมีทั้งสิ้น 9 ครั้ง ข้อตกลง

26 “ It’s about management and change first ; measurement and technology are second ” Organization Excellence Model

27 Q & A Organization Excellence Model

28 Center of Excellence ฝ่ายวิจัยและระบบสารสนเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ WWW.FTPI.OR.TH Tel. 0-2619-5500 Fax. 0-2619-8090 Organization Excellence Model


ดาวน์โหลด ppt ศุภชัย เมืองรักษ์ Center of Excellence Thailand Productivity Institute Organization Excellence Model การบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวเกณฑ์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google