งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักอนามัย 4 ปี เพื่อเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ ในหน่วยงานระดับสำนักงาน / กอง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักอนามัย 4 ปี เพื่อเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ ในหน่วยงานระดับสำนักงาน / กอง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักอนามัย 4 ปี เพื่อเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ ในหน่วยงานระดับสำนักงาน / กอง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

2 2 12 3 4

3 หัวข้อการนำเสนอ กรอบแผนยุทธศาสตร์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร นโยบายการพัฒนาที่สำคัญ สำหรับยุทธศาสตร์ 12 ด้าน เครื่องมือการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 3

4 4 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนงานระดับต่างๆ ในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร แผนบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการ (กทม./สำนัก/สำนักงานเขต) จัดทำงบประมาณประจำปี จัดการด้านอัตรากำลัง/พัฒนา คุณสมบัติที่พึงประสงค์ พัฒนาระบบบริหาร/ พัฒนา ICT จัดทำคำรับรองฯ ระดับสำนัก มอบหมายงานสู่ระดับบุคคล ติดตามและประเมินผล งานพิเศษ แผนแม่บท (ด้านต่างๆ/พื้นที่) งานประจำ /งานบริการ นโยบายผู้บริหาร

5 5 กรอบเนื้อหาหลักในแผนแม่บทฯ Healthy Citizen Healthy Community Healthy Metropolis “Accomplishing health for people and city” แก่นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ Encouraging proactive health promotion Providing best public health service with equity manner Building healthy communities and healthy environments Increasing public health service capability to support BMA in becoming regional health gateway Mastering in public health management for mega-city 1 2 3 4 5 12 ยุทธศาสตร์หลัก ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ รักษาพยาบาล ปฐมภูมิ ป้องกันและควบคุมโรค สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม อาหารปลอดภัย อาหารเพื่อสุขภาพ ป้องกันและควบคุม ภาวะคุกคามสุขภาพ พัฒนาบุคลากร และการจัดการ องค์ความรู้ การบริหารจัดการ และการพัฒนา องค์กร การสนับสนุน การบริการ การคุ้มครอง ผู้บริโภค เทคโนโลยี สารสนเทศ สุขภาพ

6 6 การกำหนดเป้าประสงค์การพัฒนา โดยนำแก่นยุทธศาสตร์มาพิจารณาเปรียบเทียบใน 3 มิติ มิติการพัฒนาแบบองค์รวม Total Promotion and Prevention Total Treatment and Rehabilitation Total Development for Sustainability Healthy Citizen ประชาชนมีสุขภาพ ที่ดี ได้รับการ ส่งเสริมสุขภาพใน เชิงรุกอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถ เข้าถึงบริการทาง สุขภาพที่มีคุณภาพได้ อย่างเท่าเทียม เป็นต้นแบบด้านการ บริหารจัดการด้าน สาธารณสุขชุมชน / เขตเมือง Healthy Community เมืองมีสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจากภาวะคุกคามทางสุขภาพ Healthy Metropolis เป็นเครือข่ายสำคัญที่สนับสนุน การเป็นมหานครแห่งสุขภาพในระดับภูมิภาค แก่นยุทธศาสตร์ = เป้าประสงค์การพัฒนา หมายเหตุ 12 3 5 4

7 7 12 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ – ด้านส่งเสริมสุขภาพ – ด้านป้องกันและควบคุมโรค – ด้านฟื้นฟูสุขภาพ – ด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ – ด้านอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ – ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม – ด้านการป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ – ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค – ด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ – ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร – ด้านการสนับสนุนการบริการ – ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ

8 8 ส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันและ ควบคุมโรค ฟื้นฟู สภาพ รักษา พยาบาลฯ สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม อาหาร ปลอดภัย ป้องกัน / ควบคุม ภาวะคุกคาม คุ้มครอง ผู้บริโภค พัฒนา บุคลากรฯ พัฒนา ระบบบริหารฯ สนับสนุน การบริการ พัฒนา ICT พื้นที่ #1 พื้นที่ #2 พื้นที่ #3 พื้นที่ #4 ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์กับการกำหนดกลยุทธ์เชิงพื้นที่

9 9 ส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันและ ควบคุมโรค ฟื้นฟู สมรรถภาพ รักษา พยาบาลฯ สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล อาหาร ป้องกัน / ควบคุม ภาวะคุกคาม คุ้มครอง ผู้บริโภค พัฒนา บุคลากรฯ พัฒนา ระบบบริหารฯ สนับสนุน การบริการ พัฒนา ICT พื้นที่ #1 พื้นที่ #2 พื้นที่ #3 พื้นที่ #4 วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ข้อมูลสนับสนุน (SWOT Analysis) ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ และ เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ( ระดับผลลัพธ์ ) ตัวชี้วัด ( ระดับผลผลิต ) กำกับกลยุทธ์ งบประมาณ ยุทธศาสตร์พื้นที่ ประชาชนกลุ่ม เป้าหมาย สามารถวิเคราะห์การแบ่งสัดส่วนได้ตาม…. กรอบเนื้อหาหลักในแผนแม่บทฯ

10 หัวข้อการนำเสนอ กรอบแผนยุทธศาสตร์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร นโยบายการพัฒนาที่สำคัญ สำหรับยุทธศาสตร์ 12 ด้าน เครื่องมือการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 10

11 11 12 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ – ด้านส่งเสริมสุขภาพ – ด้านป้องกันและควบคุมโรค – ด้านฟื้นฟูสุขภาพ – ด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ – ด้านอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ – ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม – ด้านการป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ – ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค – ด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ – ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร – ด้านการสนับสนุนการบริการ – ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ประเด็นที่มุ่งเน้น หน่วยงานหลัก / หน่วยงานร่วม

12 ประเด็นที่มุ่งเน้น หน่วยงานหลัก / หน่วยงานร่วม 12 12 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ – ด้านส่งเสริมสุขภาพ – ด้านป้องกันและควบคุมโรค – ด้านฟื้นฟูสุขภาพ – ด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ – ด้านอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ – ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม – ด้านการป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ – ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค – ด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ – ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร – ด้านการสนับสนุนการบริการ – ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ

13 ประเด็นที่มุ่งเน้น หน่วยงานหลัก / หน่วยงานร่วม 13 12 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ – ด้านส่งเสริมสุขภาพ – ด้านป้องกันและควบคุมโรค – ด้านฟื้นฟูสุขภาพ – ด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ – ด้านอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ – ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม – ด้านการป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ – ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค – ด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ – ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร – ด้านการสนับสนุนการบริการ – ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ

14 ประเด็นที่มุ่งเน้น หน่วยงานหลัก / หน่วยงานร่วม 14 12 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ – ด้านส่งเสริมสุขภาพ – ด้านป้องกันและควบคุมโรค – ด้านฟื้นฟูสุขภาพ – ด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ – ด้านอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ – ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม – ด้านการป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ – ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค – ด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ – ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร – ด้านการสนับสนุนการบริการ – ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ

15 ประเด็นที่มุ่งเน้น หน่วยงานหลัก / หน่วยงานร่วม 15 12 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ – ด้านส่งเสริมสุขภาพ – ด้านป้องกันและควบคุมโรค – ด้านฟื้นฟูสุขภาพ – ด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ – ด้านอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ – ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม – ด้านการป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ – ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค – ด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ – ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร – ด้านการสนับสนุนการบริการ – ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ

16 ประเด็นที่มุ่งเน้น หน่วยงานหลัก / หน่วยงานร่วม 16 12 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ – ด้านส่งเสริมสุขภาพ – ด้านป้องกันและควบคุมโรค – ด้านฟื้นฟูสุขภาพ – ด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ – ด้านอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ – ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม – ด้านการป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ – ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค – ด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ – ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร – ด้านการสนับสนุนการบริการ – ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ

17 ประเด็นที่มุ่งเน้น หน่วยงานหลัก / หน่วยงานร่วม 17 12 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ – ด้านส่งเสริมสุขภาพ – ด้านป้องกันและควบคุมโรค – ด้านฟื้นฟูสุขภาพ – ด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ – ด้านอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ – ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม – ด้านการป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ – ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค – ด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ – ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร – ด้านการสนับสนุนการบริการ – ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ

18 ประเด็นที่มุ่งเน้น หน่วยงานหลัก / หน่วยงานร่วม 18 12 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ – ด้านส่งเสริมสุขภาพ – ด้านป้องกันและควบคุมโรค – ด้านฟื้นฟูสุขภาพ – ด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ – ด้านอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ – ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม – ด้านการป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ – ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค – ด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ – ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร – ด้านการสนับสนุนการบริการ – ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ

19 ประเด็นที่มุ่งเน้น หน่วยงานหลัก / หน่วยงานร่วม 19 12 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ – ด้านส่งเสริมสุขภาพ – ด้านป้องกันและควบคุมโรค – ด้านฟื้นฟูสุขภาพ – ด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ – ด้านอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ – ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม – ด้านการป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ – ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค – ด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ – ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร – ด้านการสนับสนุนการบริการ – ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ

20 ประเด็นที่มุ่งเน้น หน่วยงานหลัก / หน่วยงานร่วม 20 12 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ – ด้านส่งเสริมสุขภาพ – ด้านป้องกันและควบคุมโรค – ด้านฟื้นฟูสุขภาพ – ด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ – ด้านอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ – ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม – ด้านการป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ – ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค – ด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ – ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร – ด้านการสนับสนุนการบริการ – ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ

21 ประเด็นที่มุ่งเน้น หน่วยงานหลัก / หน่วยงานร่วม 21 12 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ – ด้านส่งเสริมสุขภาพ – ด้านป้องกันและควบคุมโรค – ด้านฟื้นฟูสุขภาพ – ด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ – ด้านอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ – ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม – ด้านการป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ – ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค – ด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ – ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร – ด้านการสนับสนุนการบริการ – ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ

22 ประเด็นที่มุ่งเน้น หน่วยงานหลัก / หน่วยงานร่วม 22 12 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ – ด้านส่งเสริมสุขภาพ – ด้านป้องกันและควบคุมโรค – ด้านฟื้นฟูสุขภาพ – ด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ – ด้านอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ – ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม – ด้านการป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ – ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค – ด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ – ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร – ด้านการสนับสนุนการบริการ – ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ

23 ยุทธศาสตร์หน่วยงานหลักหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ด้านส่งเสริมสุขภาพ – ด้านป้องกันและควบคุมโรค – ด้านฟื้นฟูสุขภาพ – ด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ – ด้านอาหารปลอดภัยและอาหาร เพื่อสุขภาพ – ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม – ด้านการป้องกันและควบคุมภาวะ คุกคามทางสุขภาพ – ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค – ด้านการพัฒนาบุคลากรและการ จัดการองค์ความรู้ – ด้านการบริหารจัดการและการ พัฒนาองค์กร – ด้านการสนับสนุนการบริการ - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ 12 ยุทธศาสตร์หลัก

24 ทบทวนภารกิจของหน่วยงานในยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ หน่วยงาน _________________________ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องประเด็นที่มุ่งเน้น แนวทางการ ดำเนินงาน

25 หัวข้อการนำเสนอ กรอบแผนยุทธศาสตร์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร นโยบายการพัฒนาที่สำคัญ สำหรับยุทธศาสตร์ 12 ด้าน เครื่องมือการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 25

26 26 วิเคราะห์สถานะปัจจุบัน จุดมุ่งหมายการพัฒนา ( วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ ) การติดตามและประเมินผล กลยุทธ์และโครงการ คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงเชิงมหภาค คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทรัพยากร (Input) 2 1 2 2 3 4 5 กรอบแนวคิดหลักในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 1. กำหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ชัดเจน ในรูปแบบของวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ พร้อมกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ในระดับเป้าประสงค์ 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยใช้ข้อมูลจริงสนับสนุน เพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ ปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 3. กำหนดกลยุทธ์และโครงการพัฒนา เพื่อให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมาย โดยใช้ประโยชน์จาก ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 4. ประเมินทรัพยากรที่จำเป็น ทั้งด้านงบประมาณ อัตรากำลัง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ / โครงการ 5. จัดให้มีการติดตามและประเมินผล ตลอดจนกลไกการสื่อสารและจูงใจ เพื่อให้มั่นใจในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ สอดคล้องกับแนวทางการบริหารราชการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมีหลักการสำคัญ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ปัจจัย สู่ความสำเร็จ

27 ตัวอย่างการใช้ข้อเท็จจริง (Fact) ประกอบการประเมินสภาพแวดล้อม ตัวอย่างกราฟแสดงระดับของปัญหาเชิงพื้นที่ ในกลุ่มเขตเศรษฐกิจ ตัวอย่างกราฟแสดงระดับของปัญหาเชิงพื้นที่ ในกลุ่มเขตที่อยู่อาศัย ตัวอย่างกราฟแสดงระดับของปัญหาเชิงพื้นที่ ในกลุ่มเขตอนุรักษ์ฯ ตัวอย่างกราฟแสดงระดับของปัญหาเชิงพื้นที่ ในกลุ่มเขตอุตสาหกรรม

28 ปริมาณการใช้น้ำอุปโภคบริโภคเฉลี่ยรายปี รายตำบล (พ.ศ. 2541-2550)

29 29 ตัวอย่างแผนที่ทางยุทธศาสตร์ ( สำหรับภาคเอกชน ) อ้างอิง : ก. พ. ร.

30 30 กรอบ 4 มิติ สำหรับการจัดทำแผนที่ทางยุทธศาสตร์ ( สำหรับหน่วยงานราชการ ) อ้างอิง : ก. พ. ร.

31 31 ตัวอย่างแผนที่ทางยุทธศาสตร์ ( สำหรับหน่วยงานราชการ ) อ้างอิง : ก. พ. ร.

32 การบริหารงบประมาณแนวใหม่ SPBB (Strategic Performance-Based Budgeting) –การจัดทำงบประมาณแบบมมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ PART (Performance Assessment Rating Tool) –เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสเร็จของการดำเนินงาน จากการใช้จ่ายงบประมาณ

33 รัฐบาล ยุทธศาสตร์ ชาติ เป้าหมายยุทธศาสตร์ 1 ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้น ผลผลิต ที่เกิดขึ้น ผลของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น กระทรวง เป้าหมายการ ให้บริการ ( สาธารณะ ) 2 ยุทธศาสตร์ กระทรวง ผลผลิต เป้าหมายการให้บริการ ระดับหน่วยงาน หน่วยงาน แผนการให้บริการ ( กลยุทธ์หน่วยงาน ) 3 SPPB & PART ผลกระทบ กิจกรรม งบประมาณ แผนผล อ้างอิง : สำนักงบประมาณ

34 ผลงาน = ผลผลิต + ผลลัพธ์ SPBB ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณที่ใช้เทียบกับ ผลลัพธ์ที่ได้ งบประมาณที่ใช้เทียบกับ ผลลัพธ์ที่ได้ ResourceInputProcessOutputOutcome ประสิทธิผลประสิทธิภาพประหยัด ประโยชน์

35 SPBB อ้างอิง : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ (2549)

36 PART 1. จัดทำ งบประมาณ 1. จัดทำ งบประมาณ 2. อนุมัติ งบประมาณ 2. อนุมัติ งบประมาณ 3. บริหาร งบประมาณ 3. บริหาร งบประมาณ 4. ควบคุม ติดตาม ประเมินผล 4. ควบคุม ติดตาม ประเมินผล PART ให้ความสำคัญกับกระบวนการการจัดทำและบริหารงบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์ การบริหารจัดการ การเชื่อมโยง งบประมาณ การวางแผน กลยุทธ์ จุดมุ่งหมาย ประเด็นสำคัญ ของการประเมิน ในระบบ PART

37 ประเด็นสำคัญในการประเมินผล ตามระบบ PART อ้างอิง : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ (2549)

38 ประเด็นสำคัญในการประเมินผล ตามระบบ PART อ้างอิง : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ (2549)

39 การประเมินผล ตามระบบ PART อ้างอิง : สำนักงบประมาณ

40 การเชื่อมโยงกับเครื่องมือสนับสนุนระบบบริหารราชการอื่นๆ เช่น DOC, Data Warehouse, War room


ดาวน์โหลด ppt 1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักอนามัย 4 ปี เพื่อเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ ในหน่วยงานระดับสำนักงาน / กอง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google