งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักอนามัย 4 ปี เพื่อเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ ในหน่วยงานระดับสำนักงาน/กอง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักอนามัย 4 ปี เพื่อเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ ในหน่วยงานระดับสำนักงาน/กอง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักอนามัย 4 ปี เพื่อเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ ในหน่วยงานระดับสำนักงาน/กอง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

2 1 2 4 3

3 หัวข้อการนำเสนอ กรอบแผนยุทธศาสตร์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
นโยบายการพัฒนาที่สำคัญ สำหรับยุทธศาสตร์ 12 ด้าน เครื่องมือการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

4 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนงานระดับต่างๆ ในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
นโยบายผู้บริหาร แผนบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร แผนแม่บท (ด้านต่างๆ/พื้นที่) งานประจำ /งานบริการ แผนปฏิบัติราชการ (กทม./สำนัก/สำนักงานเขต) จัดทำงบประมาณประจำปี จัดการด้านอัตรากำลัง/พัฒนา คุณสมบัติที่พึงประสงค์ พัฒนาระบบบริหาร/ พัฒนา ICT จัดทำคำรับรองฯ ระดับสำนัก มอบหมายงานสู่ระดับบุคคล งานพิเศษ ติดตามและประเมินผล

5 กรอบเนื้อหาหลักในแผนแม่บทฯ
วิสัยทัศน์ “Accomplishing health for people and city” Healthy Citizen Healthy Community Healthy Metropolis แก่นยุทธศาสตร์ Encouraging proactive health promotion 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค 4 Increasing public health service capability to support BMA in becoming regional health gateway 2 Providing best public health service with equity manner ฟื้นฟูสุขภาพ รักษาพยาบาล ปฐมภูมิ 3 Building healthy communities and healthy environments สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม อาหารปลอดภัย อาหารเพื่อสุขภาพ ป้องกันและควบคุม ภาวะคุกคามสุขภาพ การคุ้มครอง ผู้บริโภค 5 Mastering in public health management for mega-city พัฒนาบุคลากร และการจัดการ องค์ความรู้ การบริหารจัดการ และการพัฒนา องค์กร การสนับสนุน การบริการ เทคโนโลยี สารสนเทศ สุขภาพ 12 ยุทธศาสตร์หลัก

6 การกำหนดเป้าประสงค์การพัฒนา
โดยนำแก่นยุทธศาสตร์มาพิจารณาเปรียบเทียบใน 3 มิติ มิติการพัฒนาแบบองค์รวม Total Promotion and Prevention Total Treatment and Rehabilitation Total Development for Sustainability Healthy Citizen ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ได้รับการส่งเสริมสุขภาพในเชิงรุกอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขชุมชน/ เขตเมือง Healthy Community เมืองมีสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจากภาวะคุกคามทางสุขภาพ Healthy Metropolis เป็นเครือข่ายสำคัญที่สนับสนุน การเป็นมหานครแห่งสุขภาพในระดับภูมิภาค 1 2 5 3 แก่นยุทธศาสตร์ 4 หมายเหตุ = เป้าประสงค์การพัฒนา

7 12 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ด้านส่งเสริมสุขภาพ
ด้านป้องกันและควบคุมโรค ด้านฟื้นฟูสุขภาพ ด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ ด้านอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านการป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ด้านการสนับสนุนการบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ

8 ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์กับการกำหนดกลยุทธ์เชิงพื้นที่
พัฒนา บุคลากรฯ พัฒนา ระบบบริหารฯ สนับสนุน การบริการ พัฒนา ICT ส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันและ ควบคุมโรค ฟื้นฟู สภาพ รักษา พยาบาลฯ สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม อาหาร ปลอดภัย ป้องกัน/ควบคุม ภาวะคุกคาม คุ้มครอง ผู้บริโภค พื้นที่ #1 พื้นที่ #2 พื้นที่ #3 พื้นที่ #4

9 กรอบเนื้อหาหลักในแผนแม่บทฯ
วิสัยทัศน์ ส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันและ ควบคุมโรค ฟื้นฟู สมรรถภาพ รักษา พยาบาลฯ สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม อาหาร ป้องกัน/ควบคุม ภาวะคุกคาม คุ้มครอง ผู้บริโภค พัฒนา บุคลากรฯ ระบบบริหารฯ สนับสนุน การบริการ พัฒนา ICT พื้นที่ #1 พื้นที่ #2 พื้นที่ #3 พื้นที่ #4 เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และ เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด (ระดับผลลัพธ์) ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อมูลสนับสนุน (SWOT Analysis) งบประมาณ สามารถวิเคราะห์การแบ่งสัดส่วนได้ตาม…. ยุทธศาสตร์ พื้นที่ ประชาชนกลุ่ม เป้าหมาย กลยุทธ์และ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (ระดับผลผลิต) กำกับกลยุทธ์

10 หัวข้อการนำเสนอ กรอบแผนยุทธศาสตร์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
นโยบายการพัฒนาที่สำคัญ สำหรับยุทธศาสตร์ 12 ด้าน เครื่องมือการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

11 12 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ด้านส่งเสริมสุขภาพ
ด้านป้องกันและควบคุมโรค ด้านฟื้นฟูสุขภาพ ด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ ด้านอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านการป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ด้านการสนับสนุนการบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ประเด็นที่มุ่งเน้น หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม

12 12 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ด้านส่งเสริมสุขภาพ
ด้านป้องกันและควบคุมโรค ด้านฟื้นฟูสุขภาพ ด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ ด้านอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านการป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ด้านการสนับสนุนการบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ประเด็นที่มุ่งเน้น หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม

13 12 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ด้านส่งเสริมสุขภาพ
ด้านป้องกันและควบคุมโรค ด้านฟื้นฟูสุขภาพ ด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ ด้านอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านการป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ด้านการสนับสนุนการบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ประเด็นที่มุ่งเน้น หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม

14 12 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ด้านส่งเสริมสุขภาพ
ด้านป้องกันและควบคุมโรค ด้านฟื้นฟูสุขภาพ ด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ ด้านอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านการป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ด้านการสนับสนุนการบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ประเด็นที่มุ่งเน้น หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม

15 12 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ด้านส่งเสริมสุขภาพ
ด้านป้องกันและควบคุมโรค ด้านฟื้นฟูสุขภาพ ด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ ด้านอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านการป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ด้านการสนับสนุนการบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ประเด็นที่มุ่งเน้น หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม

16 12 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ด้านส่งเสริมสุขภาพ
ด้านป้องกันและควบคุมโรค ด้านฟื้นฟูสุขภาพ ด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ ด้านอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านการป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ด้านการสนับสนุนการบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ประเด็นที่มุ่งเน้น หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม

17 12 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ด้านส่งเสริมสุขภาพ
ด้านป้องกันและควบคุมโรค ด้านฟื้นฟูสุขภาพ ด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ ด้านอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านการป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ด้านการสนับสนุนการบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ประเด็นที่มุ่งเน้น หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม

18 12 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ด้านส่งเสริมสุขภาพ
ด้านป้องกันและควบคุมโรค ด้านฟื้นฟูสุขภาพ ด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ ด้านอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านการป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ด้านการสนับสนุนการบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ประเด็นที่มุ่งเน้น หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม

19 12 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ด้านส่งเสริมสุขภาพ
ด้านป้องกันและควบคุมโรค ด้านฟื้นฟูสุขภาพ ด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ ด้านอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านการป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ด้านการสนับสนุนการบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ประเด็นที่มุ่งเน้น หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม

20 12 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ด้านส่งเสริมสุขภาพ
ด้านป้องกันและควบคุมโรค ด้านฟื้นฟูสุขภาพ ด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ ด้านอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านการป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ด้านการสนับสนุนการบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ประเด็นที่มุ่งเน้น หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม

21 12 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ด้านส่งเสริมสุขภาพ
ด้านป้องกันและควบคุมโรค ด้านฟื้นฟูสุขภาพ ด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ ด้านอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านการป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ด้านการสนับสนุนการบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ประเด็นที่มุ่งเน้น หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม

22 12 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ด้านส่งเสริมสุขภาพ
ด้านป้องกันและควบคุมโรค ด้านฟื้นฟูสุขภาพ ด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ ด้านอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านการป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ด้านการสนับสนุนการบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ประเด็นที่มุ่งเน้น หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม

23 12 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ หน่วยงานหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านป้องกันและควบคุมโรค ด้านฟื้นฟูสุขภาพ ด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ ด้านอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านการป้องกันและควบคุมภาวะคุกคามทางสุขภาพ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ด้านการสนับสนุนการบริการ - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ

24 ทบทวนภารกิจของหน่วยงานในยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
หน่วยงาน _________________________ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่มุ่งเน้น แนวทางการดำเนินงาน

25 หัวข้อการนำเสนอ กรอบแผนยุทธศาสตร์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
นโยบายการพัฒนาที่สำคัญ สำหรับยุทธศาสตร์ 12 ด้าน เครื่องมือการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

26 กรอบแนวคิดหลักในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับแนวทางการบริหารราชการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมีหลักการสำคัญ ประกอบด้วย 1 2 จุดมุ่งหมายการพัฒนา (วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์) คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงเชิงมหภาค ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ 3 ปัจจัย สู่ความสำเร็จ 4 5 กลยุทธ์และโครงการ ทรัพยากร (Input) การติดตามและประเมินผล ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2 วิเคราะห์สถานะปัจจุบัน คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 2 กำหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ชัดเจน ในรูปแบบของวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ พร้อมกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ในระดับเป้าประสงค์ 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยใช้ข้อมูลจริงสนับสนุน เพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ ปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 3. กำหนดกลยุทธ์และโครงการพัฒนา เพื่อให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมาย โดยใช้ประโยชน์จาก ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 4. ประเมินทรัพยากรที่จำเป็น ทั้งด้านงบประมาณ อัตรากำลัง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์/โครงการ 5. จัดให้มีการติดตามและประเมินผล ตลอดจนกลไกการสื่อสารและจูงใจ เพื่อให้มั่นใจในการบรรลุผลสัมฤทธิ์

27 ตัวอย่างการใช้ข้อเท็จจริง (Fact) ประกอบการประเมินสภาพแวดล้อม
ตัวอย่างกราฟแสดงระดับของปัญหาเชิงพื้นที่ ในกลุ่มเขตที่อยู่อาศัย ตัวอย่างกราฟแสดงระดับของปัญหาเชิงพื้นที่ ในกลุ่มเขตอนุรักษ์ฯ ตัวอย่างกราฟแสดงระดับของปัญหาเชิงพื้นที่ ในกลุ่มเขตเศรษฐกิจ ตัวอย่างกราฟแสดงระดับของปัญหาเชิงพื้นที่ ในกลุ่มเขตอุตสาหกรรม

28 ปริมาณการใช้น้ำอุปโภคบริโภคเฉลี่ยรายปี รายตำบล (พ.ศ. 2541-2550)

29 ตัวอย่างแผนที่ทางยุทธศาสตร์ (สำหรับภาคเอกชน)
อ้างอิง: ก.พ.ร.

30 กรอบ 4 มิติ สำหรับการจัดทำแผนที่ทางยุทธศาสตร์ (สำหรับหน่วยงานราชการ)
อ้างอิง: ก.พ.ร.

31 ตัวอย่างแผนที่ทางยุทธศาสตร์ (สำหรับหน่วยงานราชการ)
อ้างอิง: ก.พ.ร.

32 การบริหารงบประมาณแนวใหม่
SPBB (Strategic Performance-Based Budgeting) การจัดทำงบประมาณแบบมมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ PART (Performance Assessment Rating Tool) เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสเร็จของการดำเนินงาน จากการใช้จ่ายงบประมาณ 32

33 เป้าหมายการให้บริการ
SPPB & PART แผน ผล 1 รัฐบาล ยุทธศาสตร์ ชาติ เป้าหมายยุทธศาสตร์ ผลกระทบ 2 กระทรวง ยุทธศาสตร์ กระทรวง เป้าหมายการ ให้บริการ(สาธารณะ) ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้น แผนการให้บริการ (กลยุทธ์หน่วยงาน) เป้าหมายการให้บริการ ระดับหน่วยงาน 3 หน่วยงาน ผลผลิต ผลผลิต ที่เกิดขึ้น ผลของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น กิจกรรม งบประมาณ อ้างอิง: สำนักงบประมาณ 33

34 ผลงาน = ผลผลิต + ผลลัพธ์
SPBB ผลงาน = ผลผลิต + ผลลัพธ์ ผลผลิต ประสิทธิผล ผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ งบประมาณที่ใช้เทียบกับ ผลลัพธ์ที่ได้ ความคุ้มค่า Resource Input Process Output Outcome ประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประโยชน์

35 SPBB อ้างอิง: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ (2549)

36 PART ให้ความสำคัญกับกระบวนการการจัดทำและบริหารงบประมาณ
ประเด็นสำคัญ ของการประเมิน ในระบบ PART 1.จัดทำ งบประมาณ 2.อนุมัติ 3.บริหาร 4.ควบคุม ติดตาม ประเมินผล จุดมุ่งหมาย การวางแผน กลยุทธ์ การเชื่อมโยงงบประมาณ การบริหารจัดการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

37 ประเด็นสำคัญในการประเมินผล ตามระบบ PART
อ้างอิง: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ (2549)

38 ประเด็นสำคัญในการประเมินผล ตามระบบ PART
อ้างอิง: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ (2549)

39 การประเมินผล ตามระบบ PART
อ้างอิง: สำนักงบประมาณ

40 การเชื่อมโยงกับเครื่องมือสนับสนุนระบบบริหารราชการอื่นๆ
เช่น DOC, Data Warehouse, War room


ดาวน์โหลด ppt การทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักอนามัย 4 ปี เพื่อเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ ในหน่วยงานระดับสำนักงาน/กอง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google