งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงานวิจัยความพึงพอใจ ต่อการใช้อาคารและสถานที่ของ นักเรียน - นักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัยนางอรอนงค์ ชู ศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงานวิจัยความพึงพอใจ ต่อการใช้อาคารและสถานที่ของ นักเรียน - นักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัยนางอรอนงค์ ชู ศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงานวิจัยความพึงพอใจ ต่อการใช้อาคารและสถานที่ของ นักเรียน - นักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัยนางอรอนงค์ ชู ศรี

2 ปัญหาการวิจัย ความสำคัญของการบริหารอาคารสถานที่จะมี ประสิทธิภาพได้จะต้องศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน - นักศึกษาในปัจจุบันของปัญหาและความต้องการการวาง แผนการดำเนินการตามแผนและการประเมินผลเช่นเดียวกับ การบริหารงานอื่นๆ ( เปี่ยมศักดิ์เหล่าอัน, 2546) เพื่อการ วางแผนด้านการบริหารการจัดการอาคารและสถานที่ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีดังนั้นผู้ศึกษา จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องความพึงพอใจต่อการใช้ อาคารและสถานที่ของนักศึกษาวิทยาลัยราชเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ นนทบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้อาคาร และสถานที่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ของอาคารและสถานที่ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีเพื่อศึกษาความ พึงพอใจในการใช้อาคารและสถานที่ของนักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี และเพื่อนำข้อมูลที่ ได้มาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขและวางแผนการใช้อาคาร และสถานที่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อการใช้งานต่อไป

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์อาคารและสถานที่ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 2. เพื่อศึกษาสภาพการใช้อาคารและสถานที่ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้อาคารและ สถานที่ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ นนทบุรี ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้คือนักเรียน - นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจจำนวน 3,800 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษาได้แก่นักเรียน - นักศึกษาโดย คำนวณกลุ่มตัวอย่างจากจำนวนประชากรโดยใช้ตารางของทาโร่ ยามาเน่ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจะมีจำนวน ทั้งสิ้น 364 คน

4 ผลการ วิเคราะห์ข้อมูล

5

6

7 ผลจากการวิจัยพบว่า 1) สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิงมากกว่าเพศชาย 2) นักศึกษามีการใช้ประโยชน์จากอาคารและ สถานที่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่านักศึกษาใช้ประโยชน์อาคารและสถานที่อยู่ในระดับ มากเพียงด้านเดียวคือห้องเรียนที่เหลืออยู่ระดับน้อย 3) นักศึกษาให้คะแนนสภาพการใช้อาคารและ สถานที่ในภาพรวมอยู่ในระดับไม่สมบูรณ์แต่พอใช้การได้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าห้องเรียนอยู่สภาพการใช้ งานสมบูรณ์ใช้การได้ดีที่เหลืออยู่ในสภาพการใช้งานไม่ สมบูรณ์แต่พอใช้การได้

8 ผลจากการวิจัยพบว่า 4) นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้อาคารและ สถานที่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน โดยเรียงลำดับจาก ค่าเฉลี่ยมากลงมาห้องประชุมและ ห้องสัมมนาการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีอาคารเรียนอาคาร ประกอบห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์และห้อง บริการต่างๆห้องกิจกรรมสถานที่ออกกำลังกายและ นันทนาการสำนักหอสมุดและห้องผลิตสื่อศูนย์ คอมพิวเตอร์บริการการจัดสภาพแวดล้อมและระบบ สาธารณูปโภคของวิทยาลัยโรงอาหารหรือสถานที่ รับประทานอาหารและบริเวณสถานศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงานวิจัยความพึงพอใจ ต่อการใช้อาคารและสถานที่ของ นักเรียน - นักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัยนางอรอนงค์ ชู ศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google