งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี สารสนเทศในปัจจุบัน ได้มีการนำมาใช้ในหลายสาขาวิชาชีพ ทั้งใน ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม ด้าน การแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี สารสนเทศในปัจจุบัน ได้มีการนำมาใช้ในหลายสาขาวิชาชีพ ทั้งใน ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม ด้าน การแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี สารสนเทศในปัจจุบัน ได้มีการนำมาใช้ในหลายสาขาวิชาชีพ ทั้งใน ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม ด้าน การแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ การทำงาน การศึกษาหาความรู้ ทำให้ คุณภาพชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันดีขึ้น นอกจากนี้หน่วยงานราชการต่างๆ ก็นำ เทคโนโลยีสารสนเทศและ ระบบ คอมพิวเตอร์ เข้ามาอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน ในการติดต่อประสานงานกับ ทางราชการ และในธุรกิจเอกชนทางด้านการ โรงแรม และการท่องเที่ยว ก็ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และบริการลูกค้าผ่านทางระบบ อินเทอร์เน็ต ทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วทัน เหตุการณ์

3 ประยุกต์ใช้ในงานด้านการศึกษา - คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการนำเอาเทคโนโลยี รวมกับการออกแบบโปรแกรมการสอน มาใช้ช่วย สอน ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าบทเรียน CAI ( Computer - Assisted Instruction ) การจัด โปรแกรมการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใน ปัจจุบันมักอยู่ในรูปของสื่อประสม (Multimedia) ซึ่ง หมายถึงนำเสนอได้ทั้งภาพ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหวฯลฯ โปรแกรมช่วยสอนนี้เหมาะกับ การศึกษาด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน สามารถโต้ตอบ กับบทเรียนได้ตลอด จนมีผล ป้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนรู้ บทเรียนได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจในเนื้อหาวิชาของบทเรียนนั้นๆ

4 ประยุกต์ใช้ในงานทะเบียนของ สถานศึกษา - งานรับมอบตัว ทำหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่ นักศึกษานำมารายงานตัว จากนั้นก็จัดเก็บประวัติภูมิ หลังนักศึกษา เช่น ภูมิลำเนา บิดามารดา ประวัติ การศึกษา ทุนการศึกษา ไว้ในแฟ้มเอกสารข้อมูล ประวัตินักศึกษา - งานทะเบียนเรียนรายวิชา ทำหน้าที่จัดรายวิชาที่ ต้องเรียนให้กับนักศึกษา ในแต่ละภาคเรียนทุกชั้นปี ตามแผนการเรียนของแต่ละแผนก แล้วจัดเก็บไว้ใน แฟ้มข้อมูลผลการเรียน - งานประมวลผลการเรียน ทำหน้าที่นำผลการเรียน จากอาจารย์ผู้สอนมาประมวลในแต่ละภาคเรียน จากนั้นก็จัดเก็บไว้ในแฟ้มเอกสารข้อมูลผลการเรียน และแจ้งผลการเรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

5 ประยุกต์ใช้ในสำนักงาน ภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ใน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ มากมาย เช่น การทำ บัตรประจำตัวประชาชน การเกิด การตาย การเสียภาษีอากร การทำใบอนุญาตขับรถยนต์ การจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ การประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง ฯลฯ เป็นต้น งานเหล่านี้ได้มี การนำระบบสำนักงานอัตโนมัติเข้ามาใช้ เพื่อทำให้ได้ข้อมูล ข่าวสารที่รวดเร็ว และยังตอบสนองกับการบริหารยุคใหม่ที่ ต้องใช้ข้อมูลเป็นหลักในการบริหารจัดการ


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี สารสนเทศในปัจจุบัน ได้มีการนำมาใช้ในหลายสาขาวิชาชีพ ทั้งใน ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม ด้าน การแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google