งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมการใช้เครือข่าย สังคมออนไลน์ ของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ นายเสกสรรค์ ปัญญาฐานะ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมการใช้เครือข่าย สังคมออนไลน์ ของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ นายเสกสรรค์ ปัญญาฐานะ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรมการใช้เครือข่าย สังคมออนไลน์ ของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ นายเสกสรรค์ ปัญญาฐานะ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีของสื่อสังคม ออนไลน์หลากหลายประเภท ได้แก่ เว็บบล็อก (Weblog) หรือเรียกสั้นๆ ว่า บล็อก (Blog เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social networking sites) เช่น Face book, My space และ hi5 เว็บไซต์สำหรับแบ่งปันวีดิโอ (Video- sharing sites) และผลงาน เช่น You tube เว็บ ประเภท Micro blog เช่น Twitter วิกิ (Wikis) และโลกเสมือน เช่น Second life และ World

3 ปัญหาการวิจัย จากผลการใช้เครือข่ายสังคม ออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และมี บทบาทอย่างมาก โดยเฉพาะกับกลุ่ม นักเรียน นักศึกษา ที่นิยมรับ เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ มีทั้งข้อดี และข้อเสียในการใช้เครือข่ายสังคม ออนไลน์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา เกี่ยวกับการใช้เครือข่ายสังคม ออนไลน์ ของนักศึกษาสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ รวมถึง ศึกษาความพึงพอใจที่นักศึกษา มีต่อ เครือข่ายสังคมออนไลน์ และนำ ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและวาง แผนการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย สังคมออนไลน์ต่อไป

4 วัตถุประสงค์งานวิจัย 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายทาง สังคมออนไลน์ ของนักศึกษาสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ 2. เพื่อศึกษาทัศนคติการใช้ เครือข่ายทางสังคม ออนไลน์ ของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ

5 ตารางสรุปสำคัญ

6 ตารางสรุปสำคัญ ( ต่อ ) รายการจำนวนร้อยละ 1. นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้สถานที่เข้าใช้สื่อสังคม ออนไลน์บ่อยที่สุด คือ บ้าน / หอพัก 358 คน 68.19 2. ระยะเวลาที่นักศึกษาเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ / ครั้ง มากที่สุด คือ 1-2 ชั่วโมง 201 คน 38.29 3. ช่วงเวลาที่นักศึกษาเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็น ประจำ เวลา 16.01 น. - 22.00 น. 271 คน 51.62 4. จำนวนครั้งที่นักศึกษาเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อ วัน คือ 5 - 6 ครั้ง / วัน 251 คน 47.81 5. สื่อสังคมออนไลน์ที่นักศึกษาเลือกใช้งานเป็น ประจำ คือ Line 305 คน 50.10 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา

7 ตารางสรุปสำคัญ ( ต่อ ) การศึกษาทัศนคติการเข้าใช้สื่อสังคม ออนไลน์ของนักศึกษา นักศึกษามีทัศนคติการเข้าใช้สื่อสังคม ออนไลน์ของนักศึกษา โดยภาพรวม ระดับ ความคิดเห็นมีความเห็นด้วย ( ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58)

8 สรุปผลการวิจัย สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมี จำนวน 525 คน เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 63.23 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 38.66 ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 17-18 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.09 กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวช.1 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32

9 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ ) การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม ออนไลน์ของนักศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้สถานที่เข้าใช้สื่อสังคม ออนไลน์บ่อยที่สุด คือ บ้าน / หอพัก จำนวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 68.19 ระยะเวลาที่นักศึกษาเข้า ใช้สื่อสังคมออนไลน์ / ครั้ง มากที่สุด คือ 1-2 ชั่วโมง จำนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 38.29 ช่วงเวลาที่นักศึกษาเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็น ประจำ เวลา 16.01 น. - 22.00 น. จำนวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 51.62 จำนวนครั้งที่นักศึกษาเข้าใช้ สื่อสังคมออนไลน์ต่อวัน คือ 5 - 6 ครั้ง / วัน จำนวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 47.81 สื่อสังคมออนไลน์ ที่นักศึกษาเลือกใช้งานเป็นประจำ คือ Line จำนวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 58.10

10 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ ) นักศึกษามีทัศนคติการเข้าใช้สื่อสังคม ออนไลน์ของนักศึกษา โดยภาพรวม ระดับ ความคิดเห็นมีความเห็นด้วย ( ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 0.58) การศึกษาทัศนคติการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษา


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมการใช้เครือข่าย สังคมออนไลน์ ของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ นายเสกสรรค์ ปัญญาฐานะ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google