งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นายเสกสรรค์ ปัญญาฐานะ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นายเสกสรรค์ ปัญญาฐานะ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นายเสกสรรค์ ปัญญาฐานะ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีของสื่อสังคมออนไลน์หลากหลายประเภท ได้แก่ เว็บบล็อก (Weblog) หรือเรียกสั้นๆ ว่า บล็อก (Blog เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social networking sites) เช่นFace book, My space และ hi5 เว็บไซต์สำหรับแบ่งปันวีดิโอ (Video-sharing sites) และผลงาน เช่นYou tube เว็บประเภท Micro blog เช่น Twitter วิกิ (Wikis) และโลกเสมือน เช่น Second life และ World

3 ปัญหาการวิจัย จากผลการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทอย่างมาก โดยเฉพาะกับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่นิยมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ มีทั้งข้อดี และข้อเสียในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ รวมถึงศึกษาความพึงพอใจที่นักศึกษา มีต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ และนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและวางแผนการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อไป

4 วัตถุประสงค์งานวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 2. เพื่อศึกษาทัศนคติการใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

5 ตารางสรุปสำคัญ

6 ตารางสรุปสำคัญ(ต่อ) การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา รายการ จำนวน ร้อยละ 1. นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้สถานที่เข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์บ่อยที่สุด คือ บ้าน/หอพัก 358 คน 68.19 2. ระยะเวลาที่นักศึกษาเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์/ครั้ง มากที่สุด คือ 1-2 ชั่วโมง 201 คน 38.29 3. ช่วงเวลาที่นักศึกษาเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นประจำ เวลา 16.01น น. 271 คน 51.62 4. จำนวนครั้งที่นักศึกษาเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อวัน คือ ครั้ง/วัน 251 คน 47.81 5. สื่อสังคมออนไลน์ที่นักศึกษาเลือกใช้งานเป็นประจำ คือ Line 305 คน 50.10

7 ตารางสรุปสำคัญ (ต่อ) การศึกษาทัศนคติการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษา นักศึกษามีทัศนคติการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษา โดยภาพรวม ระดับความคิดเห็นมีความเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58)

8 สรุปผลการวิจัย สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีจำนวน 525 คน เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง ปี คิดเป็นร้อยละ กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวช.1 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32

9 สรุปผลการวิจัย(ต่อ) การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้สถานที่เข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์บ่อยที่สุด คือ บ้าน/หอพัก จำนวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ ระยะเวลาที่นักศึกษาเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์/ครั้ง มากที่สุด คือ 1-2 ชั่วโมง จำนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ ช่วงเวลาที่นักศึกษาเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นประจำ เวลา 16.01น น. จำนวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ จำนวนครั้งที่นักศึกษาเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อวัน คือ ครั้ง/วัน จำนวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ สื่อสังคมออนไลน์ที่นักศึกษาเลือกใช้งานเป็นประจำ คือ Line จำนวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ

10 สรุปผลการวิจัย (ต่อ) การศึกษาทัศนคติการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษา นักศึกษามีทัศนคติการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษา โดยภาพรวม ระดับความคิดเห็นมีความเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58)


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ นายเสกสรรค์ ปัญญาฐานะ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google