งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานบริหารทั่วไป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 1. โครงการออกปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพนักจัดการ รพ.ชช. และ จนท.กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.บร. 20 คน - คณะกรรมการตรวจสอบภายใน - รพ.ชช. 22 คน - จนท.งานบริหาร สสจ.บร. 30 คน 50,400 บาท งบหมวด 300 สป. 150,000 บาท จนท.รพ.ชช.เบิกเงิน บำรุง จนท. สสจ. เบิกงบ หมวด 300 สป.

2 ชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 3. โครงการประชุมหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.ชช 4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการยานพาหนะ หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.ชช. - พนักงานขับรถยนต์ รพ.ชช. - พนักงานขับรถยนต์ สสจ.บร. 42,000 บาท งบหมวด 300 สป. 499,900 บาท - จนท.รพ.ชช. เบิกเงินบำรุง - จนท.สสจ.บร. เบิกงบหมวด 300 สป.

3 ชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง 6. โครงการประชุมสัมมนาวิชาการผู้จัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง - จนท.บันทึกบัญชี รพ.ชช. - จนท.การเงิน สสจ.บร. - จนท.ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี รพ.ชช. 199,080 บาท - จนท.รพ.ชช. เบิกเงินบำรุง - จนท. สสจ.บร. เบิกงบหมวด 300 สป. 765,000 บาท - จนท. รพ.ชช. เบิกเงินบำรุง


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google