งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชื่อโครงการเป้าหมายงบประมาณ 1. โครงการออก ปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน 2. โครงการประชุมพัฒนา ศักยภาพนักจัดการ รพ. ชช. และ จนท. ก ลุ่มงานบริหารทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชื่อโครงการเป้าหมายงบประมาณ 1. โครงการออก ปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน 2. โครงการประชุมพัฒนา ศักยภาพนักจัดการ รพ. ชช. และ จนท. ก ลุ่มงานบริหารทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชื่อโครงการเป้าหมายงบประมาณ 1. โครงการออก ปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน 2. โครงการประชุมพัฒนา ศักยภาพนักจัดการ รพ. ชช. และ จนท. ก ลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ. บร. 20 คน - คณะกรรม การ ตรวจสอบ ภายใน - รพ. ชช. 22 คน - จนท. งาน บริหาร สสจ. บร. 30 คน 50,400 บาท งบหมวด 300 สป. 150,000 บาท - จนท. รพ. ชช. เบิกเงิน บำรุง - จนท. สสจ. เบิกงบ หมวด 300 สป.

2 ชื่อโครงการเป้าหมายงบประมาณ 3. โครงการประชุมหัวหน้าฝ่าย บริหารทั่วไป รพ. ชช 4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ ยานพาหนะ หน. ฝ่ายบริหาร ทั่วไป รพ. ชช. - พนักงานขับ รถยนต์ รพ. ชช. - พนักงานขับ รถยนต์ สสจ. บร. 42,000 บาท งบหมวด 300 สป. 499,900 บาท - จนท. รพ. ชช. เบิกเงินบำรุง - จนท. สสจ. บร. เบิกงบหมวด 300 สป.

3 ชื่อโครงการเป้าหมายงบประมาณ 5. โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการระบบบัญชี เกณฑ์คงค้าง 6. โครงการ ประชุมสัมมนาวิชาการ ผู้จัดทำบัญชีเกณฑ์คง ค้าง - จนท. บันทึก บัญชี รพ. ชช. - จนท. การเงิน สสจ. บร. - จนท. ผู้ปฏิบัติงาน ด้านบัญชี รพ. ชช. - จนท. การเงิน สสจ. บร. 199,080 บาท - จนท. รพ. ชช. เบิกเงิน บำรุง - จนท. สสจ. บร. เบิกงบ หมวด 300 สป. 765,000 บาท - จนท. รพ. ชช. เบิกเงิน บำรุง - จนท. สสจ. บร. เบิกงบ หมวด 300 สป.


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชื่อโครงการเป้าหมายงบประมาณ 1. โครงการออก ปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน 2. โครงการประชุมพัฒนา ศักยภาพนักจัดการ รพ. ชช. และ จนท. ก ลุ่มงานบริหารทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google