งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แหล่งเรียนรู้และ เครือข่ายการเรียนรู้ Sumai Binbai Phranakhon Rajabhat University Sumai Binbai Phranakhon Rajabhat University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แหล่งเรียนรู้และ เครือข่ายการเรียนรู้ Sumai Binbai Phranakhon Rajabhat University Sumai Binbai Phranakhon Rajabhat University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แหล่งเรียนรู้และ เครือข่ายการเรียนรู้ Sumai Binbai Phranakhon Rajabhat University Sumai Binbai Phranakhon Rajabhat University

2 การจัดสภาพแวดล้อมการ เรียนรู้ ค้นหา ข้อมูล Copy & Paste They learn nothing.

3 แหล่งเรียนรู้และเครือข่าย การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ คือ แหล่งข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และ ประสบการณ์ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนใฝ่ เรียนรู้ แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ได้ ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่าง กว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้าง ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

4 แหล่งเรียนรู้และเครือข่าย การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญได้แก่ - แหล่งเรียนรู้จากสภาพจริง หรือ สถานการณ์จริง - แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ - แหล่งเรียนรู้สถานที่ หรือองค์กร ที่มนุษย์สร้างขึ้น - แหล่งเรียนรู้จากบุคคลและชุมชน - แหล่งเรียนรู้ในรูปข้อมูลเนื้อหา

5 แหล่งเรียนรู้ในรูปข้อมูล เนื้อหา (content) - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย - ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรรม - ฐานข้อมูลวารสารต่างประเทศ - ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ - ฐานข้อมูลงานประชุมวิชาการ -Teacher TV on Uninet IPTV -eLearning - แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ blog, website, Google scholar, etc.

6 แหล่งเรียนรู้และเครือข่าย การเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ คือ การจัดระบบและพัฒนาแหล่ง ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และ สารสนเทศ ให้เอื้อต่อกระบวนการ เรียนรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน และกัน เพื่อให้เกิดการกระจาย ความรู้ รวมถึงสามารถสร้างองค์ ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตาม ความต้องการของบุคคลและกลุ่ม บุคคล

7 แหล่งเรียนรู้และเครือข่าย การเรียนรู้ http://tesl-ej.org/ej34/m1.html

8 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 1. การค้นหาความรู้ (Knowledge Identification) 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation & Acquisition) 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 4. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)

9 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 7. การเรียนรู้ (Learning)

10 สาธิตและปฏิบัติการ - สมัครเป็นสมาชิกฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ งานวิจัย เช่น https://www.academia.edu/ http://library.cmu.ac.th/digital_c ollection/eresearch/ http://tdc.thailis.or.th/tdc/ - ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรรม http://uc.thailis.or.th/main/inde x.aspx

11 สาธิตและปฏิบัติการ - ฐานข้อมูลวารสารต่างประเทศ http://www.researchgate.net/ - แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ได้แก่ blog, website, Google scholar, etc.

12 ใบงานที่ 2 (Jan 4, 2015) - สร้างเว็บไซต์ประจำตัวครูเพื่อใช้ ในการจัดการเรียน การสอนโดย ใช้ wordpress.com ช่วงเช้า

13 ใบงานที่ 2 (Jan 4, 2015)

14 ใบงานที่ 3 (Jan 4, 2015) - จัดทำโครงงานการจัดทำแหล่ง เรียนรู้เพื่อใช้สำหรับการจัดการ เรียนรู้ ช่วง บ่าย

15 โครงงาน - โครงงานการจัดทำแหล่ง เรียนรู้เพื่อใช้สำหรับ การจัดการความรู้ https://drsumaibinbai.wordpress.com/


ดาวน์โหลด ppt แหล่งเรียนรู้และ เครือข่ายการเรียนรู้ Sumai Binbai Phranakhon Rajabhat University Sumai Binbai Phranakhon Rajabhat University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google