งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 9 การพัฒนา บุคลากรของ สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 9 การพัฒนา บุคลากรของ สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 9 การพัฒนา บุคลากรของ สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร

2

3 1. กำหนดระเบียบคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับ คุณสมบัติผู้ตรวจสอบกิจการ - ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / มือ อาชีพ - กำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการให้ เหมาะสมกับฐานะของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร - ต้องผ่านการอบรมหรือทดสอบองค์ความรู้จากกรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ 2. ให้มีการกำหนดหลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจสอบฯร่วมกัน ระหว่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1. ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

4 3. ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ติดตามการ ปฏิบัติงานของ ผู้ตรวจสอบกิจการ 4. ศึกษาแนวทางการสร้างผู้ตรวจสอบ ภายในของสหกรณ์ขนาดใหญ่ 5. กำหนดวาระผู้ตรวจสอบกิจการไว้ใน ระเบียบตามข้อที่ 1 6. ให้บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง ผู้ตรวจการสหกรณ์ กับผู้ตรวจสอบกิจการ 7. จัดเวทีระดับภาค ในเรื่องผู้ตรวจสอบ กิจการ

5 1. ให้แยกคุณสมบัติของกรรมการนอกภาคการเกษตร / ใน ภาคการเกษตร ออกจากกัน ( ผู้ที่จะเป็น คณะกรรมการ พิจารณาจาก ) - อายุการเป็นสมาชิก - อายุการเป็นประธานกลุ่ม / เลขากลุ่ม  โดยต้องผ่าน การอบรม 2. ต้องเว้นจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่น้อยกว่า 2 ปี 3. ให้ความรู้เรื่องบทบาท อำนาจหน้าที่ของกรรมการและ การบริหารจัดการองค์กร 4. ร่วมกันสร้างจิตสำนึก จรรยาบรรณคณะกรรมการ เช่น การประกาศเกียรติคุณ, เผยแพร่ผลงานดีเด่นสร้าง แรงจูงใจ การให้รางวัล ( กำหนดเกณฑ์ร่วมกัน ) 2. คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์

6 5. ปรับเปลี่ยนการให้ความรู้ จากการอบรม เป็นการเข้าไปให้คำแนะนำโดยตรงหรือการ เผยแพร่ ความรู้ทางวิชาการผ่าน สื่อ ต่างๆ 6. สร้างคนรุ่นใหม่

7 1. จะร่วมกันพัฒนา โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ สหกรณ์ตั้งใหม่ หรือ สหกรณ์ที่ต้อง ฟื้นฟู 2. กรมส่งเสริมสหกรณ์และ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ต้องเข้าไปมีส่วนในกระบวนการสรร หาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพื่อลดระบบ อุปถัมภ์ 3. เจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าไปให้ความรู้ ( สอน งาน ) แก่เจ้าหน้าที่ 3. เจ้าหน้าที่สหกรณ์

8 4. ผู้จัดการควรจะมีความรู้ด้านการบริหาร องค์กร / ธรรมาภิบาลที่ดี 5. ให้จัดทำโครงการเสริมสร้างสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรขนาดเล็กให้มีความเข้มแข็ง ถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องให้การสนับสนุน 6. มีการทดสอบสมรรถนะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกรมส่งเสริม สหกรณ์


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 9 การพัฒนา บุคลากรของ สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google