งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษา สายอาชีพ ตามทัศนะของผู้ประกอบการ ในจังหวัดเชียงราย นางจิรพร ยะวัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ เชียงราย ถนนสนามบิน อ. เมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษา สายอาชีพ ตามทัศนะของผู้ประกอบการ ในจังหวัดเชียงราย นางจิรพร ยะวัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ เชียงราย ถนนสนามบิน อ. เมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษา สายอาชีพ ตามทัศนะของผู้ประกอบการ ในจังหวัดเชียงราย นางจิรพร ยะวัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ เชียงราย ถนนสนามบิน อ. เมือง จ. เชียงราย

2 ปัญหาการวิจัย - ภาพลักษณ์ด้านใดของบุคลากรที่ ผู้ประกอบการต้องการ ประเด็นการศึกษา - ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนสาย อาชีพ - ด้านทักษะการทำงานด้านวิชาชีพ - ทักษะการบริหารจัดการทั่วไป - ด้านบุคลิกภาพ - ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  1. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษาสาย อาชีพ ตามทัศนะของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงราย ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนสายอาชีพ ด้านทักษะการ ทำงานด้านวิชาชีพ ด้านทักษะการบริหารจัดการทั่วไป ด้านบุคลิกภาพ และด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ  2. เพื่อเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษา สายอาชีพ ตามทัศนะของผู้ประกอบการในจังหวัด เชียงราย ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนสายอาชีพด้าน ทักษะการทำงานด้านวิชาชีพ ด้านทักษะการบริหาร จัดการทั่วไป ด้านบุคลิกภาพ และด้านจรรยาบรรณ วิชาชีพ จำแนกตามความแตกต่างทางด้านเพศ ประเภท ของสถานประกอบการ จำนวนบุคลากรในสถาน ประกอบการและฝ่าย / แผนกที่ผู้สำเร็จการศึกษาสาย อาชีพปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

4 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความเห็นที่มีต่อ ภาพลักษณ์โดยรวม ภาพลักษณ์โดยรวม X S.D. ค วามเห็น 1. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนสายอาชีพ 4.19 0.84 มาก 2. ทักษะการบริหารจัดการทั่วไป ด้านการทำงานป็นทีม 4.11 0.77 มาก 3. ด้านบุคลิกภาพ 4.10 0.79 มาก 4. ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.10 0.84 มาก 5. ทักษะในการทำงาน ด้านวิชาชีพ 4.09 0.77 มาก 6. ทักษะการบริหารจัดการทั่วไป ด้านการติดต่อสื่อสาร 4.08 0.81 มาก

5 ตารางสรุปความเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ ภาพลักษณ์ โดยรวม ความเห็นค่าเฉ ลี่ย 1. ด้านหลักสูตรการ เรียน การสอนสาย อาชีพ มีความสามารถทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้ดี 4.30 2. ทักษะการทำงาน ด้าน วิชาชีพ มีคุณสมบัติ และคุณลักษณะที่ เหมาะสมกับสาขาวิชาชีพ เฉพาะด้าน 4.20 3. ทักษะการบริหาร จัดการ ทั่วไปด้านการ ทำงานเป็นทีม มีความสามารถทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้ 4.19 4. ทักษะการบริหาร จัดการ ทั่วไปด้านการ ติดต่อสื่อสาร สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวกับงานได้ถูกต้อง 4.20 5. ด้านบุคลิกภาพมีสุขภาพร่างกายและ สุขภาพจิตที่ดี 4.20 6. ด้านจรรยาบรรณ วิชาชีพ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาน ประกอบการ 4.14

6 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษาสายอาชีพ ภาพลักษณ์ ( แตกต่าง X, ไม่ แตกต่าง  ) เพศประเภท สถาน ประกอบการ จำนวน บุคลากร ฝ่าย / แผนก 1. ด้านหลักสูตรการ เรียนการสอนสาย อาชีพ  XXX 2. ด้านทักษะการ ทำงานด้าน วิชาชีพ  XX 3. การบริหารจัดการ ทั่วไป ด้านการจัดการเป็น ทีม  4. การบริหารจัดการ ทั่วไป ด้านการ ติดต่อสื่อสาร  X  5. ด้านบุคลิกภาพ  XX 6. ด้านจรรยาบรรณ วิชาชีพ  XX

7 สรุปผลการวิจัย ภาพลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ ตามทัศนะ ของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงราย ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนสายอาชีพ พบว่า เป็นผู้ที่มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมี ความรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับ ความต้องการของผู้ประกอบการ ภาพลักษณ์ด้านทักษะการทำงานด้านวิชาชีพ พบว่า มีคุณสมบัติและมีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน พื้นฐานในงานอาชีพ ภาพลักษณ์ด้านทักษะการบริหารจัดการทั่วไป ด้านการ ทำงานเป็นทีม พบว่ามีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นที่ เป็นประโยชน์ต่อทีมงาน

8 สรุปผลการวิจัย ภาพลักษณ์ด้านทักษะการบริหารจัดการทั่วไป ด้านการ ติดต่อสื่อสาร พบว่า สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับงานได้ ถูกต้องและสื่อสาร ข้อมูลที่เหมาะสมกับเนื้อหา บุคคลและสถานที่ ภาพลักษณ์ด้านบุคลิกภาพ พบว่า มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี มีบุคลิกภาพที่ เหมาะสมกับงาน ภาพลักษณ์ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ พบว่า สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาน ประกอบการและ วินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

9 สรุปผลการวิจัย  จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประเภทของ สถานประกอบการ จำนวนบุคลากรและฝ่าย / แผนกที่ผู้สำเร็จการศึกษาที่ผู้สำเร็จการศึกษา สายอาชีพปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีความแตกต่างกันในการรับรู้ ภาพลักษณ์แต่ละด้าน

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ภาพลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษา สายอาชีพ ตามทัศนะของผู้ประกอบการ ในจังหวัดเชียงราย นางจิรพร ยะวัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ เชียงราย ถนนสนามบิน อ. เมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google