งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ ๓ จุดเน้น ด้านการ บริหารจัดการ. ประเด็นของ จุดเน้น ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 3.1 สถานศึกษา และ สำนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ ๓ จุดเน้น ด้านการ บริหารจัดการ. ประเด็นของ จุดเน้น ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 3.1 สถานศึกษา และ สำนักงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ ๓ จุดเน้น ด้านการ บริหารจัดการ

2 ประเด็นของ จุดเน้น ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 3.1 สถานศึกษา และ สำนักงาน เขตพื้นที่ การศึกษา บริหาร จัดการโดย มุ่ง ผลสัมฤทธิ์ เน้นการ กระจาย อำนาจ การ มีส่วนร่วม และการ รับผิดชอบ ต่อการ ดำเนินงาน (Participati on and Accountabil ity) 1. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง 2. สร้างทีมงานในการบริหาร งบประมาณในแต่ละระดับ 3. กำหนดมาตรการในการบริหาร งบประมาณให้ชัดเจน ในระดับ สพท. และสถานศึกษา 4. จัดทำแผนควบคุม กำกับ ที่ ชัดเจนเชื่อมโยงกันทุกระดับ 5. จัดระบบรายงานผลความก้าว เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 6. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านการบริหารงบประมาณ ระดับ สถานศึกษาให้แข็งแกร่ง 1. สร้างระเบียบวินัยการ บริหารงบประมาณ 2. มีระบบการสื่อสารที่ดี ต่อเนื่อง สัมพันธภาพ ที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติ การคิดเชิงบวกเพื่อ องค์กร 3. ความรู้ความเข้าใจ ของผู้ปฏิบัติ 4. การทำงานที่เป็น ระบบต่อเนื่อง 5. มีระบบติดตาม การ จัดตั้งและเบิกจ่าย งบประมาณออนไลน์ ที่พิจารณาโดย สพฐ. และกำหนดเป็น ภารกิจที่ต้องปฏิบัติ ร่วมกันทุกระดับ

3 ประเด็นของ จุดเน้น ขั้นตอนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนสู่ ความสำเร็จ ปัจจัยสู่ ความสำเร็จ 3.2 สถานศึกษา และสำนักงาน เขตพื้นที่ การศึกษาจัด การศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพตาม มาตรฐาน ( สพท.) 1. สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง มาตรฐานสำนักงานแก่บุคลากรใน สำนักงานด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 2. จัดทำแนวทางและแผนการ ดำเนินงานตามมาตรฐาน 3. มอบหมายภารกิจให้ผู้รับราย มาตรฐานและรายตัวบ่งชี้ 4. ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรฐาน การ ดำเนินงานที่กำหนด ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตาม มาตรฐานเป็นระยะ 5. ประเมินตนเองตามมาตรฐาน 6. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำผลการปฏิบัติ มาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 1. ผู้บริหาร องค์กรทุก ระดับต้อง เข้มแข็ง 2. มีการสร้าง แรงจูงใจ แก่ผู้ปฏิบัติ ที่เหมาะสม 3. มีระบบการ จัดการ ความรู้ที่มี ประสิทธิภา พให้เป็น องค์กรแห่ง การเรียนรู้ที่ ยั่งยืน

4 ประเด็นของ จุดเน้น ขั้นตอนการปฏิบัติงานขับเคลื่อน สู่ความสำเร็จ ปัจจัยสู่ ความสำเร็จ 3.2 สถานศึกษา และสำนักงาน เขตพื้นที่ การศึกษาจัด การศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพตาม มาตรฐาน ( สถานศึกษา ) 1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนา ระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้อง กับบริบทและอัตลักษณ์ของแต่ละ โรงเรียน 2. สร้างและสนับสนุนเครือข่าย สถานศึกษาให้เข้มแข็งในการ ร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3. พัฒนาประสิทธิภาพการวางแผน ของสถานศึกษาให้เป็นระบบ 4. ปรับปรุงระบบการนิเทศติดตาม ผลการจัดการศึกษาที่เป็นระบบ ครบวงจร 5. สนับสนุนการวิจัยพัฒนารูปแบบ การบริหารจัดการศึกษา 1. ผู้บริหารทุก ระดับ / ครู ดำเนินการด้วย ความจริงจังและ ต่อเนื่อง 2. ความร่วมมือ ขององค์คณะ บุคคลในการมี ส่วนร่วมจัด การศึกษา 3. การมีส่วนร่วม ขององค์กร ชุมชน ในการ ร่วมคิด ร่วม วางแผน ร่วมทำ ร่วมนำไปใช้ ร่วมชื่นชม 4. นิเทศแบบครบ วงจร


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ ๓ จุดเน้น ด้านการ บริหารจัดการ. ประเด็นของ จุดเน้น ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 3.1 สถานศึกษา และ สำนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google