งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดเน้น ด้านการบริหารจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดเน้น ด้านการบริหารจัดการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดเน้น ด้านการบริหารจัดการ
กลุ่มที่ ๓ จุดเน้น ด้านการบริหารจัดการ

2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ
ประเด็นของจุดเน้น ขั้นตอนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 3.1 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และการรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน (Participation and Accountability) 1. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง 2. สร้างทีมงานในการบริหารงบประมาณในแต่ละระดับ 3. กำหนดมาตรการในการบริหารงบประมาณให้ชัดเจน ในระดับ สพท.และสถานศึกษา 4. จัดทำแผนควบคุม กำกับ ที่ชัดเจนเชื่อมโยงกันทุกระดับ 5. จัดระบบรายงานผลความก้าวเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 6. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการบริหารงบประมาณ ระดับสถานศึกษาให้แข็งแกร่ง สร้างระเบียบวินัยการบริหารงบประมาณ มีระบบการสื่อสารที่ดีต่อเนื่อง สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติ การคิดเชิงบวกเพื่อองค์กร ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ การทำงานที่เป็นระบบต่อเนื่อง มีระบบติดตาม การจัดตั้งและเบิกจ่ายงบประมาณออนไลน์ที่พิจารณาโดย สพฐ. และกำหนดเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติร่วมกันทุกระดับ

3 ประเด็นของจุดเน้น ขั้นตอนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 3.2สถานศึกษาและสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน (สพท.) สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานสำนักงานแก่บุคลากรในสำนักงานด้วยรูปแบบที่หลากหลาย จัดทำแนวทางและแผนการดำเนินงานตามมาตรฐาน มอบหมายภารกิจให้ผู้รับรายมาตรฐานและรายตัวบ่งชี้ ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรฐาน การดำเนินงานที่กำหนด ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรฐานเป็นระยะ ประเมินตนเองตามมาตรฐาน จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำผลการปฏิบัติมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารองค์กรทุกระดับต้องเข้มแข็ง มีการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติที่เหมาะสม มีระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

4 ประเด็นของจุดเน้น ขั้นตอนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 3.2 สถานศึกษาและสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน (สถานศึกษา) ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับบริบทและอัตลักษณ์ของแต่ละโรงเรียน สร้างและสนับสนุนเครือข่ายสถานศึกษาให้เข้มแข็งในการร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาประสิทธิภาพการวางแผนของสถานศึกษาให้เป็นระบบ ปรับปรุงระบบการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาที่เป็นระบบครบวงจร สนับสนุนการวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา ผู้บริหารทุกระดับ/ครูดำเนินการด้วยความจริงจังและต่อเนื่อง ความร่วมมือขององค์คณะบุคคลในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมขององค์กร ชุมชน ในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมนำไปใช้ ร่วมชื่นชม นิเทศแบบครบวงจร


ดาวน์โหลด ppt จุดเน้น ด้านการบริหารจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google