งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ. วิสัยทัศน์ “ เราจะผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่ เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีสมรรถนะ วิชาชีพ บนพื้นฐานแห่งองค์กร สร้างสุข เพื่อเป็นบุคลากรทีมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายบริหารงานวิชาการ. วิสัยทัศน์ “ เราจะผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่ เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีสมรรถนะ วิชาชีพ บนพื้นฐานแห่งองค์กร สร้างสุข เพื่อเป็นบุคลากรทีมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

2 วิสัยทัศน์ “ เราจะผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่ เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีสมรรถนะ วิชาชีพ บนพื้นฐานแห่งองค์กร สร้างสุข เพื่อเป็นบุคลากรทีมี คุณภาพในประชาคมอาเซียน ”

3 พันธ์กิจของวิทยาลัย 1. มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาการเชิงระบบ ทีมีประสิทธิภาพ และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทันสภาวะการ เปลี่ยนแปลง 2. พัฒนากิจกรรม บูรณาการสร้างวิถีวัฒนธรรมองค์กร พัฒนาสมรรถนะ ผู้เรียน คุณธรรม จริยธรรม 3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้ตรงกับความ ต้องการของประชาคม อาเซียน 4. บริหารการจัดการเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางโดยเน้นการ พัฒนา ทักษะ ประสบการณ์ จริง 5. บริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากร ให้มีความสุขที่ แท้จริง เพื่อ สร้าง ความสุข ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม

4 พันธ์กิจ : 3 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะ

5

6 พันธ์ กิจ : 4 1. โครงการจัดสอบ ทางการศึกษา ระดับชาติด้าน อาชีวศึกษา (V-NET) 2. โครงการทดสอบ มาตรฐานวิชาชีพ 3. โครงการทดสอบ มาตรฐานวิชาชีพ จากองค์กรภายนอก 4. โครงการประกวด โครงงานของ นักเรียน - นักศึกษา 5. โครงการบริการ วิชาการและวิชาชีพสู่ ชุมชน 6. โครงการสัปดาห์ วิชาการ 7. โครงการธนาคาร เพื่อการเรียนรู้ 8. โครงการเรียนรู้ ด้วยประสบการณ์จริง


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายบริหารงานวิชาการ. วิสัยทัศน์ “ เราจะผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่ เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีสมรรถนะ วิชาชีพ บนพื้นฐานแห่งองค์กร สร้างสุข เพื่อเป็นบุคลากรทีมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google