งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนาคารขยะรีไซเคิล จัดทำโดย ด. ช. ซาอิด อินตาฝา ด. ช. ภานุเชษฐ์ กูมุดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนาคารขยะรีไซเคิล จัดทำโดย ด. ช. ซาอิด อินตาฝา ด. ช. ภานุเชษฐ์ กูมุดา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนาคารขยะรีไซเคิล จัดทำโดย ด. ช. ซาอิด อินตาฝา ด. ช. ภานุเชษฐ์ กูมุดา

2 ต่อ จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิษณุโลก ประกวดโครงการธนาคารขยะ โรงเรียน ปลูกจิตสำนึกของเยาวชนในการ จัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน การคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะรวมทั้งการ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ โรงเรียนกับ ชุมชนในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน

3 ต่อ คณะกรรมการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ประจำปี 2554 จังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางไป รับฟังการดำเนินงานพร้อมทั้งตรวจประเมิน โครงการธนาคารขยะรีไซ เคิลของโรงเรียน เทศบาล 1 หนองตมศึกษา ตำบลวงฆ้อง อำเภอ พรหมพิราม ที่เข้าร่วมประกวดโครงการธนาคาร ขยะรีไซเคิล ในระดับโรงเรียนประถมศึกษา

4 ต่อ และตรวจประเมินธนาคารขยะรีไซเคิลของ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ตำบลดอนทอง อำเภอ เมืองพิษณุโลก ซึ่งร่วมประกวดในระดับ มัธยมศึกษา ทั้งนี้คณะกรรมการประกวดธนาคาร ขยะรีไซเคิลมีกำหนดออกตรวจประเมินโครงการ ระหว่าง

5 ต่อ วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2554 เพื่อคัดเลือก โรงเรียนที่มีการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะ รีไซเคิลที่โดดเด่น ของจังหวัดพิษรุโลกทั้งระดับ ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เข้าแข่งขัน ในระดับภาค รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ โรงเรียนที่มีผลงานการพัฒนาและการจัดการสิ่ง แวดล้อมเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนทั่วไป


ดาวน์โหลด ppt ธนาคารขยะรีไซเคิล จัดทำโดย ด. ช. ซาอิด อินตาฝา ด. ช. ภานุเชษฐ์ กูมุดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google