งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นของจุดเน้น ขั้นตอนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ  1. ครูได้รับการพัฒนาความรู้  1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  1. ผู้บริหารทุกระดับร่วมกัน   และสมรรถนะผ่านการ   1) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศครูตามเอก ใน 4 กลุ่มสาระ   ทำแผน และสร้างจิตสำนึก   ปฏิบัติจริง และความ   2) พัฒนาครูโดยประสานความร่วมมือกับ   ให้ครูเห็นความสำคัญของ   ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง  สถาบันอุดมศึกษา ภายในเขตพื้นที่หรือนอกเขตพื้นที่   การพัฒนา   3) ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาครูและบุคลากร  2. กำหนดมาตรการและสร้าง  ทางการศึกษาเพื่อแก้ปัญหานำครูออกจากห้องเรียน   แรงจูงใจให้ครูเกิดการพัฒนา   4) ใช้ครูต้นแบบ ครูดีเด่น ครูแห่งชาติ เป็นเครือข่าย  การพัฒนา   5) จัดตั้งศูนย์เครือข่ายการพัฒนา/เครือข่ายการเรียนรู้/  ศูนย์สาระการเรียนรู้   6) สร้างเครื่องมือในการประเมินสถานศึกษาร่วมกัน  ทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขต

2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นของจุดเน้น ขั้นตอนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ  1. ครูได้รับการพัฒนาความรู้ 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากร   และสมรรถนะผ่านการ 1) จัดทำสารสนเทศความต้องการพัฒนาครูรายบุคคล   ปฏิบัติจริง และความ (ID Plan)   ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 2) จัดทำแผนพัฒนาครูรายบุคคล   (ต่อ) 3) สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาครูรายบุคคล 4) ประกวดผลงานครูที่เป็น Best Practice เพื่อสร้าง แรงจูงใจในการพัฒนา

3 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นของจุดเน้น ขั้นตอนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ  2. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 1) สพฐ. / สพป. / สพม. กำหนดมาตรการในการบริหาร   กลุ่มที่มีความจำเป็นต้อง งบประมาณให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   ได้รับการพัฒนาเร่งด่วน 2) สร้างจิตสำนึก ความตระหนัก ให้ผู้บริหารรับผิดชอบ ภารกิจหลัก (บริหารจัดการอยู่ที่โรงเรียน) 3) วิเคราะห์วิธีการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จของผู้บริหาร สถานศึกษาเป็นรายโรงเรียนสู่การพัฒนา

4 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นของจุดเน้น ขั้นตอนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 3. ครูและบุคลากรทางการ 1) ใช้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นเกณฑ์/เงื่อนไขการคัดเลือก ศึกษาที่เป็นมืออาชีพ Best Practice มีผลงานเชิงประจักษ์ 2) ใช้ผลรางวัลระดับต่าง ๆ ของนักเรียน เพื่อนำไปสู่ ได้รับการยกย่อง การคัดเลือก Best Practice ครูและบุคลากรทางการศึกษา เชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 3) สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาตามภารกิจ ทั้งการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอน เผยแพร่สู่การปฏิบัติ 4) การขอต่อใบประกอบวิชาชีพ/รางวัล/การประกวด/ แข่งขันใด ๆ ให้ดูผลงาน ผลสัมฤทธิ์นักเรียน Out Come

5 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นของจุดเน้น ขั้นตอนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 4. องค์กรและคณะบุคคล 1) สร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ขององค์คณะบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการจัด ในการพิจารณาการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และโยกย้าย เตรียมและการจัดสรร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ครูตระหนักและดำเนินการ และเป็นธรรมเคร่งครัด


ดาวน์โหลด ppt ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google