งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นของจุดเน้นขั้นตอนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จปัจจัยสู่ความสำเร็จ 1. ครูได้รับการพัฒนาความรู้ 1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. ผู้บริหารทุกระดับร่วมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นของจุดเน้นขั้นตอนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จปัจจัยสู่ความสำเร็จ 1. ครูได้รับการพัฒนาความรู้ 1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. ผู้บริหารทุกระดับร่วมกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นของจุดเน้นขั้นตอนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จปัจจัยสู่ความสำเร็จ 1. ครูได้รับการพัฒนาความรู้ 1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. ผู้บริหารทุกระดับร่วมกัน และสมรรถนะผ่านการ 1) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศครูตามเอก ใน 4 กลุ่มสาระ ทำแผน และสร้างจิตสำนึก ปฏิบัติจริง และความ 2) พัฒนาครูโดยประสานความร่วมมือกับ ให้ครูเห็นความสำคัญของ ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง สถาบันอุดมศึกษา ภายในเขตพื้นที่หรือนอกเขตพื้นที่ การพัฒนา 3) ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาครูและบุคลากร 2. กำหนดมาตรการและสร้าง ทางการศึกษาเพื่อแก้ปัญหานำครูออกจากห้องเรียน แรงจูงใจให้ครูเกิดการพัฒนา 4) ใช้ครูต้นแบบ ครูดีเด่น ครูแห่งชาติ เป็นเครือข่าย การพัฒนา 5) จัดตั้งศูนย์เครือข่ายการพัฒนา / เครือข่ายการ เรียนรู้ / ศูนย์สาระการเรียนรู้ 6) สร้างเครื่องมือในการประเมินสถานศึกษาร่วมกัน ทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขต ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

2 ประเด็นของจุดเน้นขั้นตอนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จปัจจัยสู่ความสำเร็จ 1. ครูได้รับการพัฒนา ความรู้ 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากร และสมรรถนะผ่าน การ 1) จัดทำสารสนเทศความต้องการพัฒนาครู รายบุคคล ปฏิบัติจริง และความ (ID Plan) ช่วยเหลืออย่าง ต่อเนื่อง 2) จัดทำแผนพัฒนาครูรายบุคคล ( ต่อ ) 3) สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาครู รายบุคคล 4) ประกวดผลงานครูที่เป็น Best Practice เพื่อสร้าง แรงจูงใจในการพัฒนา ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

3 ประเด็นของจุดเน้นขั้นตอนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จปัจจัยสู่ความสำเร็จ 2. พัฒนาผู้บริหาร สถานศึกษา 1) สพฐ. / สพป. / สพม. กำหนดมาตรการใน การบริหาร กลุ่มที่มีความ จำเป็นต้อง งบประมาณให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ได้รับการพัฒนา เร่งด่วน 2) สร้างจิตสำนึก ความตระหนัก ให้ผู้บริหาร รับผิดชอบ ภารกิจหลัก ( บริหารจัดการอยู่ที่โรงเรียน ) 3) วิเคราะห์วิธีการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ ของผู้บริหาร สถานศึกษาเป็นรายโรงเรียนสู่การพัฒนา ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

4 ประเด็นของจุดเน้นขั้นตอนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จปัจจัยสู่ความสำเร็จ 3. ครูและบุคลากร ทางการ 1) ใช้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นเกณฑ์ / เงื่อนไข การคัดเลือก ศึกษาที่เป็นมืออาชีพ Best Practice มีผลงานเชิงประจักษ์ 2) ใช้ผลรางวัลระดับต่าง ๆ ของนักเรียน เพื่อ นำไปสู่ ได้รับการยกย่อง การคัดเลือก Best Practice ครูและบุคลากร ทางการศึกษา เชิดชูเกียรติอย่าง เหมาะสม 3) สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาตามภารกิจ ทั้งการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการ สอน เผยแพร่สู่การปฏิบัติ 4) การขอต่อใบประกอบวิชาชีพ / รางวัล / การ ประกวด / แข่งขันใด ๆ ให้ดูผลงาน ผลสัมฤทธิ์นักเรียน Out Come ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

5 ประเด็นของจุดเน้นขั้นตอนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จปัจจัยสู่ความสำเร็จ 4. องค์กรและคณะบุคคล 1) สร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ขององค์ คณะบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการจัด ในการพิจารณาการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และ โยกย้าย เตรียมและการจัดสรร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติด้วยความ โปร่งใส ครูตระหนักและ ดำเนินการ และเป็นธรรมเคร่งครัด ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นของจุดเน้นขั้นตอนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จปัจจัยสู่ความสำเร็จ 1. ครูได้รับการพัฒนาความรู้ 1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. ผู้บริหารทุกระดับร่วมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google