งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม เสริมสร้างมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องและ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื้อหา 1. การทบทวนความรู้ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างตั้งแต่ หมวด 1-6 และ ENDPRODUCT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม เสริมสร้างมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องและ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื้อหา 1. การทบทวนความรู้ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างตั้งแต่ หมวด 1-6 และ ENDPRODUCT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม เสริมสร้างมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องและ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื้อหา 1. การทบทวนความรู้ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างตั้งแต่ หมวด 1-6 และ ENDPRODUCT 2. การจูนสายตาในหมวด 1-6 และ ENDPRODUCT 3. การประกวดความสะอาดหน้างานก่อสร้าง MR2

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการทำงาน 2. ลดการความเสียหายที่เกิดกับงานก่อสร้างจากการ ใช้ข้อมูลที่ผิดๆไปทำงาน 3. ปรับจูนมุมมองในการตรวจงานของทุกคนให้ ตรงกันและเป็นไปอย่างถูกต้อง 4. สนับสนุน 5 ส และลดความเสียหายจากการกอง เก็บวัสดุและความสะอาดหน้างานก่อสร้างที่ยังไม่ดี MR2

3 แผนกิจกรรมงานมาตราฐานในหน่วยงาน MR2 ปี 2554 MR2

4 แผนกิจกรรมงานมาตราฐานในหน่วยงาน MR2 ปี 2554 MR2 ***** เก็บข้อมูลทั้งหมดทำการประเมินผลแล้ว สรุปแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

5 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 1. กำหนดแผนการทำงานในเนื้อหาทั้งหมดและแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบในงานต่างๆดังนี้ - วางแผนการทำงานในแต่ละเนื้อหา - หมวด 1,3 ผู้รับผิดชอบ นาย ศุภสิทธิ์ - หมวด 2,5 ผู้รับผิดชอบ นาย จักรพันธ์ - หมวด 4,6 ผู้รับผิดชอบ นาย พิรุณ - Endproduct ผู้รับผิดชอบ FM โครงการ - ประกวดความสะอาดหน้างานก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ FM โครงการ MR2

6 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ ( ต่อ ) 2. เริ่มขบวนการทำงานตามแผนงานที่วางไว้ - จัดเตรียมสื่อการสอนและเครื่องมือที่ใช้ในกิจกรรม - kick off โครงการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง - Start Project และบันทึกเก็บข้อมูล 3. การตรวจสอบผลการดำเนินงาน - การตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จำเป็นต้อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้างโดยจาก ทีมงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม - การตรวจสอบผลการดำเนินงานของผู้เข้าร่วม กิจกรรมว่ามีความเข้าใจในเนื้อหาโดยการทดสอบข้อเขียน และจูนสายตา ( ใช้เครื่องมือ ) MR2

7 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ ( ต่อ ) 4. ปรับปรุงแก้ไข - พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - นำปัญหาหรือขั้นตอนของการดำเนิการที่ต้อง ปรับปรุงมาทำการปรับปรุงแก้ไข - นำผลการดำเนินการกิจกรรมของผู้เข้าร่วมมา ประเมินผลแล้วสรุปเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาเพื่อให้ผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้ประโยชน์สูงสุดทั้งในเรื่องเนื้อหาที่ถูกต้องและ มีความเข้าใจที่ตรงกัน 5. กำหนดแผนงานกิจกรรมปีที่ 2 โดยใช้เนื้อหาข้อมูลจาก การปรับปรุงและพัฒนาจากปี 2011 6. เริ่ม Run ตามขั้นตอนที่ 2-6 อีกครั้ง MR2

8 รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมงานมาตราฐาน MR2

9 ตารางคะแนนใช้วัดผล - คะแนนสอบทบทวนความรู้งานก่อสร้างหมวด 1 – END คลิก คลิก - ข้อสอบ + เฉลย คลิก คลิก - ตรวจสอบความสะอาดหน้าแปลง คลิก คลิก MR2


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม เสริมสร้างมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องและ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื้อหา 1. การทบทวนความรู้ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างตั้งแต่ หมวด 1-6 และ ENDPRODUCT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google