งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางในการพัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดิน ควรมีแนวทางอย่างไร 1.กลไก 2.รูปแบบการพัฒนา - วิสาหกิจชุมชน - นิคมการเกษตร / นิคมเศรษฐกิจพอเพียง - อื่นๆ หัวข้อสัมมนากลุ่มที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางในการพัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดิน ควรมีแนวทางอย่างไร 1.กลไก 2.รูปแบบการพัฒนา - วิสาหกิจชุมชน - นิคมการเกษตร / นิคมเศรษฐกิจพอเพียง - อื่นๆ หัวข้อสัมมนากลุ่มที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางในการพัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดิน ควรมีแนวทางอย่างไร 1.กลไก 2.รูปแบบการพัฒนา - วิสาหกิจชุมชน - นิคมการเกษตร / นิคมเศรษฐกิจพอเพียง - อื่นๆ หัวข้อสัมมนากลุ่มที่ 9

2 กลไกการขับเคลื่อนงานพัฒนา ในเขตปฏิรูปที่ดิน 1. ต้องมีการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง 2. ต้องมีแผนแม่บทชุมชน 3. เกษตรกรมีความต้องการที่จะพัฒนา 4. เกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 5. ชุมชนควรจะมีทุน

3 รูปแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน - ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ทรัพยากร และความเป็นไปได้ในชุมชน - กลุ่มต้องเกิดจากความต้องการแก้ไขปัญหา - ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การผลิตและการทำธุรกิจ - มีการติดตามประเมินผล เป็นระยะ เพื่อให้ความช่วยเหลือ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

4 รูปแบบการพัฒนา (นิคมการเกษตร/นิคมเศรษฐกิจพอเพียง) - ต้องมีการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ ในระดับกระทรวง - ต้องมีการแต่งตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัด - ต้องมีแผนแม่บทชุมชน - เกษตรกรมีความต้องการ - เกษตรกรต้องมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/ แผนปฏิบัติการ - ทุน เช่น องค์ความรู้,กลุ่มออมทรัพย์ ฯ - จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ที่จำเป็นในการขับเคลื่อนนิคม - มีการติดตามประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางในการพัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดิน ควรมีแนวทางอย่างไร 1.กลไก 2.รูปแบบการพัฒนา - วิสาหกิจชุมชน - นิคมการเกษตร / นิคมเศรษฐกิจพอเพียง - อื่นๆ หัวข้อสัมมนากลุ่มที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google