งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. โครงการจัดจ้างดูแล บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของกรมฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. โครงการจัดจ้างดูแล บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของกรมฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. โครงการจัดจ้างดูแล บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของกรมฯ - ดูแลและรักษาความปลอดภัยจากการคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฯ - ทำการวิเคราะห์ซ่อมแซมและหรือจัดหามาทดแทน - ให้คำปรึกษาและนำขั้นตอนต่างๆในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครือข่าย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภายในกรมฯ - ตรวจสอบงานและวิเคราะห์ระบบเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับทุกหน่วยงานภายในกรมฯ - ทำการวิเคราะห์ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของหน่วยงานภายในสังกัดกรมฯ 1 โครงการ 1,990,000 โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2553

2 2. โครงการพัฒนาระบบ Internet ของกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ - ให้หน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงาน ในส่วนภูมิภาคสามารถให้งานและเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศที่รวดเร็ว และปลอดภัยจากภัยคุกคาม - กรมฯสามารถกำหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบ สารสนเทศในระดับกับลงสู่หน่วยงานส่วนภูมิภาคโดยผ่านระบบการ ควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศจากส่วนกลาง - เพื่อให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อสื่อสารด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศโดยการเชื่อมโยงผ่านระบบ VOIP - หน่วยงานในสังกัดกรมฯสามารถใช้บริการในการเชื่อมโยงข้อมูล ผ่านอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลหรือเครื่องแม่ข่ายของกรมฯได้อย่าง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น - ผู้ขอรับบริการข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ ปลอดภัย 1 โครงการ 2,490,000 โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2553

3 3. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - เพื่อจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับบุคลากรของกรม สนับสนุนบริการสุขภาพให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ - เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกระดับให้มีความรู้พื้นฐานและทักษะด้าน การใช้คอมพิวเตอร์ให้ตรงกับงานที่ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและ เข้าใจถึงระบบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลภาครัฐ การ จัดการข้อมูล - เพื่อจัดการฝึกอบรมพัฒนาให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับความก้าวหน้าใน ปัจจุบัน และอนาคตอย่างต่อเนื่อง - เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศ 10 หลักสูตร 550,000 โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2553

4 4. โครงการประชุมเพื่อการติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานและปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ กรมฯ 1) เพื่อการติดตามกำกับด้านคุณภาพดำเนินงานและการ บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ 2) เพื่อสรุปประเมินผลการบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศของกรมฯในปลายปีของแผนงบประมาณ 3) เพื่อการปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศในการ ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในปีต่อไป 2 ครั้ง 320,000 โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2553


ดาวน์โหลด ppt 1. โครงการจัดจ้างดูแล บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของกรมฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google