งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2553
1.โครงการจัดจ้างดูแล บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของกรมฯ ดูแลและรักษาความปลอดภัยจากการคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฯ - ทำการวิเคราะห์ซ่อมแซมและหรือจัดหามาทดแทน - ให้คำปรึกษาและนำขั้นตอนต่างๆในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภายในกรมฯ - ตรวจสอบงานและวิเคราะห์ระบบเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับทุกหน่วยงานภายในกรมฯ - ทำการวิเคราะห์ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของหน่วยงานภายในสังกัดกรมฯ 1โครงการ 1,990,000

2 โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2553
2.โครงการพัฒนาระบบInternet ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - ให้หน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานในส่วนภูมิภาคสามารถให้งานและเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศที่รวดเร็วและปลอดภัยจากภัยคุกคาม - กรมฯสามารถกำหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศในระดับกับลงสู่หน่วยงานส่วนภูมิภาคโดยผ่านระบบการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศจากส่วนกลาง - เพื่อให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการเชื่อมโยงผ่านระบบ VOIP - หน่วยงานในสังกัดกรมฯสามารถใช้บริการในการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลหรือเครื่องแม่ข่ายของกรมฯได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น - ผู้ขอรับบริการข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 1โครงการ 2,490,000

3 โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2553
3.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - เพื่อจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับบุคลากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกระดับให้มีความรู้พื้นฐานและทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ให้ตรงกับงานที่ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและเข้าใจถึงระบบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลภาครัฐ การจัดการข้อมูล - เพื่อจัดการฝึกอบรมพัฒนาให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับความก้าวหน้าในปัจจุบัน และอนาคตอย่างต่อเนื่อง - เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศ  10 หลักสูตร 550,000

4 โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2553
4. โครงการประชุมเพื่อการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ เพื่อการติดตามกำกับด้านคุณภาพดำเนินงานและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ เพื่อสรุปประเมินผลการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯในปลายปีของแผนงบประมาณ เพื่อการปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในปีต่อไป 2 ครั้ง 320,000


ดาวน์โหลด ppt โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google