งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้าง สมรรถนะองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง อำนาจหน้าที่ 1. ตรวจราชการ ประสานงาน เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้าง สมรรถนะองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง อำนาจหน้าที่ 1. ตรวจราชการ ประสานงาน เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้าง สมรรถนะองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง อำนาจหน้าที่ 1. ตรวจราชการ ประสานงาน เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงนิเทศงานของศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 2. ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องในภารกิจของกรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3. เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ปรับปรุง งาน กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆเพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และสำเร็จผลตามนโยบาย และแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4. เป็นตัวแทนของอธิบดีในการดูแลสภาพความเป็นอยู่ ทุกข์สุขของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ เสนอให้กรมดำเนินการให้ความช่วยเหลือ 5. ทำหน้าที่ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับผู้ตรวจ ราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯยุทธศาสตร์สำนักผู้ตรวจราชการกรม สำนักผู้ตรวจราชการ กรม ประเด็นยุทธศาสตร์ของ ผต. พัฒนากลไกการบริหาร จัดการ การตรวจราชการ ประเด็นยุทธศาสตร์ของ ผต. พัฒนาบุคลากรตามขีด สมรรถนะ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีด ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีด ความสามารถการเตรียมความพร้อมในการ จัดการสาธารณภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหาร จัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุง การฟื้นฟูและบูรณะหลังเกิดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้าง สมรรถนะองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง

2 แผนที่ยุทธศาสตร์ สำนัก ผู้ตรวจราชการกรม วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานกลางในการตรวจราชการของกรม ภายใต้ ความร่วมมือทุกภาคส่วน และมีกลไกระบบงานได้มาตรฐาน ทันสมัย และน่าเชื่อถือในการ ผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ประเด็นยุทธศาสตร์ ผต. พัฒนากลไกการบริหารจัดการ การตรวจราชการ ประเด็นยุทธศาสตร์ ผต. พัฒนาบุคลากรตามขีด สมรรถนะ ประสิทธิผล ตามแผนปฏิบัติราชการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ สนับสนุนข้อมูลการ ตรวจราชการ ส่งเสริมมาตรการ ประหยัดพลังงาน ความสำเร็จของการ ควบคุมภายใน การพัฒนา องค์การ ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากร

3 สำนักผู้ตรวจราชการกรม ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมาย 1. พัฒนากลไก การบริหาร จัดการการตรวจ ราชการ 1. เพิ่มประสิทธิภาพใน การตรวจราชการ 1. จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการตรวจ ราชการ 85 หน่วย 2. ร้อยละของข้อร้องเรียนร้องทุกข์ที่ ได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชาและได้มีการดำเนินการ ร้อยละ 100 2. พัฒนา บุคลากรตามขีด สมรรถนะ 1. สนับสนุนข้อมูลการ ตรวจราชการ 3. จำนวนครั้งในการจัดทำประเด็นการ ตรวจราชการเพื่อนำส่ง กระทรวงมหาดไทย 12 ครั้ง 2. ส่งเสริมมาตรการ ประหยัดพลังงาน 4. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายในการลดการใช้พลังงาน ระดับ 5 3. ความสำเร็จของการ ควบคุมภายใน 5. ระดับความสำเร็จของการควบคุม ภายใน ระดับ 5 4. ส่งเสริมการพัฒนา องค์ความรู้ แก่บุคลากร 6. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 17 ครั้ง

4 บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ สำนักผู้ตรวจราชการกรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 ตัวชี้วัดน้ำห นัก ( ร้อย ละ ) หน่วย นับ เป้าห มาย เกณฑ์การให้ คะแนน หมาย เหตุ 12345 1. จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการตรวจ ราชการ 20 หน่วยง าน 85 หน่วย งาน 6565 7070 7575 8080 8585 2. ร้อยละของข้อร้องเรียนร้องทุกข์ที่ได้รับ มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและได้มีการ ดำเนินการ 20 ร้อยละร้อยละ 100 8080 8585 9090 9595 100100 3. จำนวนครั้งในการจัดทำประเด็นการ ตรวจราชการเพื่อนำส่งกระทรวงมหาดไทย 20 ครั้ง 12 ครั้ง 8910101 1212 4. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายในการลดการ ใช้พลังงาน 10 ระดับระดับ 5 12345 5. ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน 10 ระดับระดับ 5 12345 6. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 20 ครั้ง 17 ครั้ง 1313 1414 1515 1616 1717 รวม 100


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้าง สมรรถนะองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง อำนาจหน้าที่ 1. ตรวจราชการ ประสานงาน เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google