งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น ปฏิรูปการผลิต และพัฒนาครูของท้องถิ่น ผศ. ดร. ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น ปฏิรูปการผลิต และพัฒนาครูของท้องถิ่น ผศ. ดร. ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น ปฏิรูปการผลิต และพัฒนาครูของท้องถิ่น ผศ. ดร. ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์

2 1. ระบบการศึกษาของ ท้องถิ่น ( จังหวัด ) 2. ระบบการผลิตครูของ ท้องถิ่น 3. ระบบการพัฒนาครูของ ท้องถิ่น ( คุณภาพการเรียนรู้ :LLEN)

3 บทเรียนระบบการศึกษาการผลิต และพัฒนาครูที่ผ่านมา 1. ปัญหาการศึกษาทุกวันนี้เกิดขึ้น จากเหตุผล 2 ประการ คือ 1. โลกเปลี่ยน และ 2. ระบบ การศึกษาไทยไม่เปลี่ยน ( สีลาภรณ์ บัวสาย ) 2. ระบบการเรียนการสอนใน ระบบการศึกษาไทยขณะนี้ ต้องเรียกว่า “ เก่งเป็นกระจุก แต่โง่กระจาย ” 3. คนเก่งไม่เรียนครู กระบวนการ คัดคนมาเรียนครูคับแคบเกินไป 4. การผลิตครูที่ “ เกิน ” ในเชิง ปริมาณและ “ ขาด ” ในเชิงคุณภาพ 5. เน้นทฤษฏีมากกว่าปฏิบัติ ไม่ เชื่อมโยงกับสภาพจริงในโรงเรียน 6. ปัญหาคุณภาพของอาจารย์ผู้ เป็น “ ครูของครู ” 7. ระบบการผลิตครูยังไม่ สามารถสร้างครูที่มีความรู้ลึกในวิชาการ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมีจิตวิญญาณ ครูได้ ฯลฯ

4 1. ระบบการศึกษาของ ท้องถิ่น เขตพื้นที่ มหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจ / เอกชน นวัตกรรมการบริหารจัดการเครือข่าย ผู้ปกครอง อบต./ ผู้นำท้องถิ่น นวัตกรรมการเรียนการสอน โรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน นโยบายสนับสนุนส่วนกลาง ระบบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริม เครือข่ายวิชาการ / งบประมาณ ภาครัฐ / หน่วยงาน เครือข่ายเครือญาติ ภูมิปัญญา ชุมชนท้องถิ่น สนับสนุน สกว. ยุววิจัย, ครุวิจัย เรียนรู้คู่วิจัย วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ฯลฯ สพฐ โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสีขาว To be number one I SEE U สสส, ปตท ฯลฯ

5 3 ความจริงที่สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของระบบ การศึกษา (McKinsey report, 2007) (1) คุณภาพของครู (“ The quality of education system can not exceed the quality of its teachers.”) เพราะฉะนั้นต้อง หาคนที่เหมาะสมมาเป็นครู (2) พัฒนาครูให้เป็นผู้สอนที่มี ประสิทธิภาพ (“ The quality of the outcomes of any school system is essentially the sum of the quality of the instruction that its teachers deliver.”) (3) สร้างระบบการศึกษาที่สามารถทำ ให้เกิดการสอนที่ดีที่สุด เท่าที่ เป็นไปได้แก่เด็กทุกคน อ้างอิงจาก วรากรณ์ สามโกเศศ

6 การผลิตครู สถาบันครุศึกษา / ศึกษาศาสตร์ การคัดเลือก หลักสูตร / กระบวนการเรียนการสอน เครือข่ายโรงเรียน / เครือข่ายหนุนเสริม ครูของครู บรรยากาศ 2. ระบบการผลิตครู

7 3. ระบบการพัฒนาครู ( คุณภาพการเรียนรู้ :LLEN)

8 สภาพปัญหาต่อการพัฒนาครู 1 กระบวนทัศน์แบบ top down รวมศูนย์อำนาจสั่งการ แนวดิ่งนี้ยังติดเป็นบุคลิกภาพของครูไป top down กับ ศิษย์ 2 ครูยุคเก่าส่วนใหญ่มุ่งสอนหนังสือ มากกว่า สอนเด็ก ให้แสวงหาความรู้ 5 การพัฒนาครูขาดจุดเน้นที่ชัดเจนที่เป็นระบบและ ต่อเนื่อง 4 ภาวะ “ หมดไฟ ” และ “ ขึ้นสนิม ” ของครูอีกทั้งระบบ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไม่เอื้อต่อการพัฒนาครู 6 ครูต้องทำงานหลายหน้าที่มาก ไม่ได้สอนอย่าง เดียว 7 ครูรุ่นใหม่มักถูกครอบงำโดยครูรุ่นเก่าที่จะทำให้ครูรุ่น ใหม่เข้าสู่วิถีการทำงานแบบเดิม 8 ครูที่ประสบความสำเร็จในการสอน มักเป็นคนที่คิด นอกกรอบ และถูกมองเป็นพวกผิดปกติ สุดท้ายก็จะถูก ระบบราชการดูดกลืนจนทำและคิดเหมือนคนอื่นๆ 3 การอบรมเพื่อพัฒนาครูแบบเดิมๆมักเผชิญกับปัญหา “ มักง่าย ” และ “ ฉาบฉวย ” ฯลฯ

9 3.1 กระบวนทัศน์เดิมของการพัฒนาครู เน้นถ่ายทอด ความรู้นอก สถานที่ - พรากครูออกจาก ศิษย์ - วิทยากรรู้ ครูไม่รู้ - เหมาโหล ยกเข่ง - วัฒนธรรม Top down - มักง่ายและ ฉาบฉวย A B CD การถ่ายทอดความรู้ Training จัดที่โรงเรียน School Based จัดที่โรงแรม Out Door แสวงหาและเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ Learning

10 3.2 กระบวนทัศน์ใหม่การพัฒนาครู การถ่ายทอดความรู้ Training แสวงหาและเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ Learning จัดที่โรงแรม Out Door จัดที่โรงเรียน School Based เน้นการเรียนรู้ใน ฐานพื้นที่ - พัฒนาจากฐาน ความสำเร็จของครู - หนุนเสริม (Enrichment) - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) - วงจรเรียนรู้ (Team Learning) - เครือข่าย (Network) - เอื้ออำนาจ (Empowerment) AB DC

11 3.3 จากครูเพื่อครู สู่ ครูเพื่อศิษย์ ครูเพื่อครู ( กู - นาย ) - สอน, ให้งาน, ตรวจการบ้าน ทดสอบ, ประเมินผล - ทำผลงานในกระดาษ - ทำงานเอาใจนาย - ให้ศิษย์ทำงานเพื่อครูเอง ครูเพื่อศิษย์ - ร่วมเรียนรู้ ร่วมปฏิบัติ - รักเมตตา - สร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก - บูรณาการบทเรียนกับชีวิต - จิตอาสา ละเลยความรัก ความเข้าใจ ความรู้สึก จินตนาการของเด็ก เป้าหมายอยู่ที่ศิษย์ได้เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ อ้างอิง : สรุปแนวคิดจาก นพ. วิจารณ์ พานิช

12 “Wisdom, not Budget, Make Quality” เพียง “ งบประมาณ ” มิได้ทำให้เกิด “ คุณภาพ ” ได้ “ ปัญญา ” ของคนต่างหากที่สร้าง “ คุณภาพ ” Budget always limited But wisdom unlimited “ งบประมาณ ” มักมีจำกัดเสมอ แต่ที่ไม่จำกัด คือ “ ปัญญา ” ของเราทุกคน

13 Albert Einstein

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt 1 ปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น ปฏิรูปการผลิต และพัฒนาครูของท้องถิ่น ผศ. ดร. ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google