งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้า ข่าเหลือง โดย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาสินค้าข่า เหลืองจังหวัดระนอง สำนักงานเกษตร จังหวัดระนอง ได้ร่วมกับตัวแทนเกษตรกรผู้ ปลูกข่าเหลือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้า ข่าเหลือง โดย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาสินค้าข่า เหลืองจังหวัดระนอง สำนักงานเกษตร จังหวัดระนอง ได้ร่วมกับตัวแทนเกษตรกรผู้ ปลูกข่าเหลือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้า ข่าเหลือง โดย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาสินค้าข่า เหลืองจังหวัดระนอง สำนักงานเกษตร จังหวัดระนอง ได้ร่วมกับตัวแทนเกษตรกรผู้ ปลูกข่าเหลือง พ่อค้าคนกลาง ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุนการผลิตสินค้าข่าเหลือง จัดประชุม เพื่อพัฒนาเครือข่ายสินค้า (Cluster) ระดับ จังหวัด ตามโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า เกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2549 จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งได้ร่วมกันกำหนดแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา ข่าเหลือง ซึ่ง ประกอบด้วย ประเด็นตามแผนภูมิ

2 Supply chain ข่าเหลือง ระนอง ผู้ผลิตพันธุ์ จำหน่าย เกษต รกร ผู้รับซื้อใน จังหวัด ผู้รับซื้อ ต่างจังหวัด ผู้ แปร รูป ผู้ค้า ปลีก ผู้บริ โภค

3 Cluster Map ข่าเหลืองระนอง หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานเกษตรจังหวัด พัฒนาที่ดิน สำนักงานพาณิชย์ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัด อบต. ธุรกิจ สนับสนุน สถาบันการเงิน ( ธ. ก. ส. กองทุน หมู่บ้าน ) ธุรกิจ หลัก เกษตรกร ผู้รับ ซื้อในจังหวัด สถาบัน เฉพาะทาง วิทยาลัยเกษตร ฯ ระนอง องค์กร สนับสนุน ยูแสด ( สุข สำราญ ) ธุรกิจที่ เกี่ยวข้อง ผู้รับซื้อ ต่างจังหวัด ผู้ค้าปลีก ผู้แปรรูป ( เครื่องแกง สปา น้ำหมัก ชีวภาพ ) ร้านอาหาร / ภัตตาคาร

4 Diamond Model Analysis ข่าเหลืองจังหวัด ระนอง ภาครัฐ + ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด + ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหา ความยากจน - ไม่มีระบบการรับรอง มาตรฐานจาก มกอช. กลยุทธ์การ แข่งขัน + ผลผลิตต่อไร่สูง + กำหนดช่วงเวลาในการ เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ - การจัดการผลผลิตไม่ สอดคล้องกับความ ต้องการของตลาด เงื่อนไขปัจจัย การผลิต + สภาพแวดล้อมเหมาะสม + ต้นทุนการผลิตต่ำ - ปริมาณพันธุ์มีน้อย + ค่าแรงงานต่ำ ( แรงงาน ต่างด้าว ) - ปัจจัยการผลิตราคาสูง + ระบบคมนาคมสะดวก - มีการระบาดของศัตรูพืช + เกษตรกรมีความพร้อมรับ ความรู้ อุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องและสนับสนุน - ไม่มีโรงงานแปรรูป เงื่อนไขด้าน การตลาด + มีตลาดภายในรองรับ ผลผลิต + ผลผลิตมีราคาสูง - ตลาดต่างประเทศมี ความต้องการ

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาข่าเหลืองโดย เครือข่ายพัฒนาสินค้า ข่าเหลืองระนอง 1) 1) วิสัยทัศน์การพัฒนาข่าเหลือง ปี 2549 – 2551 “ เป็นศูนย์กลางการผลิตข่าเหลืองคุณภาพและพัฒนา กลุ่มเพื่อเชื่อมโยงกับตลาดเครือข่าย ” 2) 2) เป้าหมาย (1) พัฒนาแหล่งผลิตข่าเหลืองของจังหวัดระนองให้ เป็นศูนย์กลางการผลิต ในภาคใต้ ในภาคใต้ (2) เพิ่มปริมาณการผลิตและพัฒนาคุณภาพตาม ความต้องการของตลาด (3) พัฒนากลุ่มเครือข่ายสินค้าข่าเหลืองให้ สามารถดำเนินธุรกิจได้ (4) ศึกษาวิจัยการเพิ่มมูลค่าสินค้าข่าเหลือง (2) เพิ่มปริมาณการผลิตและพัฒนาคุณภาพตาม ความต้องการของตลาด (3) พัฒนากลุ่มเครือข่ายสินค้าข่าเหลืองให้ สามารถดำเนินธุรกิจได้ (4) ศึกษาวิจัยการเพิ่มมูลค่าสินค้าข่าเหลือง

6 3) ประเด็นยุทธศาสตร์และกล ยุทธ์การพัฒนา ประเด็น ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ผู้รับผิดชอบ 1. การเป็นศูนย์กลางการ ผลิตข่าเหลือง ในภาคใต้ ในภาคใต้ 1.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์นำเสนอ เอกลักษณ์ในตัว สินค้าข่าเหลือง 1.2 ส่งเสริมการใช้ Brandname หรือ ผลักดันเข้าสู่ สินค้าข่าเหลือง 1.2 ส่งเสริมการใช้ Brandname หรือ ผลักดันเข้าสู่ ระบบสินค้า OTOP ระนอง ระบบสินค้า OTOP ระนอง กสก. / สสจ. / อต. / พณ. / พช. / กวก. / CEO 2. การเพิ่มปริมาณและ พัฒนาคุณภาพ ผลผลิต ผลผลิต 2.1 จัดตั้งแปลงเรียนรู้การผลิตใน ทุกอำเภอ กสก. / พด. / กวก. / ธกส. 3. การเพิ่มศักยภาพการ ดำเนินงานของ กลุ่มเครือข่ายพัฒนา สินค้าเกษตร กลุ่มเครือข่ายพัฒนา สินค้าเกษตร 3.1 จัดทำฐานข้อมูลการผลิตข่า เหลือง 3.2 พัฒนาบุคลากรกลุ่มเครือข่าย ข่าเหลือง 3.3 พัฒนากลุ่มเครือข่ายสินค้าข่า เหลืองเป็น วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน กสก. / กวก. / พด. / อปท. / สก. / อต. 4. การเพิ่มมูลค่าสินค้าข่า เหลือง 4.1 ศึกษาวิจัยการเพิ่มมูลค่า สินค้าข่าเหลือง อปท. / ม. แม่โจ้ / วษ. รน.

7


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้า ข่าเหลือง โดย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาสินค้าข่า เหลืองจังหวัดระนอง สำนักงานเกษตร จังหวัดระนอง ได้ร่วมกับตัวแทนเกษตรกรผู้ ปลูกข่าเหลือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google