งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการพัฒนาการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการพัฒนาการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการพัฒนาการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2 วิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุข “ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน” เป้าประสงค์ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 80 ปี อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี

3 1.สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตลอดช่วงวัย เน้นการสร้าง Health Mindset 2.ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ (Healthy & Active life for Thai Elderly) 3.เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงบริการสุขภาพในทุกกลุ่มประชากรบนผืนแผ่นดิน ไทย 4.ยกระดับคุณภาพบริการตาม Service Plan ให้ครอบคลุมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ ปฐมภูมิ(Primary Care) ทุติยภูมิ (Secondary Care) ตติยภูมิ (Tertiary Care) และ ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง (Excellent Center) ระบบการส่งต่อ (Referral System) และการพัฒนาศูนย์สุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 5.ส่งเสริมความร่วมมือและบริหารทรัพยากรร่วมระหว่างรัฐและเอกชน 6.พัฒนาการแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทยเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ 7.ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบเครือข่ายระบบบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ (District Health System ) จุดเน้น นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2558

4 ประเด็นสำคัญ แพทย์แผนไทยคือคำตอบของปัญหาระบบบริการสาธารณสุขส่วนใหญ่ ความเลื่อมล้ำของระบบบริการ ขาดการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ความแออัด รพ.ขาดทุน ขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะแพทย์ในระดับปฐมภูมิ เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ลดรายจ่ายการใช้ยานำเข้าจาก ต่างประเทศ และส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตและ จำหน่ายสมุนไพร เพิ่มการส่งออกและส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย และนวดไทย สอดคล้องกับนโยบาย ของ คสช. ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์แผนไทย และศูนย์วิจัย แห่งอาเซียน (TT.MH. & RC of ASEAN) และแพทย์แผนไทยมีมาตรฐาน มี ความรู้ความสามารถ มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นแพทย์ทางหลักของประเทศ

5 ผลการดำเนินงาน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1 ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 16 จำแนกรายเขตบริการสุขภาพ ที่มา : ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงาน ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ร้อยละ 16

6 ผลการดำเนินงาน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1 ร้อยละของของหน่วยบริการที่เปิด OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนาน ร้อยละ 50 จำแนกรายเขตบริการสุขภาพ ที่มา : ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงาน ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ร้อยละ 50

7 นำการแพทย์แผนไทยให้เป็นแพทย์ทางหลัก Vision : นำการแพทย์แผนไทยให้เป็นแพทย์ทางหลักของชาติไทย ของชาติไทย Mission : พัฒนาแพทย์แผนไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ได้รับการยอมรับในระดับสากล 1.พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย (TTM. Service Plan) 2.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 3.เสริมสร้างศักยภาพ Thai Traditional Medical Hub (Herbal Product) 4.พัฒนาการศึกษาและวิจัยการแพทย์แผนไทย (Academic Hub) 5.พัฒนาระบบและกลไก การคุ้มครองภูมิปัญญาไทย (Herbal and Thai Wisdom Protection and Promotion) 1.พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย (TTM. Service Plan) 2.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 3.เสริมสร้างศักยภาพ Thai Traditional Medical Hub (Herbal Product) 4.พัฒนาการศึกษาและวิจัยการแพทย์แผนไทย (Academic Hub) 5.พัฒนาระบบและกลไก การคุ้มครองภูมิปัญญาไทย (Herbal and Thai Wisdom Protection and Promotion) ยุทธศาสตร์การดำเนินงานกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

8 Product Hub strategy ความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ Reform Strategy Reform Strategy Service & Wellness Strategy Service & Wellness Strategy Academic strategy Academic strategy Service System Development Service Development PP&DC by Age Group Expected Outcome Cooperate Strategy Department Strategy การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และระบบบริการสาธารณสุข OP visit 18% (คลินิกเวชกรรม ผดุงครรภ์ไทย นวด ไทยและแพทย์ทางเลือกTM,PP,DC) การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และระบบบริการสาธารณสุข OP visit 18% (คลินิกเวชกรรม ผดุงครรภ์ไทย นวด ไทยและแพทย์ทางเลือกTM,PP,DC) แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนา การแพทย์แผนไทย (TTM Hub of Asia) พัฒนาระบบสารสนเทศ ปรับปรุงกฎหมาย การสื่อสารสาธารณะ แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนา การแพทย์แผนไทย (TTM Hub of Asia) พัฒนาระบบสารสนเทศ ปรับปรุงกฎหมาย การสื่อสารสาธารณะ การสร้างและจัดการความรู้ การพัฒนากำลังคน พัฒนาการวิจัย การสร้างและจัดการความรู้ การพัฒนากำลังคน พัฒนาการวิจัย การพัฒนาระบบยาจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การพัฒนาระบบและกลไก การ คุ้มครองภูมิปัญญาไทย Herbal and Thai Wisdom Protection & Promotion Country Strategy Internal Process เพื่อพัฒนาระบบ บริหารนโยบายด้าน สุขภาพ ตามหลักธรรมาภิ บาล มาตรฐาน สร้างการมี ส่วนร่วมในการพัฒนา ระบบสุขภาพ Inclusive Growth เพื่อยกระดับคุณภาพ บริการสาธารณสุขด้าน การแพทย์แผนไทย เพื่อ ลดความเหลื่อมล้ำ Growth & Competitiveness เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการ แข่งขัน เพิ่มรายได้ให้กับ ประชาชน Green Growth - เพื่อสร้างคุณภาพ ชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม Internal Process เพื่อพัฒนาระบบ บริหารนโยบายด้าน สุขภาพ ตามหลักธรรมาภิ บาล มาตรฐาน สร้างการมี ส่วนร่วมในการพัฒนา ระบบสุขภาพ Inclusive Growth เพื่อยกระดับคุณภาพ บริการสาธารณสุขด้าน การแพทย์แผนไทย เพื่อ ลดความเหลื่อมล้ำ Growth & Competitiveness เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการ แข่งขัน เพิ่มรายได้ให้กับ ประชาชน Green Growth - เพื่อสร้างคุณภาพ ชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม Promote Medical Hub Asian Community Development

9 ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ บริการ การแพทย์ แผนไทย ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ บริการ การแพทย์ แผนไทย 3.การพัฒนา คุณภาพระบบ บริการ การแพทย์แผน ไทยและ การแพทย์ ทางเลือก กลยุทธ์/ มาตรการ 1.การพัฒนา ระบบสุขภาพ ชุมชน Medicine Box ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ร้อยละของ ปชช. เข้าถึงและใช้บริการ ๓๐ ชุมชน/ปี มูลนิธิสุขภาพไทย ภายใต้ สสส., สช., คกก.ภูมิปัญญาฯ, สปสช., กรมพัฒน์, อปท. จำนวนชุมชนและ ชุมชนท้องถิ่นที่มี การดูแลและจัดการ ด้านสุขภาพด้วยภูมิ ปัญญาท้องถิ่นด้าน สุขภาพ ร้อยละของสถาน บริการ สธ. ได้ มาตรฐาน จำนวน รพ.แพทย์ แผนไทยต้นแบบ ร้อยละ 18 ร้อยละ 80 เขตละ 1 แห่ง สป., กรมพัฒน์, สปสช., สบส., คกก.ภูมิปัญญาฯ, สถาบันการศึกษ า, กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ 2. โครงการ หน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอสว. 4. พัฒนา/ รับรองมาตรฐาน นวดไทย ในและ ต่างประเทศ จำนวนสถานพยาบาล, สถานประกอบการและ สถานบริการผ่านการ รับรองมาตรฐานนวด ไทย -ในประเทศปีละ 2,000 แห่ง -ต่างประเทศ 4 ภูมิภาคทั่วโลก -ในประเทศปีละ 2,000 แห่ง -ต่างประเทศ 4 ภูมิภาคทั่วโลก กรมพัฒน์, สสจ., กทม., กรม ประชาสัมพันธ์, ก. พาณิชย์, ก.แรงงาน, ก.ต่างประเทศ, ททท.

10 ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ บริหาร จัดการที่มี ประสิทธิภาพ ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ บริหาร จัดการที่มี ประสิทธิภาพ ๔.ปรับปรุง พิพิธภัณฑ์สมุนไพร เพื่อรองรับอาเชี่ยน ๒.พัฒนาระบบ สารสนเทศ กลยุทธ์/ มาตรการ ๑. ยุทธศาสตร์ ทศวรรษการพัฒนา การแพทย์แผนไทย -ด้านกำลังคน แพทย์แผนไทย -ด้านการวิจัย -ด้านการนวดไทย -ด้านการคุ้มครอง ภูมิปัญญา ๑. ยุทธศาสตร์ ทศวรรษการพัฒนา การแพทย์แผนไทย -ด้านกำลังคน แพทย์แผนไทย -ด้านการวิจัย -ด้านการนวดไทย -ด้านการคุ้มครอง ภูมิปัญญา ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ๓.พัฒนาและ ปรับปรุงกฎหมาย พิพิธภัณฑ์สมุนไพร ไทยและภูมิปัญญา ไทยได้รับการปรับปรุง แผนยุทธศาสตร์ ได้รับการอนุมัติจาก ครม. ถ่ายถอดองค์ความรู้ หมอพื้นบ้าน สร้างความรอบรู้ด้าน สุขภาพ พัฒนาและปรับปรุง ประกาศ ระเบียบ และกฎหมาย 1 แห่งในปี 2558 ปี 2558 8,000 คน ๑๐ เรื่อง/ปี 6 ฉบับ กรมพัฒน์, กระทรวงศึกษาธิการ,,กระทรวงเกษตรฯ,ICT สช., คกก.ภูมิ ปัญญาฯ, เครือข่าย สมัชชาสุขภาพ กรมพัฒน์,สธ.,สปส ช., ICT กรมพัฒน์, สำนัก กฎหมาย พัฒนาระบบรายงาน และฐานข้อมูลTTDK 1 ระบบ

11 ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง ศักยภาพ Thai Traditional Medical Hub (Herbal Product) ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง ศักยภาพ Thai Traditional Medical Hub (Herbal Product) ๔.การส่งเสริม+ พัฒนาผลิตภัณฑ์ สมุนไพร ๑.ส่งเสริมการ พึ่งตนเองด้าน สมุนไพร ๒.ส่งเสริมความ เข้มแข็งของระบบยา สมุนไพร กลยุทธ/ มาตรการ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ๓.การพัฒนาศักยภาพ มาตรฐานอุตสาหกรรมยา ไทย การผลิตได้มาตรฐาน ตาม Asian Harmonization โรงงานผลิตยากลาง สมุนไพรระดับภาค วัตถุดิบมีคุณภาพ ส่งเสริมศักยภาพและ มาตรฐานการผลิต ส่งเสริมการปลูก สมุนไพรในชุมชน มูลค่าการใช้ยา สมุนไพร ระบบและกลไก ระดับชาติ ภูมิภาค และชุมชน กรมพัฒน์, อย., กรมวิทย์ฯ, มหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษา, กท.เกษตรฯ, กท.ทรัพยากรฯ, กท.อุตสาหกรรม, กท.วิทยาศาสตร์, กท.พาณิชย์, GPO, กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กรมพัฒน์,คกก. คุ้มครองฯ,เครือข่าย หมอพื้นบ้าน,อปท., กรมวิชาการเกษตร, กรมพัฒน์,คกก.พัฒนา ระบบยาฯ,สปสช.,อย.,GPO, สถาบันวิจัยสมุนไพร,สถาบันบรมราชชนก, กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ,มหาวิทยาลัย ส่งเสริมการสื่อสาร สาธารณะและ การตลาด มีระบบ+กลไกในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การกระจายยาของ จังหวัด ระบบติดตามการใช้ ยา รายการในบัญชียา หลักแห่งชาติ ๒ ไร่/ตำบล หรือแสน ไร่ใน ๕ ปี ๕%๕% ๕%๕% ๑ แห่ง/ภาค ๕๐% ผ่านการ ตรวจสอบ ๑๐ % ของมูลค่าการ ใช้ยาทั้งหมด ๗๗ จังหวัด ใน ๕ ปี รายงานปีละ ๑ ครั้ง ๑๐% รายการยา ทั้งหมด 11

12 ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา การศึกษา และการวิจัย การแพทย์ แผนไทย ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา การศึกษา และการวิจัย การแพทย์ แผนไทย ๕.การกำหนด โครงสร้างและกรอบ อัตรากำลังคน ๔.การพัฒนา บุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง ๑.การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลกำลังคน ๒.การจัดทำแผน แม่บทการพัฒนา กำลังคนระดับชาติ กลยุทธ/ มาตรการ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ๓.การพัฒนา มาตรฐานการผลิต กำลังคน เครือข่ายการอบรม การแพทย์แผนไทย ประเภท ก.,ข. จำนวนชุมชนที่มีการ ผลิตกำลังคน จำนวนงานวิจัยของ บุคลากรด้านการแพทย์ แผนไทย เครือข่ายสถาบันการ ผลิตการแพทย์แผนจีน การมีกรอบอัตรา กำลังคนของประเทศ จำนวนบุคลากรที่เข้า รับการพัฒนา ระบบเครือข่าย ฐานข้อมูลกำลังคนของ ประเทศ แผนแม่บทการพัฒนา กำลังคนระดับชาติ ๑ เครือข่าย ๑๐ ชุมชน 100 เรื่อง/ปี ๑ เครือข่าย มีกรอบอัตรากำลัง แพทย์แผนไทยใน ระบบบริการ ร้อยละ ๘๐ ของ บุคลากรภาครัฐ ๑ ระบบ ๑ แผนแม่บท กรมพัฒน์, เครือข่าย มหาวิทยาลัย, เครือข่ายหมอ พื้นบ้าน, เครือข่าย การแพทย์แผนจีน, สบช., อปท,, อบต. กรมพัฒน์, สป., กพ., กพร., กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ, เครือข่ายมหาวิทยาลัย กรมพัฒน์, สป., เครือข่ายมหาวิทยาลัย กรมพัฒน์, สป., กรม สนับสนุนบริการ สุขภาพ กรมพัฒน์, คกก.พัฒนา กำลังคนแห่งชาติ ภายใต้ สช. 12

13 ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบ และกลไก การ คุ้มครองภูมิ ปัญญาไทย ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบ และกลไก การ คุ้มครองภูมิ ปัญญาไทย ๔.การส่งเสริม ชุมชนในการเฝ้า ระวัง+คุ้มครองฯ ๓.การสร้าง บทบาทเชิงรุก เกี่ยวกับการ คุ้มครองภูมิ ปัญญาไทยใน เวทีเจรจา ระหว่างประเทศ ๑.การจัดทำ TTDK ใน ส่วนกลาง ๒.การจัดทำ ข้อตกลงกับ สำนักงานสิทธิบัตร ระหว่างประเทศ กลยุทธ/ มาตรการ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่ รับผิดชอบ จำนวนเครือข่ายใน การเฝ้าระวังและ คุ้มครองฯ ระดับ จังหวัด ข้อเสนอของไทย เวทีเจรจาระหว่าง ประเทศ ระบบ TTDK ใน ส่วนกลาง ข้อตกลงกับ สำนักงานสิทธิบัตร ระหว่างประเทศ (WIPO) เครือข่าย ๗๗ จังหวัด ๑ รายงาน/ปี ๑ ระบบ ข้อตกลงกับ WIPO กรมพัฒน์, มหาวิทยาลัยใน ภูมิภาค, อปท. กระทรวง ตปท., กรมพัฒน์, กรม ทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒน์ กรมพัฒน์, กระทรวง ตปท., กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา 13

14 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพิ่มการเข้าถึงบริการ ให้ประชาชนใช้บริการการแพทย์แผนไทยทุก รพ./ รพ.สต. ลดความเลื่อมล้ำของระบบบริการ ลดความแออัด แก้ปัญหาการขาด แคลนบุคลากร โดยเฉพาะแพทย์ในระดับปฐมภูมิ ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยสมุนไพรไทย แพทย์แผนไทย และภูมิ ปัญญาไท ลดรายจ่ายการใช้ยานำเข้าจากต่างประเทศ และส่งเสริมเกษตรกรให้มี รายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตและจำหน่ายสมุนไพร เพิ่มการส่งออกและส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย และนวด ไทย เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ระบบสุขภาพของประเทศมีความ มั่นคง พัฒนาแพทย์แผนไทยให้ได้มาตรฐาน มีศักดิ์ศรีเป็นแพทย์ทางหลักของ ประเทศ พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก และศูนย์วิจัยแห่งอาเซียน (TT.MH. & RC of ASEAN)

15 15 Thank You Department of Thai Traditional and Complementary Medicine Ministry of Public Health www.dtam.moph.g.th


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการพัฒนาการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google