งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การระบุตัวทารก เด็กเล็ก 2. การประเมิน / จัดลำดับความ รุนแรงของผู้ป่วย 4. การรับและให้ข้อมูลแก่ญาติ ผู้ป่วย 3. การลงนามยินยอมรับการ รักษา 5. การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การระบุตัวทารก เด็กเล็ก 2. การประเมิน / จัดลำดับความ รุนแรงของผู้ป่วย 4. การรับและให้ข้อมูลแก่ญาติ ผู้ป่วย 3. การลงนามยินยอมรับการ รักษา 5. การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. การระบุตัวทารก เด็กเล็ก 2. การประเมิน / จัดลำดับความ รุนแรงของผู้ป่วย 4. การรับและให้ข้อมูลแก่ญาติ ผู้ป่วย 3. การลงนามยินยอมรับการ รักษา 5. การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน ในทารกและเด็ก เช่น Febrile convulsion Sepsis 6. การช่วยเหลือผู้ป่วยกรณี ฉุกเฉิน, NCPR / CPR

3 7. การแจ้งผลการตรวจที่สำคัญ เช่น การสูญเสียสมรรถภาพ, การ แจ้งทารกและเด็กเล็กเสียชีวิต 9. การดูแลผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพ 8. ข้อบ่งชี้ของการทำหัตถการ และมาตรการป้องกัน ภาวะแทรกซ้อน 10. การส่งเสริมสุขภาพ การ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 11. การส่งเสริมพัฒนาการและ การกระตุ้นพัฒนาการ

4 12. การทำกิจกรรมฟื้นฟูทารก และเด็กเล็กกลุ่มเป้าหมายการ ติดตามเยี่ยมบ้าน 14. การส่งต่อผู้ป่วยกรณีผู้ป่วย ซับซ้อน 15. การประสานงานการดูแล ผู้ป่วยไข้เลือดออก 17. การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่ 16. การทบทวนความรู้วิชาการ ในการดูแลผู้ป่วย

5 1. การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่อยู่ใน ระยะแพร่กระจาย 2. การเฝ้าระวังการติดเชื้อใน โรงพยาบาลของกลุ่มเป้าหมาย 5. การลำเลียงขยะติดเชื้อและ ผ้าเปื้อน / เส้นทางลำเลียง 4. การใช้น้ำยาทำความสะอาด 6. การติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ / การได้วัคซีนป้องกันโรค 3. เครื่องมือปราศจากเชื้อ / การ ทำความสะอาดเครื่องมือ 7. การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคในชุมชน

6 1. การจัดทำบัญชีความเสี่ยง พร้อมแนวทางป้องกัน 2. การรายงานอุบัติการณ์ 4. การประสานของหน่วยงาน กับทีมนำความเสี่ยง 5. วิธีการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก 3. ความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดใน รอบปีพร้อมการทบทวนเพื่อหา แนวทางปฏิบัติ เช่น ผู้ป่วย เสียชีวิตโดยไม่คาดคิด ผู้ป่วยไข้ ชักในหอผู้ป่วย, ผู้ป่วยย้ายเข้า หอวิกฤติ

7 1. การจัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการ ดูแลผู้ป่วย 2. ความสะดวก สะอาด ปลอดภัย ของอาคารสถานที่ 4. ระบบสำรองฉุกเฉิน น้ำ ไฟฟ้า ออกซิเจน 5. ความพร้อมและความพอเพียง ของเครื่องมือ โดยเฉพาะ เครื่องมือช่วยชีวิตสำคัญ เช่น ชุดใส่ท่อช่วยหายใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องวัด ความดันโลหิตเด็ก 3. ระบบการไหลเวียนอากาศใน หอผู้ป่วย

8 6. การซ้อมแผน / ระงับอัคคีภัย 7. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

9 1. การกำกับการใช้และการใช้ ยาในกลุ่มยาเสพติด 2. การบริหารยาในกลุ่ม High alert drug 4. การบริหารยาค้าง stock 3. การเฝ้าระวังความ คลาดเคลื่อนทางยา 5. การบริหารยาช่วยชีวิต ฉุกเฉิน 6. การบริหารยาในเด็ก

10 1. การพัฒนา / การออกแบบ เวชระเบียน 2. ความถูกต้อง สมบูรณ์ของ การบันทึกเวชระเบียน 4. การรักษาความลับในเวช ระเบียน 5. การสื่อสารระหว่างสหวิชาชีพ ในเวชระเบียน 3. การนำเวชระเบียนไปใช้ ประโยชน์ในการทบทวน


ดาวน์โหลด ppt 1. การระบุตัวทารก เด็กเล็ก 2. การประเมิน / จัดลำดับความ รุนแรงของผู้ป่วย 4. การรับและให้ข้อมูลแก่ญาติ ผู้ป่วย 3. การลงนามยินยอมรับการ รักษา 5. การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google