งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กำหนดการกำหนดการ 12.45 – 13.00 น. ลงทะเบียน 13.00 – 15.oo น. แลกเปลี่ยน... เรียนรู้ กลุ่มย่อย 15.00 – 16.00 น. นำเสนอ และสรุปผล KM_FORUM ครั้งที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กำหนดการกำหนดการ 12.45 – 13.00 น. ลงทะเบียน 13.00 – 15.oo น. แลกเปลี่ยน... เรียนรู้ กลุ่มย่อย 15.00 – 16.00 น. นำเสนอ และสรุปผล KM_FORUM ครั้งที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กำหนดการกำหนดการ 12.45 – 13.00 น. ลงทะเบียน 13.00 – 15.oo น. แลกเปลี่ยน... เรียนรู้ กลุ่มย่อย 15.00 – 16.00 น. นำเสนอ และสรุปผล KM_FORUM ครั้งที่ 3

2 2 จดทะเบียนเรียนต่ำกว่า ข้อบังคับ จดทะเบียนเรียนเกิน กว่าข้อบังคับ ผ่อนผันการชำระ ค่าลงทะเบียน หนี้สินค้างชำระกับการ จดทะเบียน

3 3 KM_FORUM ครั้งที่ 3 1 มีแนวทางการทำงาน / ขั้นตอนที่ชัดเจน – ทั้งคณะ อาจารย์ผู้สอน สนท. 2 ข้อมูลในการใช้ดุลยพินิจ – ข้อมูลที่จะเสนอให้ คณบดี 3 กรณีปัญหาเกิดจากข้อบังคับจะเสนอแก้ไขอย่างไร – ระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหา พร้อมเสนอแนว ทางแก้ไขข้อบังคับ ผลการแลกเปลี่ยน... เรียนรู้

4 4 คนนำวง : คุณประมวล บัวงาม คนเล่าเรื่อง : คุณจารุวัณณี ศุภ กุล

5 5 ประเด็นการพูดคุย – สาเหตุการจด ทะเบียนเรียนต่ำกว่าข้อบังคับ - จำนวนหน่วยกิตตามโครงสร้างเหลือต่ำ กว่าข้อบังคับ - วิชาที่ต้องการเรียนไม่เปิดสอนในภาคนั้น - ป่วย - ถอนวิชา เนื่องจากคะแนนต่ำ - เหตุผลส่วนตัว - นศ. ลงเผื่อไว้เนื่องจากผลการสอบออก ล่าช้า - เวลาเรียนซ้ำซ้อน

6 6 ประเด็นการพูดคุย – หลักเกณฑ์ในการ พิจารณาการอนุมัติจดทะเบียนเรียนต่ำ กว่าข้อบังคับ  หลักเกณฑ์ - ให้เขียนคำร้องขอจดต่ำกว่าข้อบังคับ - ตรวจใบกระจายโครงสร้าง - เสนอข้อมูลให้คณบดีพิจารณา - วิชาที่มีโควต้าให้นศ. ติดต่อขอโควต้า

7 7 ประเด็นการพูดคุย – หลักเกณฑ์ในการ พิจารณาการอนุมัติจดทะเบียนเรียนต่ำ กว่าข้อบังคับ  แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ - นำหลักเกณฑ์ไปปฏิบัติ -

8 8 ประเด็นการพูดคุย – สาเหตุการจด ทะเบียนเรียนเกินกว่าข้อบังคับ - เป็นนศ. ปีสุดท้ายที่จะจบการศึกษา - นศ. หมดอายุความ - เรียนตกรุ่น เก็บวิชาไม่ครบ - ไปศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ต่างประเทศ

9 9 ประเด็นการพูดคุย – หลักเกณฑ์ในการ พิจารณาการอนุมัติจดทะเบียนเรียนเกิน กว่าข้อบังคับ  หลักเกณฑ์ - ขออนุมัติอธิการบดี กรณีพิเศษต่าง ๆ - อนุมัติให้กับนศ. ปีสุดท้าย - พิจารณาจากโครงสร้างหลักสูตร และวิชา ที่เปิดสอน -

10 10 ประเด็นการพูดคุย – สาเหตุการผ่อนผัน ชำระค่าลงทะเบียน - ยื่นกู้ กยศ. ช้า / ไม่ผ่าน / ได้รับเงินไม่พอค่า จดทะเบียน - ประสบปัญหาเศรษฐกิจ -

11 11 นิยาม : ผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน หมายถึง การ จดทะเบียนรายวิชาประจำภาคที่ นศ. ยังไม่ สามารถชำระเงินออนไลน์หรือชำระเงินด้วยวิธี อื่นตามที่ มธ. กำหนด จะด้วยเหตุผลความ จำเป็นใดๆ ก็ตาม นศ. ต้องไปติดต่อคณะไว้ก่อน การจดทะเบียน เพื่อขอผ่อนผันการชำระเงิน ดังกล่าว โดยคณบดีเป็นผู้อนุมัติทำเรื่องมายัง สนท. และสนท. จะบันทึกรายชื่อผู้ขอผ่อนผันไว้ ในระบบ เพื่อให้ นศ. จดทะเบียนได้

12 12 ประเด็นการพูดคุย – กระบวนการผ่อนผัน ชำระค่าลงทะเบียน  กระบวนการ / ขั้นตอน - คณะพิจารณาและติดตามหนี้ - กำหนดเวลาในการชำระเงิน - เซ็นสัญญา / ใบคำร้องในการชำระเงิน - 12

13 13 ประเด็นการพูดคุย – กระบวนการผ่อนผัน ชำระค่าลงทะเบียน  ประเด็นปัญหา - นศ. เปลี่ยนมือถือบ่อย ตามไม่ได้ - ไม่เข้าเรียน - กยศ. อนุมัติช้า - 13

14 14 นิยาม : หนี้สิน หมายถึง ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ นศ. ยังมิได้ ชำระกับมหาวิทยาลัย เช่น 1. หนี้ค่าจดทะเบียน ที่เกิดในช่วงจดทะเบียนล่าช้า และเพิ่มวิชากรณีพิเศษที่คณบดีเป็นผู้อนุมัติ 2. การผ่อนผันที่ยังไม่ชำระจนเกินกำหนดจะถูกบันทึก ไว้เป็นหนี้ 3. หนี้ห้องสมุด 4. หนี้หอพัก ตามข้อบังคับ มธ. ชั้นปริญญาตรี พ. ศ.2540 ( พร้อม ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ) ข้อ 10.5 วรรค 2 “ หากนศ. มีหนี้สินใดๆ กับ มหาวิทยาลัยจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นเสียก่อน จึงจะ มีสิทธิจดทะเบียนศึกษารายวิชา เว้นแต่จะได้รับ อนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นรายๆ ไป ”

15 15 ประเด็นการพูดคุย – การมีหนี้สินค้างชำระ  ประเด็นปัญหา - ไม่ชำระค่าจดทะเบียนล่าช้า คณบดีอนุมัติ กรณีพิเศษ ( ไม่ได้ตัดบัญชี ) - ไม่ดูข้อมูลการจดทะเบียน / หนี้สินในระบบ - มีหนี้ค่าห้องสมุด ค่าหอพัก -

16 16 ประเด็นการพูดคุย – การมีหนี้สินค้าง ชำระ  แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ - กำหนดเวลาในการชำระเงินภายใน 3 วัน - สนท. ตรวจสอบการชำระเงินของนศ. - ส่งรายชื่อให้คณะช่วยติดตาม - ลบวิชากรณีที่ไม่ชำระเงินภายใน 3 วัน -


ดาวน์โหลด ppt 1 กำหนดการกำหนดการ 12.45 – 13.00 น. ลงทะเบียน 13.00 – 15.oo น. แลกเปลี่ยน... เรียนรู้ กลุ่มย่อย 15.00 – 16.00 น. นำเสนอ และสรุปผล KM_FORUM ครั้งที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google