งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM วิชาปฏิบัติหลักการและ เทคนิคการพยาบาล. ปัญหา นักศึกษาขาดความใส่ใจในการเก็บ ประสบการณ์บนหอผู้ป่วย นักศึกษาขาดการเตรียมความพร้อม ไม่ อ่าน / เตรียมความรู้ในสิ่งที่ควรรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM วิชาปฏิบัติหลักการและ เทคนิคการพยาบาล. ปัญหา นักศึกษาขาดความใส่ใจในการเก็บ ประสบการณ์บนหอผู้ป่วย นักศึกษาขาดการเตรียมความพร้อม ไม่ อ่าน / เตรียมความรู้ในสิ่งที่ควรรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM วิชาปฏิบัติหลักการและ เทคนิคการพยาบาล

2 ปัญหา นักศึกษาขาดความใส่ใจในการเก็บ ประสบการณ์บนหอผู้ป่วย นักศึกษาขาดการเตรียมความพร้อม ไม่ อ่าน / เตรียมความรู้ในสิ่งที่ควรรู้ ขาดความละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ระยะเวลาในการทำงาน / รายงาน ค่อนข้างนาน

3 ปัญหาการรวบรวมข้อมูล ไม่รู้ทิศทางในการรวบรวมข้อมูล อ่าน Chart ไม่ถูก / อ่านไม่ออก ไม่มั่นใจในการศึกษาข้อมูล ไม่เข้าใจประเด็นการรวบรวมข้อมูล ไม่เข้าใจในข้อมูลที่รวบรวมมาได้ ไม่รวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุม นำข้อมูลที่เป็นข้อวินิจฉัยของแพทย์มาเป็น ข้อมูลสนับสนุน

4 การแก้ปัญหา สอนเรื่องการศึกษาเวชระเบียนให้ ละเอียด สอนเน้นย้ำเรื่องการรวบรวมข้อมูล การ ประเมินสภาพผู้ป่วย Post – Conference ในภาพรวม

5 การใช้กระบวนการพยาบาลควรเน้น Anatomy Physiology ที่เปลี่ยนแปลง Pre – conference ต้องให้ทุกคนมี ส่วนร่วมในการนำเสนอ ปรับการเรียนการสอนวิชาหลักการ และเทคนิคการพยาบาลให้เน้นการใช้ กระบวนการพยาบาล การแก้ปัญหา

6 การจัดการความรู้ วิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มี ปัญหาสุขภาพ 1 ที่มาของปัญหา อาจารย์นิเทศวิชา ปฏิบัติหลักการและเทคนิค การพยาบาล พบว่า นักศึกษาขาดความใส่ใจในการเก็บ ประสบการณ์บนหอผู้ป่วย นักศึกษาขาดการเตรียมความพร้อม ไม่ อ่าน / เตรียมความรู้ในสิ่งที่ควรรู้ ขาดความละเอียดในการเก็บรวบรวม ข้อมูล ใช้ระยะเวลาในการทำงาน / รายงาน ค่อนข้างนาน

7 ปัญหาการรวบรวมข้อมูล ที่มาของปัญหา ไม่รู้ทิศทางในการรวบรวมข้อมูล อ่าน Chart ไม่ถูก / อ่านไม่ออก ไม่มั่นใจในการศึกษาข้อมูล ไม่เข้าใจประเด็นการรวบรวมข้อมูล ไม่เข้าใจในข้อมูลที่รวบรวมมาได้ ไม่รวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุม นำข้อมูลที่เป็นข้อวินิจฉัยของแพทย์มาเป็น ข้อมูลสนับสนุน

8 กิจกรรมการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์นิเทศวิชา ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล และวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา สุขภาพ 1 และอาจารย์ประจำกลุ่มสาระวิชาการ พยาบาล 1 วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหา สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ทักษะการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพ และทบทวนทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ผู้ป่วย

9 สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา สอนเรื่อง การศึกษาเวชระเบียนให้ละเอียดสอนและ สาธิต เรื่องการรวบรวมข้อมูล การประเมินสภาพผู้ป่วย การซักประวัติและการตรวจ ร่างกาย การใช้กระบวนการพยาบาลควรเน้น Anatomy Physiology ที่เปลี่ยนแปลง สามารถ วิเคราะห์เชื่อมโยงทฤษฎีเกี่ยวกับโรคและพยาธิสภาพ ของผู้ป่วยได้ และนำไปสู่การวาง แผนการพยาบาลได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ ผู้ป่วยรายบุคคล Pre – conference ต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในการนำเสนอ Case NCP กระตุ้นให้นักศึกษาได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างมีเหตุผล

10 จุดแข็ง (Strength) อาจารย์ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอาจารย์ ในกลุ่มสาระวิชการพยาบาล 1 และส่วนใหญ่ นิเทศนักศึกษาทั้งรายวิชา ปฏิบัติหลักการ และเทคนิคการพยาบาล และวิชาปฏิบัติการ พยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 ซึ่งเห็น พฤติกรรมและพัฒนาการของนักศึกษา และ สามารถส่งต่อข้อมูลนักศึกษาในรายที่มี ปัญหา เพื่อได้รับการดูแลที่ต่อเนื่องจาก อาจารย์นิเทศใน Ward ต่อไป

11 ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ การกำหนดประเด็นปัญหาที่ชัดเจน อาจารย์ให้ความร่วมมือ เห็น ความสำคัญของปัญหาและ ต้องการพัฒนา บรรยากาศเป็นกันเอง ยอมรับฟัง ซึ่งกันและกัน มีการจัดเวลาในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt KM วิชาปฏิบัติหลักการและ เทคนิคการพยาบาล. ปัญหา นักศึกษาขาดความใส่ใจในการเก็บ ประสบการณ์บนหอผู้ป่วย นักศึกษาขาดการเตรียมความพร้อม ไม่ อ่าน / เตรียมความรู้ในสิ่งที่ควรรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google