งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติ ส่วนตัว. ชื่อ นางสาวลักษิกานามสกุล จาเลิศ ชื่อเล่น น้ำปิง ภูมิลำเนา 166/91 ชุนชมเพชรรัตน์ ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 ปัจจุบันเรียนอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติ ส่วนตัว. ชื่อ นางสาวลักษิกานามสกุล จาเลิศ ชื่อเล่น น้ำปิง ภูมิลำเนา 166/91 ชุนชมเพชรรัตน์ ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 ปัจจุบันเรียนอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติ ส่วนตัว

2 ชื่อ นางสาวลักษิกานามสกุล จาเลิศ ชื่อเล่น น้ำปิง ภูมิลำเนา 166/91 ชุนชมเพชรรัตน์ ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 ปัจจุบันเรียนอยู่ คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ภาควิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ ชุมชน สาขา เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ชื่อ นางสาวลักษิกานามสกุล จาเลิศ ชื่อเล่น น้ำปิง ภูมิลำเนา 166/91 ชุนชมเพชรรัตน์ ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 ปัจจุบันเรียนอยู่ คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ภาควิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ ชุมชน สาขา เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน ศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 สภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งเป็นคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน เป็น หน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นเปลี่ยนชื่อเป็น คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ในวันที่ 24 กันยายน 2550 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน ศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 สภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งเป็นคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน เป็น หน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นเปลี่ยนชื่อเป็น คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ในวันที่ 24 กันยายน 2550

4 ปรัชญา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เป็นศาสตร์ แห่งการพัฒนามนุษย์ สู่สังคมอุดมปัญญา ปณิธาน ผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรม ปัญญา พัฒนาองค์ความรู้ด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อ วิชาชีพและสังคม วิสัยทัศน์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นหน่วยงาน ชั้นนำทางการศึกษา เพื่อพัฒนามนุษย์สู่สังคมตาม มาตรฐานสากล

5 ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์และชุมชน ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน จัดตั้งขึ้นตามการปรับโครงสร้างและภารกิจของ คณะศึกษา กำแพงแสน จากภาควิชาอาชีวศึกษา กำแพงแสนเป็นภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์และชุมชน ตามมติของสภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ. ศ. 2550

6 ปณิธาน มุ่งสร้างองค์ความรู้และทรัพยากรบุคคลเพื่อ การพัฒนามนุษย์และชุมชนอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และชุมชนในภาคภูมิตะวันตก ปณิธาน มุ่งสร้างองค์ความรู้และทรัพยากรบุคคลเพื่อ การพัฒนามนุษย์และชุมชนอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และชุมชนในภาคภูมิตะวันตก


ดาวน์โหลด ppt ประวัติ ส่วนตัว. ชื่อ นางสาวลักษิกานามสกุล จาเลิศ ชื่อเล่น น้ำปิง ภูมิลำเนา 166/91 ชุนชมเพชรรัตน์ ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 ปัจจุบันเรียนอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google