งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ เทคนิค STAD เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและความฉลาดทาง อารมณ์ (EQ ) ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ โดย... นางสาวสุติมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ เทคนิค STAD เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและความฉลาดทาง อารมณ์ (EQ ) ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ โดย... นางสาวสุติมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ เทคนิค STAD เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและความฉลาดทาง อารมณ์ (EQ ) ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ โดย... นางสาวสุติมา มีแย้ม วิทยาลัยเทคโนโลยีระยอง บริหารธุรกิจ

2 ความเป็นมาของปัญหา เทคนิค STAD นักเรียนขาด ความ กระตือรือร้น นักเรียนขาด การ ปฏิสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างกัน นักเรียนขาด ความ เอาใจใส่ใน การเรียน นักเรียนขาด ความ เอาใจใส่ใน การเรียน

3 ความเป็นมาของปัญหา ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์แบบส่งเสริมกัน ฝึกความรับผิดชอบ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เทคนิ ค STA D

4 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนก่อนและ หลังการเรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้ เทคนิค STAD 2. เพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของ นักเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยการเรียน แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD

5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ประเภท nS.D. t การทดสอบ ก่อนเรียน 22 9.86 2.14 13.58 การทดสอบหลัง เรียน 22 6.95 1.96 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

6 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิเคราะห์อนุมานได้ว่าการใช้การ เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD มี ประสิทธิภาพในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นจริงซึ่ง เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

7 ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ทั้ง 5 ด้านก่อนและหลังการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบ STAD ความฉลาดทาง อารมณ์ ก่อนเรียน หลังเรียน S.D. การเอาใจเขามา ใส่ใจเรา 18.222.3220.661.89 ทักษะทางสังคม 17.961.8720.811.54 การตระหนักรู้ ตนเอง 17.922.1220.531.62 การควบคุม ตนเอง 18.232.2720.521.92 การสร้าง แรงจูงใจ 18.261.9220.901.63 รวม 90.5910.5103.428.6

8 ผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์อนุมานได้ว่าการใช้การ เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD มี ประสิทธิภาพในการเพิ่มความฉลาดทาง อารมณ์ (EQ) ของนักเรียนสูงขึ้นจริงซึ่ง เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

9 สรุปผลการวิจัย การใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD มีประสิทธิภาพใน การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของ นักเรียนให้สูงขึ้นจริง


ดาวน์โหลด ppt การใช้ เทคนิค STAD เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและความฉลาดทาง อารมณ์ (EQ ) ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ โดย... นางสาวสุติมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google