งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Basic Statistics พีระพงษ์ แพงไพรี. QUIZ ก่อนเรียน เขียน ชื่อ - นามสกุล, รหัสนักศึกษา และ section 1. เมื่อคืนนี้ท่านนอนเวลาเท่าไร ? 2. เมื่อเช้านี้ท่านตื่นนอนเวลาเท่าไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Basic Statistics พีระพงษ์ แพงไพรี. QUIZ ก่อนเรียน เขียน ชื่อ - นามสกุล, รหัสนักศึกษา และ section 1. เมื่อคืนนี้ท่านนอนเวลาเท่าไร ? 2. เมื่อเช้านี้ท่านตื่นนอนเวลาเท่าไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Basic Statistics พีระพงษ์ แพงไพรี

2 QUIZ ก่อนเรียน เขียน ชื่อ - นามสกุล, รหัสนักศึกษา และ section 1. เมื่อคืนนี้ท่านนอนเวลาเท่าไร ? 2. เมื่อเช้านี้ท่านตื่นนอนเวลาเท่าไร ? 3. ท่านทานอาหารเช้าหรือยัง ? 4. ท่านทานอาหารเช้าที่ไหน ? 5. ท่านทานอะไรเป็นอาหารเช้า ?

3 วัตถุประสงค์ 1. สามารถอธิบายการแจกแจงแบบ ปกติได้ 2. สามารถอธิบายค่าเฉลี่ย ค่าฐาน นิยม และค่ามัธยฐานได้ 3. สามารถอธิบายค่าความแปรปรวน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สัมประสิทธิ์ความแปรปรวนได้ 4. สามารถอธิบายค่าความ คลาดเคลื่อนมาตรฐานได้

4 เนื้อหา

5 การแจกแจงแบบปกติ และโค้งปกติ

6 ค่ากลางของข้อมูล ค่าเฉลี่ย (Mean,  ) ค่าฐานนิยม (Mode) ค่ามัธยฐาน (Median)

7 ค่ากลางของข้อมูล

8

9 A กับ B มีค่าเฉลี่ย เท่ากัน แต่ การกระจายของ ข้อมูลไม่เท่ากัน 

10 ค่าการกระจาย ความแปรปรวน (Variance,  2 ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation,  ) สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of Variation, CV)

11    = 0  1  ++ -- +2  -2  +3  -3 

12    = 70  5  ++ -- +2  -2  +3  -3  70 75 65 80 60 85 55

13    = 70  5 68% 95% 99%   1  1   1  1   2  2   2  2   3  3   3  3

14 ค่าการกระจาย ความแปรปรวน (Variance,  2 ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation,  ) สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of Variation, CV)

15 Coefficient of Variation (CV) เป็นค่าที่อธิบายการกระจายของ ข้อมูล โดยบอกในรูปของสัดส่วน เทียบกับค่าเฉลี่ย ว่า ข้อมูลนี้มีการ กระจายกี่เปอร์เซ็นต์

16 ตอนนี้ได้วัตถุประสงค์ ข้อไหนบ้าง ? 1. สามารถอธิบายการแจกแจงแบบ ปกติได้ 2. สามารถอธิบายค่าเฉลี่ย ค่าฐาน นิยม และค่ามัธยฐานได้ 3. สามารถอธิบายค่าความแปรปรวน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สัมประสิทธิ์ความแปรปรวนได้ 4. สามารถอธิบายค่าความ คลาดเคลื่อนมาตรฐานได้

17 QUIZ หลังเรียน ข้อมูลไหนมีการกระจายน้อยที่สุด และข้อมูลไหนมีการกระจายมาก ที่สุด


ดาวน์โหลด ppt Basic Statistics พีระพงษ์ แพงไพรี. QUIZ ก่อนเรียน เขียน ชื่อ - นามสกุล, รหัสนักศึกษา และ section 1. เมื่อคืนนี้ท่านนอนเวลาเท่าไร ? 2. เมื่อเช้านี้ท่านตื่นนอนเวลาเท่าไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google