งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3 rd largest economy world’s วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ is the การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชา คอมพิวเตอร์และ ระบบปฏิบัติการเบื้องตัน ของนักศึกษาระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3 rd largest economy world’s วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ is the การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชา คอมพิวเตอร์และ ระบบปฏิบัติการเบื้องตัน ของนักศึกษาระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3 rd largest economy world’s วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ is the การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชา คอมพิวเตอร์และ ระบบปฏิบัติการเบื้องตัน ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2555 โดยใช้สื่อ E-Learning โดย ชัยพร พุทธโชติ

2 world’sis the  พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ. ศ.2540 ความเป็นมาและ ความสำคัญของ ปัญหา  การเชื่อมโยงการคิดวิเคราะห์สู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต  นักศึกษาขาดทักษะการคิดวิเคราะห์  กฎหมายปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.2542

3 FOR 站长站素材 SC.chinaz.COM วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาการพัฒนา คุณภาพชีวิตด้วยวิธีสอน แบบการคิดวิเคราะห์ ก่อน เรียนและหลังเรียน

4 ขอบเขตของการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจซึ่งกำลังศึกษา อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 2 ห้องเรียน นักศึกษา 100 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 1 ห้องเรียน ห้องชคธ.212 นักศึกษา 50 คน ได้มาจากสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย

5 world’sis the  ตัวแปรที่ ศึกษา ตัวแปรต้น สื่อ E-Learning ตัวแปรตาม 1. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคอมพิวเตอร์และ ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.2 ห้อง ชคธ.212) 2. ความพึงพอใจในการเข้าใช้งานบนเรียนวิชา คอมพิวเตอร์และ ระบบปฏิบัติการเบื้องต้นผ่านสื่อ E-Learning  ระยะเวลาใน การทดลอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2555 – มีนาคม 2556 สื่อ E- Learning เรื่อง องค์ประกอบ ของ คอมพิวเตอร์ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปวช. 2. ความพึงพอใจในการเข้าใช้ งานบนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการเบื้องต้นผ่าน สื่อระบบปฏิบัติการเบื้องต้นผ่าน สื่อ E-Learning กรอบแนวคิดของการวิจัย

6 วิธีดำเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล  ทดสอบก่อนเรียน  ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้โดยใช้ วิชาวิชาคอมพิวเตอร์และ ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น  วิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์  วิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์ นำผลคะแนนจากการตรวจสอบ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนรู้โดย ใช้ บทเรียน E – Learning มาวิเคราะห์หาค่าสถิติ  ทดสอบหลังเรียน  ทดสอบหลังเรียน เมื่อสิ้นสุดการสอนตามกำหนดแล้ว จึงทำ การทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน  ดำเนินการเรียนรู้  ดำเนินการเรียนรู้ โดยใช้ บทเรียน E – Learning วิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

7 สรุปผลการวิจัย  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช ) ปีที่ 2 รอบเช้า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ เรียนโดยบทเรียน E- Learning มีเกณฑ์ ดีขึ้น  นักศึกษามีความพึงพอใจในการ ใช้ บทเรียน E-Learning วิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ เบื้องต้น ในทุกๆด้านในระดับ มาก

8 world’sis the ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนน ความสามารถการคิดวิเคราะห์ ก่อนและหลังเรียน โดยใช้ การทดสอบ t-test (dependent Samples) สภาพการเรียน N S.Dt ก่อนเรียน 5012.161.33.20 หลังเรียน 5014.741.45.34 ตารางที่ 1 N = จำนวน S.D = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

9 ตารางที่ 2 ลำดับรายการค่าเฉลี่ย แปรผล 1 การเรียนการสอนแบบ E-Learning ทำให้ได้รับเนื้อหาความรู้ความเข้าใจใน บทเรียน 4.59 0.5 มากที่สุด 2 ระบบ E-Learning ทำให้เข้าใจบทเรียนดีขี้น 4.43 0.5 มากที่สุด 3 สามารถเลือกศึกษาเฉพาะบทเรียนที่ต้องการศึกษาได้อย่างอิสระ 4.38 0.4 มากที่สุด 4 การใช้บทเรียน E-Learning ช่วยให้ผลการเรียนดีขึ้น 4.51 0.7 มากที่สุด 5 ลักษณะบทเรียน E-Learning ทำให้อยากเรียนในเรื่องยากๆ 4.55 0.7 มากที่สุด 6 บทเรียน E-Learning ช่วยให้เข้าใจสิ่งที่เรียนชัดเจนขึ้น 4.59 0.5 มากที่สุด 7 พึงพอใจเนื้อหาวิชาได้ลึกซึ้งและครอบคลุมมากขึ้น 4.05 0.7 มาก 8 บทเรียน E-Learning ช่วยให้การเรียนเป็นไปอย่างเหมาะสมตามระดับ ความสามารถของตัวนักเรียน 4.25 0.7 มาก 9 พึงพอใจต่อการรับผิดชอบการเรียนผู้ผ่านระบบ E-Learning4.56 0.5 มากที่สุด 10 ต้องการเรียนด้วยบทเรียน E-Learning อีก 4.28 0.4 มากที่สุด

10 3 rd largest economy world’s THE END is the ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt 3 rd largest economy world’s วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ is the การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชา คอมพิวเตอร์และ ระบบปฏิบัติการเบื้องตัน ของนักศึกษาระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google