งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติตัวของ วัยรุ่น จัดทำโดย นาย จิรวัฒน์ คำขจร อาจารย์ผู้สอน นาง ทัศนีย์ ไชยเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติตัวของ วัยรุ่น จัดทำโดย นาย จิรวัฒน์ คำขจร อาจารย์ผู้สอน นาง ทัศนีย์ ไชยเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติตัวของ วัยรุ่น จัดทำโดย นาย จิรวัฒน์ คำขจร อาจารย์ผู้สอน นาง ทัศนีย์ ไชยเจริญ

2 “ การปฎิบัติตนของวัยรุ่น ”

3 บทบาทหน้าที่ในเรื่องส่วนตัว

4 ต้องรู้จักประพฤติตนให้เหมาะสม เป็นคนดีของ สังคม ให้ความช่วยเหลือตาม โอกาส ไม่ชักชวนกันทำความเดือดร้อน และก่อกวน ผู้อื่น ไม่มั่วสุมใช้สารเสพติด ไม่มั่วสุมเรื่องเพศ และ สื่อลามกอนาจารต่างๆ มีความจริงใจ ไม่เอาเปรียบเพื่อน ยอมรับ และให้โอกาสเพื่อนแสดงความสามารถ ไม่ล้อเลียนให้เพื่อน

5 ผู้ชายต้องไม่ฉวยโอกาสล่วงเกินฝ่ายหญิง ควรให้ เกียรติซึ่งกันและกัน ต้องเสียสละช่วยเหลือฝ่ายหญิง มี ความเป็นสุภาพบุรุษ แสดงกิริยา วาจา สุภาพ ไม่แสดงอาการดูหมิ่น เหยียด หยาม มีสติ ควบคุมอารมณ์ และความต้องการของตนอย่าง เหมาะสม แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับโอกาส เวลา สถานที่ ไม่แสดงอาการทางอารมณ์ มากเกินไปเช่น หัวเราะ เสียงดัง ดีใจ เสียใจ ชอบ เกลียด เป็นต้น หญิงระมัดระวังในการปฏิบัติตน ไม่เปิดโอกาสให้ฝ่าย ชายล่วงเกิน ไม่ควรอยู่สองต่อสองกับผู้ชายในที่ลับตา คน กล้าปฏิเสธเมือถูกชักชวนทำสิ่งที่ไม่ดี ผู้ชายต้องไม่ฉวยโอกาสล่วงเกินฝ่ายหญิง ควรให้ เกียรติซึ่งกันและกัน ต้องเสียสละช่วยเหลือฝ่ายหญิง มี ความเป็นสุภาพบุรุษ แสดงกิริยา วาจา สุภาพ ไม่แสดงอาการดูหมิ่น เหยียด หยาม มีสติ ควบคุมอารมณ์ และความต้องการของตนอย่าง เหมาะสม แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับโอกาส เวลา สถานที่ ไม่แสดงอาการทางอารมณ์ มากเกินไปเช่น หัวเราะ เสียงดัง ดีใจ เสียใจ ชอบ เกลียด เป็นต้น หญิงระมัดระวังในการปฏิบัติตน ไม่เปิดโอกาสให้ฝ่าย ชายล่วงเกิน ไม่ควรอยู่สองต่อสองกับผู้ชายในที่ลับตา คน กล้าปฏิเสธเมือถูกชักชวนทำสิ่งที่ไม่ดี

6 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น

7 วิธีปรับตัวให้เหมาะสมกับการ เปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

8 ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายอยู่เสมอ เช่น สระผม อาบน้ำ รักษาความสะอาดเครื่องใช้และเครื่องแต่งกาย เช่น หวี ผ้าเช็ดตัว กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและกินอาหาร ให้ครบทั้ง ๓ มื้อ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่หักโหม จนเกินไป ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ไม่เสพสารเสพติด ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทุก ๖ เดือน เพื่อนำผล ไปปรับปรุงการเจริญเติบโตของร่างกายให้อยู่ใน เกณฑ์ดีเสมอ ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายอยู่เสมอ เช่น สระผม อาบน้ำ รักษาความสะอาดเครื่องใช้และเครื่องแต่งกาย เช่น หวี ผ้าเช็ดตัว กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและกินอาหาร ให้ครบทั้ง ๓ มื้อ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่หักโหม จนเกินไป ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ไม่เสพสารเสพติด ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทุก ๖ เดือน เพื่อนำผล ไปปรับปรุงการเจริญเติบโตของร่างกายให้อยู่ใน เกณฑ์ดีเสมอ

9 ๑ ) ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส มองโลกใน แง่ดี ๒ ) ยอมรับสภาพความเป็นจริงของตนเอง เช่น รูปร่างหน้าตา ฐานะ ๓ ) สร้างความจริงใจให้กับผู้อื่น มีความรัก มีความซื่อสัตย์ ๔ ) ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักเมตตาสงสารผู้อื่น เมื่อเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยาก ๕ ) พยายามอดกลั้นอารมณ์ที่ไม่พึงพอใจ ๑ ) ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส มองโลกใน แง่ดี ๒ ) ยอมรับสภาพความเป็นจริงของตนเอง เช่น รูปร่างหน้าตา ฐานะ ๓ ) สร้างความจริงใจให้กับผู้อื่น มีความรัก มีความซื่อสัตย์ ๔ ) ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักเมตตาสงสารผู้อื่น เมื่อเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยาก ๕ ) พยายามอดกลั้นอารมณ์ที่ไม่พึงพอใจ

10 มีกิริยามารยาทและการแสดงออกต่าง ๆ ที่ เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงตนเองเพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี เช่น ยืน ตัวตรง หลังไม่งอ นอกจากนี้ วัยรุ่นควรแต่งกาย ให้เหมาะสมกับวัยและกาลเทศะด้วย เช่น ขณะ ไปโรงเรียน ควรแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย แสดงความเคารพต่อสิทธิของตัวเองและไม่ ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เช่น ในการทำงานกลุ่ม สามารถเสนอความคิดเห็นได้ และควรยอมรับ ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีกิริยามารยาทและการแสดงออกต่าง ๆ ที่ เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงตนเองเพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี เช่น ยืน ตัวตรง หลังไม่งอ นอกจากนี้ วัยรุ่นควรแต่งกาย ให้เหมาะสมกับวัยและกาลเทศะด้วย เช่น ขณะ ไปโรงเรียน ควรแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย แสดงความเคารพต่อสิทธิของตัวเองและไม่ ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เช่น ในการทำงานกลุ่ม สามารถเสนอความคิดเห็นได้ และควรยอมรับ ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

11 ตั้งใจเรียน และเมื่อไม่เข้าใจบทเรียน ควร ถามครูทันที จัดเวลาการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสม เช่น จัดเวลาในการเรียนการเล่น และการ ทบทวนบทเรียนให้เป็นเวลาอยู่เสมอ ติดตามเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองอยู่ เสมอ ฝึกหัดทักษะต่าง ๆ อยู่เสมอ เช่น คิดเลข ในใจ ฝึกอ่านทำนองเสนาะฝึกเขียนบันทึก ประจำวัน ฝึกเก็บใจความสำคัญ ตั้งใจเรียน และเมื่อไม่เข้าใจบทเรียน ควร ถามครูทันที จัดเวลาการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสม เช่น จัดเวลาในการเรียนการเล่น และการ ทบทวนบทเรียนให้เป็นเวลาอยู่เสมอ ติดตามเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองอยู่ เสมอ ฝึกหัดทักษะต่าง ๆ อยู่เสมอ เช่น คิดเลข ในใจ ฝึกอ่านทำนองเสนาะฝึกเขียนบันทึก ประจำวัน ฝึกเก็บใจความสำคัญ


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติตัวของ วัยรุ่น จัดทำโดย นาย จิรวัฒน์ คำขจร อาจารย์ผู้สอน นาง ทัศนีย์ ไชยเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google