งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติตัวของวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติตัวของวัยรุ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติตัวของวัยรุ่น
จัดทำโดย นาย จิรวัฒน์ คำขจร อาจารย์ผู้สอน นาง ทัศนีย์ ไชยเจริญ

2 “ การปฎิบัติตนของวัยรุ่น ”
“วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว อีกทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นก็มีจำนวนมาก” ...

3 บทบาทหน้าที่ในเรื่องส่วนตัว
ทำหน้าที่เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว เป็นลูกที่ดี เชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนของ พ่อแม่ ผู้ปกครอง รักนวลสงวนตัว รับผิดชอบในหน้าที่ ทั้งการเรียน การช่วยเหลืองานส่วนรวม เชื่อฟังครู เลือกรับ หรือเลือกบริโภคสื่อต่างๆ อย่างระมัดระวัง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ชุมชนที่อยู่อาศัย ให้ความร่วมมือกับชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยดูแลทรัพย์สินของส่วนรวม ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง ทั้งสารเสพติด ความรุนแรง และเรื่องเพศ

4 บทบาทหน้าที่ต่อเพื่อนเพศเดียวกัน
ต้องรู้จักประพฤติตนให้เหมาะสม เป็นคนดีของสังคม ให้ความช่วยเหลือตาม โอกาส ไม่ชักชวนกันทำความเดือดร้อน และก่อกวนผู้อื่น ไม่มั่วสุมใช้สารเสพติด ไม่มั่วสุมเรื่องเพศ และสื่อลามกอนาจารต่างๆ มีความจริงใจ ไม่เอาเปรียบเพื่อน ยอมรับ และให้โอกาสเพื่อนแสดงความสามารถ ไม่ล้อเลียนให้เพื่อน

5 บทบาทหน้าที่ต่อเพื่อนต่างเพศ
ผู้ชายต้องไม่ฉวยโอกาสล่วงเกินฝ่ายหญิง ควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน ต้องเสียสละช่วยเหลือฝ่ายหญิง มีความเป็นสุภาพบุรุษ แสดงกิริยา วาจา สุภาพ ไม่แสดงอาการดูหมิ่น เหยียดหยาม มีสติ ควบคุมอารมณ์ และความต้องการของตนอย่างเหมาะสม แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับโอกาส เวลา สถานที่ ไม่แสดงอาการทางอารมณ์ มากเกินไปเช่น หัวเราะเสียงดัง ดีใจ เสียใจ ชอบ เกลียด เป็นต้น หญิงระมัดระวังในการปฏิบัติตน ไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายชายล่วงเกิน ไม่ควรอยู่สองต่อสองกับผู้ชายในที่ลับตาคน กล้าปฏิเสธเมือถูกชักชวนทำสิ่งที่ไม่ดี

6 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น
ครอบครัว ความรักความอบอุ่น การอบรมเลี้ยงดู พฤติกรรมของพ่อ-แม่ ตัววัยรุ่นเอง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่สามารถปรับตัว ปรับอารมณ์ได้จึงแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา เพื่อน วัยรุ่นมักติดเพื่อน ถ้าคบเพื่อนไม่ดี ชักนำไปในทางที่เสียหายได้ การเลือกคบเพื่อนจึงเป็นเรื่องสำคัญ คนอื่นๆรอบๆตัวเช่น ครู คนรู้จัก ดารา นักร้อง หรือผู้นำด้านต่างๆที่วัยรุ่นชื่นชอบ วัยรุ่นจึงมีพฤติกรรมเลียนแบบซึ่งบางครั้งก็ไม่เหมาะสม สื่อประเภทต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์เป็นต้น ค่านิยมทางสังคม กระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้สังคมเน้นทางวัตถุ ความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ทำให้วัยรุ่นหลงใหลไปตามกระแส ทำให้ต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่อาจนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพียงเพื่อสนองความต้องการตามกระแสนิยม จนขาดความสำนึกรับผิดชอบ

7 วิธีปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
“เมื่อเราย่างเข้าสู่วัยรุ่น จะพบกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ และสังคม ซึ่งอาจทำให้ปฎิบัติตนไม่ถูกต้อง ดังนั้น เราจึงควรรู้วิธีปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆ ดังนี้”

8 ด้านร่างกาย ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายอยู่เสมอ เช่น สระผม อาบน้ำ
รักษาความสะอาดเครื่องใช้และเครื่องแต่งกาย เช่น หวี ผ้าเช็ดตัว กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและกินอาหารให้ครบทั้ง ๓ มื้อ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่หักโหมจนเกินไป ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ไม่เสพสารเสพติด ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทุก ๖ เดือน เพื่อนำผลไปปรับปรุงการเจริญเติบโตของร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ดีเสมอ

9 ด้านจิตใจและอารมณ์ ๑) ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี
๑)    ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี ๒)  ยอมรับสภาพความเป็นจริงของตนเอง เช่น รูปร่างหน้าตา ฐานะ ๓)  สร้างความจริงใจให้กับผู้อื่น มีความรัก มีความซื่อสัตย์ ๔)  ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักเมตตาสงสารผู้อื่น เมื่อเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยาก ๕)  พยายามอดกลั้นอารมณ์ที่ไม่พึงพอใจ

10 ด้านสังคม มีกิริยามารยาทและการแสดงออกต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัย
ปรับปรุงตนเองเพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี เช่น ยืนตัวตรง หลังไม่งอ นอกจากนี้ วัยรุ่นควรแต่งกายให้เหมาะสมกับวัยและกาลเทศะด้วย เช่น ขณะไปโรงเรียน ควรแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย แสดงความเคารพต่อสิทธิของตัวเองและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เช่น ในการทำงานกลุ่ม สามารถเสนอความคิดเห็นได้ และควรยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

11 ด้านสติปัญญา ตั้งใจเรียน และเมื่อไม่เข้าใจบทเรียน ควรถามครูทันที
ตั้งใจเรียน  และเมื่อไม่เข้าใจบทเรียน ควรถามครูทันที จัดเวลาการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสม เช่น จัดเวลาในการเรียนการเล่น และการทบทวนบทเรียนให้เป็นเวลาอยู่เสมอ ติดตามเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองอยู่เสมอ ฝึกหัดทักษะต่าง ๆ อยู่เสมอ เช่น คิดเลขในใจ  ฝึกอ่านทำนองเสนาะฝึกเขียนบันทึกประจำวัน ฝึกเก็บใจความสำคัญ


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติตัวของวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google