งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ “ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมี ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ “ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมี ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิสัยทัศน์ “ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมี ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ”

3 พันธกิจ ๑. สร้างสังคมให้มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคง ในชีวิต ๒. พัฒนาให้คนไทยให้มีคุณธรรม ความรู้ มี ทักษะและการดํารงชีวิต ๓. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็ง และมีคุณภาพ บน ฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิ ปัญญา สร้างความมั่นคง ด้านอาหารและพลังงาน ๔. สร้างความมั่นคงด้านของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคม สันติสุข ๒. เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์ รวม และสถาบันทาง สังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มี คุณภาพ ๓. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมี เสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน ๔. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อ การรักษาสมดุลของระบบนิเวศและความมั่นคง ของการพัฒนา ประเทศ

5 เป้าหมายหลัก ๑. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของ สังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ำในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง ๒. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีสุขภาวะที่ดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความ เข้มแข็งมากขึ้น ๓. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตาม ศักยภาพของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ๔. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่ม ประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

6 สรุป แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นแผน ยุทธศาสตร์ที่ชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศ ระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาวว่า “ คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตร ไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นใน วัฒนธรรมประชาธิปไตย การบริการสาธารณะที่ มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ มั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทาง เศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้ อย่างมีศักดิ์ศรี ”

7

8 สมาชิก นางสาวจรินรัตน์ แสนปากดี รหัส นักศึกษา 551121721 นางสาวขวัญชนก โนเลี่ยม รหัส นักศึกษา 551121732 นางสาวปรารถนา พิมพ์พา รหัส นักศึกษา 551121737 นางสาวพัชรี ปัญญาสงบ รหัส นักศึกษา 551121748 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา หมู่เรียน 5511217


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ “ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมี ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google