งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ช่วงตั้งครรภ์ ช่วงทารก ( แรกเกิด – 3 ปี ) ช่วงอนุบาล (3 – 6 ปี ) ช่วงประถม (6 – 12 ปี ) ช่วงวัยรุ่น (12 – 18 ปี ) ช่วงเยาวชน (18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ช่วงตั้งครรภ์ ช่วงทารก ( แรกเกิด – 3 ปี ) ช่วงอนุบาล (3 – 6 ปี ) ช่วงประถม (6 – 12 ปี ) ช่วงวัยรุ่น (12 – 18 ปี ) ช่วงเยาวชน (18."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ช่วงตั้งครรภ์ ช่วงทารก ( แรกเกิด – 3 ปี ) ช่วงอนุบาล (3 – 6 ปี ) ช่วงประถม (6 – 12 ปี ) ช่วงวัยรุ่น (12 – 18 ปี ) ช่วงเยาวชน (18 – 25 ปี ) “ สร้างพ่อแม่ คุณภาพ ” “ ปลูกฝังภูมิคุ้มกันทั้งทางกายและใจ ” “ ปลูกฝังวินัยเชิงบวก และเข้าถึงบริการ ศูนย์เด็กเล็กที่ได้ มาตรฐาน ” “ พัฒนาทักษะชีวิต ” “ รู้รักห่วงใยตนเอง ” “ สร้างจิตอาสา พัฒนาสังคม ” ช่วงผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป ) “ สังคมคุณภาพเพื่อผู้สูงอายุ ” ช่วงวัยแรงงาน (15 – 59 ปี ) “ สร้างความมั่นคงด้าน การงาน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ”

2 ด้านผู้ด้อยโอกาส จุดเน้นการดำเนินงาน  ส่งเสริมการจัดตั้งกลไก / ศูนย์ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ ผู้ด้อยโอกาส / คนไร้ที่พึ่ง โดย ชุมชนมีส่วนร่วม  การพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิ ของผู้ด้อยโอกาส  ส่งเสริมศักยภาพองค์กร พัฒนาเอกชน กลไก : คณะกรรมการ ส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคม แห่งชาติ นายกรัฐมนตรี : ประธาน พ. ร. บ. ส่งเสริม การจัดสวัสดิการ สังคม พ. ศ.2546 ผู้ด้อยโอกาส 5 กลุ่ม 9,656,354 คน - คนยากจน 8,800,000 คน ร้อยละ 91.13 ( สศช. 2554) - ผู้ไม่มีสถานะทาง ทะเบียนราษฎร์ 342,708 คน ร้อย ละ 3.55 ( มท. 2556) - ผู้ติดเชื้อเอดส์ / ผู้ป่วย 276,947 คน ร้อยละ 2.90 ( สำนัก ระบาดวิทยา 57 -55. กรม ควบคุมโรค ) - ผู้พ้นโทษ / ผู้ถูก คุมประพฤติ 203,559 คน ร้อยละ 2.11 ( กอง สังคมสงเคราะห์ กรม ราชทัณฑ์ งปม.56) - คนเร่ร่อน / ไร้ที่ พึ่ง 33,140 คน ร้อย ละ 0.34 ( บ้านมิตรไมตรี มูลนิธิอิสระชน 56) พึ่งตนเ องได้ ได้รับ การ ยอมรับ เข้าถึง สิทธิ มีส่วน ร่วมใน การ พัฒนา กลไก : สภา พัฒนาสังคมภาค ประชาชน เครือข่ายภาค ประชาสังคม ( ผู้นำชุมชนใน เขต กทม.) ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการ พัฒนาศักยภาพ และคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ ผู้ด้อยโอกาส พ. ศ.2556- 2559

3 แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ด้านผู้ด้อยโอกาส - การ จัดตั้ง กลไก / ศูนย์ คุ้มครอ ง พิทักษ์ สิทธิ ผู้ด้อยโ อกาส / ไร้ที่พึ่ง - พัฒนา ระบบ คุ้มครอ งสิทธิ - ส่งเสริม ศักยภา พ NGO - การ จัดตั้ง กลไก / ศูนย์ คุ้มครอ ง พิทักษ์ สิทธิ ผู้ด้อยโ อกาส / ไร้ที่พึ่ง - พัฒนา ระบบ คุ้มครอ งสิทธิ - ส่งเสริม ศักยภา พ NGO การดำเนินงาน - อปท. ร่วมจัดตั้งศูนย์คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส / คนไร้ ที่พึ่ง ซึ่งมีหน้าที่ 1. สำรวจติดตามสภาพและ ปัญหาของผู้ด้อยโอกาส 2. ให้การช่วยเหลือ คุ้มครอง เบื้องต้น 3. ประสานส่งต่อให้ได้รับบริการ สวัสดิการสังคมและสิทธิขั้น พื้นฐาน - ศึกษา พัฒนาข้อเสนอเพื่อการ ปรับปรุง กม. ระเบียบที่เป็น อุปสรรค - ผลักดันการบูรณาการ โดย กสค. เช่น การเข้าถึงกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี กองทุน สวัสดิการชุมชน ของ ผู้ด้อยโอกาส สิทธิการทำงาน สิทธิการรักษาพยาบาล ฯลฯ - สนับสนุนเงินอุดหนุน - พัฒนาศักยภาพการทำงานกับ ผู้ด้อยโอกาส - ส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม (SE) เป้าหมาย - ผู้ด้อยโอกาส เข้าถึงสิทธิ ขั้นพื้นฐาน และบริการ สวัสดิการ สังคม - การพัฒนา กระแสหลักมี การ ดำเนินงานที่ คุ้มครองกลุ่ม คนที่มีความ เปราะบาง ด้วย

4 การขยายผลการนำมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติที่ครอบคลุมทั่ว ประเทศ การส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและ เยาวชนทุกระดับ การผลักดันกลไกการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ ผู้ด้อยโอกาสระดับชาติ ภายใต้ กสค. การสร้างหลักประกันรายได้เพื่อวัยสูงอายุ การเตรียมความพร้อมประชากรเข้าสู่วัย ผู้สูงอายุ ประเด็นที่ต้องการให้ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ช่วงตั้งครรภ์ ช่วงทารก ( แรกเกิด – 3 ปี ) ช่วงอนุบาล (3 – 6 ปี ) ช่วงประถม (6 – 12 ปี ) ช่วงวัยรุ่น (12 – 18 ปี ) ช่วงเยาวชน (18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google