งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านผู้สูงอายุ จุดเน้นการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมประชากรเข้าสู่วัย สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วน ร่วมในการพัฒนาสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านผู้สูงอายุ จุดเน้นการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมประชากรเข้าสู่วัย สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วน ร่วมในการพัฒนาสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้านผู้สูงอายุ จุดเน้นการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมประชากรเข้าสู่วัย สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วน ร่วมในการพัฒนาสังคม ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ พัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับ ผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง สถานการณ์ ผู้สูงอายุ - จำนวน 8,970,740 คน ร้อยละ 13.8 ของ ประชากร ทั้งประเทศ ( ทะเบียน ราษฎร์ ปี 2556, กรมการปกครอง ) - ปี 2570 ประเทศ ไทยเข้าสู่ สังคม ผู้สูงอายุ จำนวน 16,150,000 คน คิดเป็น 1 ใน 4 ของ ประชากรไทยและมี ผู้สูงอายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้น ( ประมาณการประชากรของ ประเทศไทย พ. ศ.2553-2583, สศช.) พ. ร. บ. ผู้สูงอายุ พ. ศ.254 6 - แผน ผู้สูงอายุ แห่งชาติ พ. ศ.2545- 2564 กลไก : คณะกรรมการ ผู้สูงอายุแห่งชาติ ( กผส.) นายกรัฐมนตรี : ประธานกรรมการ รมว. พม. : รอง ประธานกรรมการ “ สังคม คุณภา พเพื่อ ผู้สูงอา ยุ ”

2 แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ด้านผู้สูงอายุ การ เตรียม ความ พร้อม ประชาก รเข้าสู่ วัย สูงอายุ อย่างมี คุณภาพ เด็ก และเยาวชน - ปลูกฝังความกตัญญู - วินัยเชิงบวกในด้านการออม - การดูแลสุขภาพ วัยทำงาน - การวางแผนทางการเงินเพื่อสร้างหลักประกัน ในวัยสูงอายุ - การดูแลสุขภาพ - การมีบ้านและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย วัยสูงอายุ - การเข้าถึงสิทธิ บริการ และข้อมูลข่าวสารที่เป็น ประโยชน์ - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และการ เตรียมตัวรับความตาย การ เตรียม ความ พร้อมทุก ช่วงวัย - การ พัฒนา และ เผยแพร่ หลักสูตร การ เตรียมตัว เข้าสู่วัย สูงอายุ ให้แก่ หน่วยงา นทุกภาค ส่วน - การ จัดทำสื่อ ประชาสัม พันธ์เพื่อ เผยแพร่ ความรู้ ให้แก่ กลุ่มวัย ต่างๆ

3 แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ด้านผู้สูงอายุ ส่งเสริม ผู้สูงอายุ ที่มี ศักยภาพ เข้ามามี ส่วนร่วม ในการ พัฒนา สังคม คลังปัญญาผู้สูงอายุ 1. ส่งเสริมการนำประสบการณ์ความรู้ของผู้สูงอายุเข้ามามีส่วน ร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมด้วยภูมิปัญญา 2. ส่งเสริมการทำงานหรือสร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้แก่ ผู้สูงอายุ กองทุนผู้สูงอายุ 1. สนับสนุนการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ รายกลุ่มและ รายบุคคล 2. สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการ ส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

4 แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ด้านผู้สูงอายุ ศูนย์ พัฒนา คุณภาพ ชีวิตและ ส่งเสริม อาชีพ ผู้สูงอายุ กิจกรรมภายในศูนย์ 1. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 2. สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับ ผู้สูงอายุ 3. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านอาชีพ เพื่อเพิ่ม รายได้ 4. ส่งเสริมการผลิต การจำหน่วยผลิตภัณฑ์และ การรับงานไปทำที่บ้าน 5. การถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. กิจกรรมนันทนาการ ประเพณี 7. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลของผู้สูงอายุในพื้นที่ กิจกรรมภายนอกศูนย์ 1. อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ( อผส.) เยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง 2. ประสาน เชื่อมโยงการให้บริการของ หน่วยงานต่างๆ ตามความต้องการของผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง กลไกบริหาร จัดการศูนย์ - คณะกรรมกา รบริหาร ศูนย์ฯ ( ประธานเป็น ผู้แทนจาก ชมรม ผู้สูงอายุ ) - อปท. เป็นที่ ปรึกษาและ สนับสนุนการ ดำเนินงาน - กลุ่ม องค์กร - อาสาสมัคร - ภาคี เครือข่าย

5 แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ด้านผู้สูงอายุ พัฒนา ระบบ การดูแล ระยะ ยาว สำหรับ ผู้สูงอายุ ในภาวะ พึ่งพิง การขยายผลระบบงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ( บ้านกลาง ) เสริมสร้างความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุให้แก่บุคลากรและ อาสาสมัครเพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้สูงอายุในรูปแบบที่ เหมาะสม การสร้างความสุขผู้สูงวัย สังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข การจัดทำแผนการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองผู้สูงอายุเฉพาะ ราย การขับเคลื่อนงานโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม - การป้องกันช่วยเหลือผู้สูงอายุในภาวะภัยพิบัติ - การสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ


ดาวน์โหลด ppt ด้านผู้สูงอายุ จุดเน้นการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมประชากรเข้าสู่วัย สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วน ร่วมในการพัฒนาสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google