งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลางชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์ประวัติและ ผลงาน ของบุคคลสำคัญทั้ง ในประเทศ และต่างประเทศ ที่ มีส่วน สร้างสรรค์วัฒนธรรม ไทยได้ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลางชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์ประวัติและ ผลงาน ของบุคคลสำคัญทั้ง ในประเทศ และต่างประเทศ ที่ มีส่วน สร้างสรรค์วัฒนธรรม ไทยได้ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลางชล 1

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์ประวัติและ ผลงาน ของบุคคลสำคัญทั้ง ในประเทศ และต่างประเทศ ที่ มีส่วน สร้างสรรค์วัฒนธรรม ไทยได้ 2

3 ครูจงกล กลางชล สาระการเรียนรู้ ประวัติและผลงานของบุคคล สำคัญที่ทำคุณประโยชน์ต่อ ประเทศชาติในสมัยสุโขทัย, อยุธยา, ธนบุรี 3

4 ครูจงกล กลางชล 1. ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจ ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ก. ประดิษฐ์อักษรไทย ข. ปฏิรูปการปกครอง ค. ติดต่อค้าขายกับจีน ง. ให้ความใกล้ชิดกับราษฎร 4

5 ครูจงกล กลางชล 2. การปฏิรูปการปกครองสมัย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีจุดมุ่งหมายใด ก. เพื่อเสริมกำลังกองทัพให้ เข้มแข็ง จะได้ป้องกันภัย จากข้าศึกได้ดี 5

6 ครูจงกล กลางชล ข. ให้ขุนนางเกิดขวัญและ กำลังใจ ค. เพื่อประสิทธิภาพในการ ทำงาน ง. เพื่อจูงใจให้เชื้อพระวงศ์หัน มาร่วมมือในการปกครอง 6

7 ครูจงกล กลางชล 3. พ่อขุน รามคำแหงมหาราช ทรงส่งเสริม เศรษฐกิจด้วย วิธีการใด ก. ส่งเสริมการค้า แบบเสรี ข. สนับสนุน ผลิตภัณฑ์เพื่อ การส่งออก 7

8 ครูจงกล กลางชล ค. สร้างสัมพันธไมตรีเพื่อ ประโยชน์ในการค้า 8 ง. ทำสงคราม เพื่อขยาย อาณาเขต

9 ครูจงกล กลางชล 4. อาณาจักรสุโขทัยและอยุธยา มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะนโยบายใดของพระบรม ไตรโลกนาถ ก. เสริมกำลังทหารให้เข้มแข็ง ข. ทรงตรากฎหมายศักดินาสวามิภักดิ์ 9

10 ครูจงกล กลางชล ค. สร้างความสำคัญ ทาง เครือญาติและ เสด็จไป ครองเมือง พิษณุโลก ง. หาศัตรูร่วมที่เป็น ต่างชาติ เพื่อสร้างความเป็น อันหนึ่ง อันเดียวกัน 10

11 ครูจงกล กลางชล 5. ผลงานสำคัญของออกญา โกษาธิบดี ( ปาน ) คืออะไร ก. เจรจากับต่างชาติจนรอดพ้น จากการถูกยึดครอง ข. เป็นไส้ศึกเข้าไปล่วงรู้ แผนการของฝรั่งเศส 11

12 ครูจงกล กลางชล ค. ระงับกรณีพิพาทระหว่างไทย กับฝรั่งเศส ง. เป็นทูตไปเจริญสัมพันธไมตรี ถึงประเทศฝรั่งเศส 12

13 ครูจงกล กลางชล ให้นักเรียนปฏิบัติตามคำชี้แจง ดังต่อไปนี้ 1. นักเรียนจับกลุ่มๆละ 5 คน 2. จับฉลากเพื่อแบ่งบุคคลสำคัญ ที่จะต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูล ตามใบงาน 13

14 ครูจงกล กลางชล 3. นำเสนอเรื่องราวที่ศึกษา ค้นคว้า 4. ตั้งคำถามจากข้อมูลที่ศึกษา ( ประวัติและผลงานของบุคคล สำคัญที่ศึกษา ) 14

15 ครูจงกล กลางชล บุคคลสำคัญที่ จะต้องศึกษา 1. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 3. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 15

16 ครูจงกล กลางชล 5. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 6. ออกญาโกษาธิบดี ( ปาน ) สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

17 ครูจงกล กลางชล 1717 ใบงาน บุคคลตัวอย่างใน ประเทศไทย ที่มีส่วนสร้างสรรค์ และพัฒนา ชาติไทย

18 ครูจงกล กลางชล พ่อขุนรามคำแหง มหาราช พระราชประวัติ โดยสังเขป พระราชกรณียกิจที่ สำคัญ เหตุผล คือ

19 ครูจงกล กลางชล 1919 พบกันใหม่ เรื่อง บุคคลตัวอย่างใน ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลางชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์ประวัติและ ผลงาน ของบุคคลสำคัญทั้ง ในประเทศ และต่างประเทศ ที่ มีส่วน สร้างสรรค์วัฒนธรรม ไทยได้ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google