งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลางชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์ประวัติและ ผลงาน ของบุคคลสำคัญทั้ง ในประเทศ และต่างประเทศ ที่ มีส่วน สร้างสรรค์วัฒนธรรม ไทยได้ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลางชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์ประวัติและ ผลงาน ของบุคคลสำคัญทั้ง ในประเทศ และต่างประเทศ ที่ มีส่วน สร้างสรรค์วัฒนธรรม ไทยได้ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลางชล 1

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์ประวัติและ ผลงาน ของบุคคลสำคัญทั้ง ในประเทศ และต่างประเทศ ที่ มีส่วน สร้างสรรค์วัฒนธรรม ไทยได้ 2

3 ครูจงกล กลางชล สาระการเรียนรู้ ประวัติและผลงานของบุคคล สำคัญที่ทำคุณประโยชน์ต่อ ประเทศชาติในสมัยสุโขทัย, อยุธยา, ธนบุรี 3

4 ครูจงกล กลางชล 1. ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจ ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ก. ประดิษฐ์อักษรไทย ข. ปฏิรูปการปกครอง ค. ติดต่อค้าขายกับจีน ง. ให้ความใกล้ชิดกับราษฎร 4

5 ครูจงกล กลางชล 2. การปฏิรูปการปกครองสมัย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีจุดมุ่งหมายใด ก. เพื่อเสริมกำลังกองทัพให้ เข้มแข็ง จะได้ป้องกันภัย จากข้าศึกได้ดี 5

6 ครูจงกล กลางชล ข. ให้ขุนนางเกิดขวัญและ กำลังใจ ค. เพื่อประสิทธิภาพในการ ทำงาน ง. เพื่อจูงใจให้เชื้อพระวงศ์หัน มาร่วมมือในการปกครอง 6

7 ครูจงกล กลางชล 3. พ่อขุน รามคำแหงมหาราช ทรงส่งเสริม เศรษฐกิจด้วย วิธีการใด ก. ส่งเสริมการค้า แบบเสรี ข. สนับสนุน ผลิตภัณฑ์เพื่อ การส่งออก 7

8 ครูจงกล กลางชล ค. สร้างสัมพันธไมตรีเพื่อ ประโยชน์ในการค้า 8 ง. ทำสงคราม เพื่อขยาย อาณาเขต

9 ครูจงกล กลางชล 4. อาณาจักรสุโขทัยและอยุธยา มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะนโยบายใดของพระบรม ไตรโลกนาถ ก. เสริมกำลังทหารให้เข้มแข็ง ข. ทรงตรากฎหมายศักดินาสวามิภักดิ์ 9

10 ครูจงกล กลางชล ค. สร้างความสำคัญ ทาง เครือญาติและ เสด็จไป ครองเมือง พิษณุโลก ง. หาศัตรูร่วมที่เป็น ต่างชาติ เพื่อสร้างความเป็น อันหนึ่ง อันเดียวกัน 10

11 ครูจงกล กลางชล 5. ผลงานสำคัญของออกญา โกษาธิบดี ( ปาน ) คืออะไร ก. เจรจากับต่างชาติจนรอดพ้น จากการถูกยึดครอง ข. เป็นไส้ศึกเข้าไปล่วงรู้ แผนการของฝรั่งเศส 11

12 ครูจงกล กลางชล ค. ระงับกรณีพิพาทระหว่างไทย กับฝรั่งเศส ง. เป็นทูตไปเจริญสัมพันธไมตรี ถึงประเทศฝรั่งเศส 12

13 ครูจงกล กลางชล ให้นักเรียนปฏิบัติตามคำชี้แจง ดังต่อไปนี้ 1. นักเรียนจับกลุ่มๆละ 5 คน 2. จับฉลากเพื่อแบ่งบุคคลสำคัญ ที่จะต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูล ตามใบงาน 13

14 ครูจงกล กลางชล 3. นำเสนอเรื่องราวที่ศึกษา ค้นคว้า 4. ตั้งคำถามจากข้อมูลที่ศึกษา ( ประวัติและผลงานของบุคคล สำคัญที่ศึกษา ) 14

15 ครูจงกล กลางชล บุคคลสำคัญที่ จะต้องศึกษา 1. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 3. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 15

16 ครูจงกล กลางชล 5. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 6. ออกญาโกษาธิบดี ( ปาน ) 16 4. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

17 ครูจงกล กลางชล 1717 ใบงาน บุคคลตัวอย่างใน ประเทศไทย ที่มีส่วนสร้างสรรค์ และพัฒนา ชาติไทย

18 ครูจงกล กลางชล 1818 1. พ่อขุนรามคำแหง มหาราช พระราชประวัติ โดยสังเขป.............................................................. พระราชกรณียกิจที่ สำคัญ................................................................. เหตุผล คือ....................................

19 ครูจงกล กลางชล 1919 พบกันใหม่ เรื่อง บุคคลตัวอย่างใน ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลางชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์ประวัติและ ผลงาน ของบุคคลสำคัญทั้ง ในประเทศ และต่างประเทศ ที่ มีส่วน สร้างสรรค์วัฒนธรรม ไทยได้ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google