งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองของสหกรณ์ จังหวัด ข้อมูล ณ เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองของสหกรณ์ จังหวัด ข้อมูล ณ เมษายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองของสหกรณ์ จังหวัด ข้อมูล ณ เมษายน 2555

2 2 ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองของสหกรณ์จังหวัด 1. การส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านมาตรฐาน ตัวชี้วัด สหกรณ์ผ่านมาตรฐาน 6 แห่ง ผลการดำเนินงาน สหกรณ์ ผ่านมาตรฐาน 7 แห่ง 2. การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐาน ตัวชี้วัด กลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐาน 3 แห่ง ผลการดำเนินงาน กลุ่มเกษตรกร ผ่านมาตรฐาน 2 แห่ง ตกมาตรฐาน 1 แห่ง ปัญหาอุปสรรค กลุ่มเกษตรกรคุณภาพเลี้ยงสัตว์ตำบลอบทม ขาดทุนเนื่องจากการตัดเสื่อมสินค้า

3 3 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เทียบกับ เงินงบประมาณที่ รับโอน ผลการดำเนินงาน ณ เมษายน 55 เงินที่ได้รับโอน 16,987,282.80 บาท เบิกจ่าย 14,775,668.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.98

4 4 4 ร้อยละของจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ พัฒนามีอัตราเพิ่มของปริมาณธุรกิจ ตัวชี้วัด ร้อยละ 52 ( 39 แห่ง ) ผลการดำเนินงาน จำนวนสถาบันที่มีธุรกิจเพิ่มขึ้น 44 แห่ง ร้อยละ 58.66 มูลค่า 397,561,629 บาท ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี –


ดาวน์โหลด ppt 1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองของสหกรณ์ จังหวัด ข้อมูล ณ เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google