งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุม กลุ่มที่ 1 ควบคุม กำกับ ดูแลการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือตามแผน กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุม กลุ่มที่ 1 ควบคุม กำกับ ดูแลการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือตามแผน กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุม กลุ่มที่ 1 ควบคุม กำกับ ดูแลการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือตามแผน กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุม

2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ กิจกรรม ควบคุม กำกับ ดูแลการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือตามแผน 1. รับแผนการมาปฏิบัติงาน 1.1 เพื่อรับกิจกรรมมา ดำเนินการโดยมีพื้นที่ 35 แห่ง 2. สำรวจพื้นที่ในการออกปฏิบัติงาน ตามแผน 2.1 เพื่อวางแผนออกการไป ปฏิบัติงาน 2.2 เพื่อสำรวจความต้องการใน การรับบริการ 2.3 เพื่อกำหนดบุคลากรออก ปฏิบัติงาน 2.4 เพื่อกำหนด งบประมาณ ปฏิบัติการ

3 แบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ กิจกรรม ควบคุม กำกับ ดูแลการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือตามแผน 3. การเตรียมการเพื่อออกปฏิบัติงาน 3.1 เพื่อแจ้งผู้รับบริการเตรียม ความพร้อม 3.2 เพื่อยืมเงินตามกำหนดเวลา 3.3 เพื่อเตรียมยานพาหนะที่ใช้ ออกปฏิบัติงาน 3.4 เตรียมเครื่องมือปฏิบัติงาน บำรุงรักษา / ซ่อม 3.5 เพื่อเตรียมอะไหล่ที่ใช้ ปฏิบัติงาน 3.6 เพื่อกำหนดบุคลากร 4. การประสานงาน 4.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลมีความเข้า ใจในการบำรุงรักษา

4 แบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ กิจกรรม ควบคุม กำกับ ดูแลการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือตามแผน 5. การปฏิบัติงานตรวจซ่อม / บำรุงักษา 5.1 เพื่อให้เครื่องอยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน 5.2 เพื่อให้เครื่องสามารถใช้งาน ได้อย่างต่อเนื่อง 6. สรุปผลการดำเนินการ 6.1 เพื่อรายงานผลให้ โรงพยาบาล 6.2 เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลของ กองฯ / ศูนย์

5 แบบประเมินความเสี่ยงและ การควบคุม 1. เพื่อรับกิจกรรมมาดำเนินการ 2. สำรวจพื้นที่ในการออกปฏิบัติงานตาม แผน

6 3. การเตรียมการเพื่อออกปฏิบัติงาน 4. การประสานงาน แบบประเมินความเสี่ยงและ การควบคุม

7 5. การปฏิบัติงานตรวจซ่อม / บำรุ งักษา 6. สรุปผลการดำเนินการ แบบประเมินความเสี่ยงและ การควบคุม

8 RISK MAPPING

9 แบบ สรุป 1. เพื่อรับกิจกรรมมาดำเนินการ 2. สำรวจพื้นที่ในการออกปฏิบัติงานตาม แผน ลำดับ การปรับปรุง 12 4 ลำดับ การปรับปรุง 3 8 9 10 11

10 3. การเตรียมการเพื่อออกปฏิบัติงาน 4. การประสานงาน แบบ สรุป ลำดับ การปรับปรุง 2121 ลำดับ การปรับปรุง

11 5. การปฏิบัติงานตรวจซ่อม / บำรุ งักษา 6. สรุปผลการดำเนินการ แบบ สรุป ลำดับ การปรับปรุง 13 ลำดับ การปรับปรุง 567567

12 THE END Presentation


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุม กลุ่มที่ 1 ควบคุม กำกับ ดูแลการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือตามแผน กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google