งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุม
กลุ่มที่ 1 ควบคุม กำกับ ดูแลการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือตามแผน กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุม

2 กิจกรรม ควบคุม กำกับ ดูแลการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือตามแผน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ 1.รับแผนการมาปฏิบัติงาน 1.1 เพื่อรับกิจกรรมมาดำเนินการโดยมีพื้นที่ 35 แห่ง 2.สำรวจพื้นที่ในการออกปฏิบัติงาน ตามแผน 2.1 เพื่อวางแผนออกการไปปฏิบัติงาน 2.2 เพื่อสำรวจความต้องการในการรับบริการ 2.3 เพื่อกำหนดบุคลากรออกปฏิบัติงาน 2.4 เพื่อกำหนด งบประมาณปฏิบัติการ แบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุม

3 กิจกรรม ควบคุม กำกับ ดูแลการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือตามแผน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ 3.การเตรียมการเพื่อออกปฏิบัติงาน 3.1 เพื่อแจ้งผู้รับบริการเตรียมความพร้อม 3.2 เพื่อยืมเงินตามกำหนดเวลา 3.3 เพื่อเตรียมยานพาหนะที่ใช้ออกปฏิบัติงาน 3.4 เตรียมเครื่องมือปฏิบัติงาน บำรุงรักษา/ซ่อม 3.5 เพื่อเตรียมอะไหล่ที่ใช้ปฏิบัติงาน 3.6 เพื่อกำหนดบุคลากร 4.การประสานงาน 4.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมีความเข้า ใจในการบำรุงรักษา แบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุม

4 กิจกรรม ควบคุม กำกับ ดูแลการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือตามแผน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ 5.การปฏิบัติงานตรวจซ่อม/ บำรุงักษา 5.1 เพื่อให้เครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 5.2 เพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 6.สรุปผลการดำเนินการ 6.1 เพื่อรายงานผลให้โรงพยาบาล 6.2 เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลของกองฯ/ศูนย์ แบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุม

5 แบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุม
1. เพื่อรับกิจกรรมมาดำเนินการ 2. สำรวจพื้นที่ในการออกปฏิบัติงานตามแผน

6 แบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุม
3. การเตรียมการเพื่อออกปฏิบัติงาน 4. การประสานงาน

7 แบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุม
5. การปฏิบัติงานตรวจซ่อม/บำรุงักษา 6. สรุปผลการดำเนินการ

8 RISK MAPPING แบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุม

9 แบบสรุป 1. เพื่อรับกิจกรรมมาดำเนินการ
ลำดับ การปรับปรุง 12 4 2. สำรวจพื้นที่ในการออกปฏิบัติงานตามแผน ลำดับ การปรับปรุง 3 8 9 10 11

10 แบบสรุป 3. การเตรียมการเพื่อออกปฏิบัติงาน 4. การประสานงาน 2 1 ลำดับ
การปรับปรุง 2 1 4. การประสานงาน ลำดับ การปรับปรุง

11 แบบสรุป 5. การปฏิบัติงานตรวจซ่อม/บำรุงักษา 6. สรุปผลการดำเนินการ 13 5
ลำดับ การปรับปรุง 13 6. สรุปผลการดำเนินการ ลำดับ การปรับปรุง 5 6 7

12 THE END Presentation


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google