งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทิพย์วรรณ ยงศิริวิทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการบริหารข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทิพย์วรรณ ยงศิริวิทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการบริหารข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทิพย์วรรณ ยงศิริวิทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการบริหารข้อมูล โทร 02 590 1210, 086 449 1637 Email : thippawan.y@moph.mail.go.th

2 การอบรมการจัดส่งข้อมูล OP/PP ผ่านหน้าเว็บสปสช. จัดอบรมการจัดส่งข้อมูล OP/PP ผ่านหน้าเว็บสปสช. ให้แก่ผู้ดูแลระบบ ของแต่ละจังหวัด –เข้ารับการอบรมด้วยตนเองที่ ศทศ. สป. จำนวน 30+ จังหวัด –เข้ารับการอบรมผ่าน Web Conferrence จำนวน 20+ จังหวัด (ครั้งสุดท้ายวันที่ 15 ก.ย. 2554) จังหวัดจะต้องส่งหนังสือแจ้งยกเลิกการส่งข้อมูลผ่าน FTP ก่อนเข้ารับการอบรม จังหวัดที่ดำเนินการส่งข้อมูล OP/PP ผ่านทางเว็บไซต์สปสช. ด้วยตนเองแล้ว จำนวน 61 จังหวัด จังหวัดที่จองคิวเข้ารับการอบรมการส่งข้อมูล OP/PP ผ่านทางเว็บไซต์สปสช. จำนวน 4 จังหวัด 2

3 จังหวัดที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ที่ จะเข้ารับการอบรม จำนวน 10 จังหวัด 2 ลำดั บ จังหวัด 1 เชียงใหม่ 2 นครราชสีมา 3 นครศรีธรรมรา ช 4 ปทุมธานี 5 ร้อยเอ็ด 6 สกลนคร 7 สมุทรปราการ 8 สมุทรสาคร 9 หนองคาย 10 อุดรธานี การอบรมการจัดส่งข้อมูล OP/PP ผ่านหน้าเว็บสปสช.

4 พัฒนาโปรแกรม PROVIS ในส่วน - นำเข้าข้อมูล - ตัดข้อมูล - และนำส่งข้อมูลให้ สปสช เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ดูแลข้อมูล OP/PP Individual ให้สามารถตรวจสอบการนำส่งข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา พัฒนา PROVIS ให้ สสจ.ได้ใช้เป็นคลังข้อมูลเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน การวางแผนการดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของจังหวัดให้มีความรู้ในการพัฒนา ระบบรายงาน (iReport)ได้ตามความต้องการ 4 แนวทางการดำเนินงานปี 55...

5 พัฒนา JHCIS ให้รองรับความต้องการข้อมูลของหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อลด ภาระงานของเจ้าหน้าที่ และสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ สปสช แจ้งข้อมูลแก้ไข ให้ผู้ใช้ได้ทราบ Error และแก้ไข เพื่อนำส่งได้ พัฒนาระบบสารสนเทศเก็บแฟ้มข้อมูลระดับหลังคาเรือน บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา หน้าจอสัมผัส (JHCIS on iPad) เพื่อช่วยใช้ในการเก็บข้อมูลระดับหลังคาเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น พัฒนาศักยภาพผู้ใช้โปรแกรม JHCIS ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการบันทึก-ตรวจสอบ และนำส่งข้อมูล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ ทันเวลา พัฒนา JHCIS Datacenter สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์ สุขภาพชุมชน ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานและผู้บริหาร 5 แนวทางการดำเนินงานปี 55...

6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บ provis 2 ปัจจุบันเว็บ provis เวอร์ชันล่าสุดคือ 6.2.5.20110828 มีส่วนแสดงผลรายงานการนำเข้าข้อมูล และรายงานผลของการตัดข้อมูล

7 ตัวอย่างหน้าแรกของระบบ เว็บ PROVIS 3

8 ส่วนดำเนินการหลักของระบบ เว็บ PROVIS 4 1. การนำเข้าข้อมูล OP/PP 18 แฟ้ม 2. การนำเข้าข้อมูล OP/PP สำหรับการ แก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด 3. การแสดงรายงานต่างๆ เช่น รายงาน ข้อมูลด้านประชากร รายงานข้อมูลโรค เรื้อรัง เป็นต้น 4. การแสดงข้อมูลผลการดำเนินการตัดส่ง ข้อมูล (Log ของการดำเนินการ )

9 การนำเข้าข้อมูล OP/PP 18 แฟ้มจากสอ. 5  ผู้ใช้สามารถเลือกอัพ โหลดไฟล์ที่ต้องการ นำเข้าได้  ไฟล์ทั้งหมดจะถูกเก็บพัก ไว้ในที่ ที่กำหนด เพื่อรอ ให้ผู้ดูแลระบบของ สสจ. ดำเนินการสั่งนำเข้า  เมื่อคลิกเลือกการส่งข้อมูล OP/PP 18 แฟ้ม ระบบ จะแสดงหน้าต่างสำหรับการนำเข้าข้อมูล 18 แฟ้ม

10 การนำเข้าข้อมูล OP/PP 18 แฟ้ม จากสอ. ( ต่อ ) 6  สอ. สามารถตรวจสอบข้อมูลผลการนำเข้าข้อมูล ได้ ผ่านทางหน้าเว็บ

11 ตัวอย่างหน้าเว็บสำหรับการนำเข้าข้อมูล OP/PP 18 แฟ้ม 7

12 การนำเข้าข้อมูล OP/PP สำหรับ การแก้ไข 8  เมื่อคลิกเลือกการส่งข้อมูล OP/PP สำหรับการแก้ไข ระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับ การนำเข้าข้อมูลเหมือนใน ส่วนนำเข้าข้อมูล 18 แฟ้ม โดยปกติ  และผู้ใช้สามารถเลือกอัพ โหลดไฟล์ที่ต้องการ และ ไฟล์ทั้งหมดจะถูกเก็บพักเพื่อ รอให้ผู้ดูแลระบบของ สสจ. ดำเนินการถัดไป  และผลการนำเข้าข้อมูลก็สามารถแสดงได้ เช่นเดียวกัน

13 ตัวอย่างหน้าเว็บสำหรับการนำเข้าข้อมูล OP/PP สำหรับการแก้ไข 9

14 การแสดงรายงานต่างๆ บน เว็บ PROVIS  เว็บ PROVIS สามารถนำข้อมูลที่ได้มานำเข้า ไป ผลิตเป็นรายงานเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ตัวอย่างเช่น รายงาน Itemized (P&P Expressed Demand) หรือรายงานข้อมูลของจังหวัด เป็นต้น  ในปัจจุบันระบบ PROVIS ได้เพิ่มความสามารถใน การสร้างรายงาน ด้วยการเพิ่มระบบสร้างและ ประมวลผลรายงาน Jasper Server  Jasper Server เป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิดสำหรับการ ประมวลผลรายงาน และ มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับ ให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานที่ตนต้องการไปผนวก ใส่ได้ 10

15 3 ตัวอย่างระบบ JasperServer ของจังหวัดเชียงใหม่ ระบบประมวลผลรายงาน JasperServer ( ต่อ )

16 3 ตัวอย่างรายงานในระบบ JasperServer

17 3 ระบบประมวลผลรายงาน JasperServer ( ต่อ ) ตัวอย่างรายงาน OLAP

18 การแสดงข้อมูลผลการดำเนินการ ตัดส่งข้อมูล  เมื่อระบบดำเนินการตัดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบ เว็บ provis สามารถแสดงผลรายละเอียดต่างๆของ การตัดข้อมูล  ในหน้าแรก ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึง ( ดาวน์โหลด และบันทึก ) ไฟล์ที่ได้จากกระบวนการตัด เพื่อนำไป จัดส่งผ่านทางหน้าเว็บสปสช. ได้  และสอ. สามารถดูรายละเอียดจำนวนข้อมูลของ ตนเอง ในแต่ละไฟล์ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการ ตัดได้เช่นกัน 13

19 ตัวอย่างการแสดงผลรายละเอียดของการตัดข้อมูล สำหรับผู้ดูและระบบ 14

20 ตัวอย่างการแสดงผลรายละเอียดของการตัด ข้อมูลสำหรับสอ. 15

21 21 ส่งออก - ข้อมูล OP/PP, ผู้พิการ, อื่นๆ รพ.สต./สอ./PCU ส่งออก - ข้อมูล OP/PP, ผู้พิการ, อื่นๆ - ข้อมูลคัดกรอง NCD - ข้อมูลคัดกรอง NCD (ก.ค.-ก.ย. 2554) HIS รพ. ส่งออก - ข้อมูล OP/PP (18 แฟ้ม) - ข้อมูลบริการ NCD - ข้อมูลบริการ NCD (มิ.ย. 2554) ค้นประวัติการรับบริการ, แลกเปลี่ยนข้อมูล NCD, แลกเปลี่ยนข้อมูล PP ตรวจสอบสิทธิ์ประกันสุขภาพ ศทส.สป.สธ. เรียกขอค่าคอนฟิก การเชื่อมต่อ เซิร์ฟเวอร์ สสจ. สสจ. ภาพรวม PROVIS, JHCIS อัปโหลด/นำเข้า PROVIS

22 รูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น 22 PROVIS Report (JasperServer)

23 รายงานแบ่งเป็นหมวด รายงาน 18 แฟ้ม, 12 แฟ้ม, Itemized, รายงานใหม่ 23 PROVIS Report (JasperServer)

24 ประมวลผลออกรายงานจากชุดข้อมูล 18 แฟ้ม + 12 แฟ้ม 24 PROVIS Report (JasperServer)

25 ส่งออกได้หลายรูปแบบ 25 PROVIS Report (JasperServer)

26 ดูข้อมูลได้ตามมิติ หน่วยงาน ช่วงเวลา พื้นที่ กลุ่มโรค 26 PROVIS Report (Jasper OLAP)

27 แสดงผลรูปแบบแผนภูมิแท่ง ได้ตามมิติ หน่วยงาน ช่วงเวลา พื้นที่ กลุ่มโรค 27 PROVIS Report (Jasper OLAP)

28


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทิพย์วรรณ ยงศิริวิทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการบริหารข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google