งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาการบัญชีต้นทุน 2 โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบ Jigsaw ของนักศึกษา ปวส.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาการบัญชีต้นทุน 2 โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบ Jigsaw ของนักศึกษา ปวส.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาการบัญชีต้นทุน 2 โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบ Jigsaw ของนักศึกษา ปวส.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

2 การวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือที่ สำคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน และการเรียนรู้ของผู้เรียนการใช้เทคนิค Jigsaw ในการสอน เป็นอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งข้อดี ของการสอนแบบ Jigsaw ก็คือเป็นเทคนิค การเรียนรู้แบบร่วมมือที่ใช้สอนนักเรียนได้ ทั้งเล็กและโต เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การ ทำงานเป็นทีมรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ที่ สำคัญคือการที่ได้ทำงานเป็นทีมนั้นจะทำ ให้นักเรียนรู้จักกันมากขึ้นจึงไม่ทำให้เกิด การทะเลาะวิวาทระหว่างชั้นเรียนเพราะ นักเรียนมีความสามัคคีกัน

3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ วิชาการบัญชีต้นทุน 2 โดยใช้ กิจกรรมการสอนแบบ Jigsaw

4 การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) มีความรับผิดชอบร่วมกัน สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบใน งานของตนเองและของ สมาชิกกลุ่ม สมาชิกมีความสามารถที่ แตกต่างกัน สมาชิกผลัดเปลี่ยนกันเป็น หัวหน้า สมาชิกแบ่งความรับผิดชอบ ซึ่งกันและกัน เน้นที่วิธีการและผลงาน มีการสอนทักษะทางสังคม อาจารย์ผู้สอนสังเกตการณ์ แนะนำการทำงานกลุ่ม มีวิธีการทำงานกลุ่ม มีความรับผิดชอบร่วมกัน สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบใน งานของตนเองและของ สมาชิกกลุ่ม สมาชิกมีความสามารถที่ แตกต่างกัน สมาชิกผลัดเปลี่ยนกันเป็น หัวหน้า สมาชิกแบ่งความรับผิดชอบ ซึ่งกันและกัน เน้นที่วิธีการและผลงาน มีการสอนทักษะทางสังคม อาจารย์ผู้สอนสังเกตการณ์ แนะนำการทำงานกลุ่ม มีวิธีการทำงานกลุ่ม การเรียนเป็นกลุ่มแบบเดิม (Traditional Group Learning) ไม่มีความรับผิดชอบร่วมกัน สมาชิกแต่ละคนอาจไม่ รับผิดชอบในงานของตนเอง และของสมาชิกกลุ่ม สมาชิกมีความสามารถที่ ใกล้เคียงกัน สมาชิกเลือกหัวหน้า สมาชิกรับผิดชอบเฉพาะตัวเอง เน้นที่ผลงาน ทักษะทางสังคมถูกละเลย ไม่ได้มีการสอน อาจารย์ผู้สอนละเลยไม่สนใจ การทำงานกลุ่มของนักเรียน ไม่มีวิธีการทำงานกลุ่ม ไม่มีความรับผิดชอบร่วมกัน สมาชิกแต่ละคนอาจไม่ รับผิดชอบในงานของตนเอง และของสมาชิกกลุ่ม สมาชิกมีความสามารถที่ ใกล้เคียงกัน สมาชิกเลือกหัวหน้า สมาชิกรับผิดชอบเฉพาะตัวเอง เน้นที่ผลงาน ทักษะทางสังคมถูกละเลย ไม่ได้มีการสอน อาจารย์ผู้สอนละเลยไม่สนใจ การทำงานกลุ่มของนักเรียน ไม่มีวิธีการทำงานกลุ่ม

5 ประชากร : นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรี ย่าน กลุ่มตัวอย่าง : นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ห้องกบ 201 จำนวน 54 คน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย : 1. ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมการสอน แบบ Jigsaw 2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย : แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ 60 ข้อ

6 ตาราง 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียน จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ SD. 18.071.10 28.440.98 38.940.96 จากตารางวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจ ทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องเพิ่มขึ้น ตาราง 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 2 โดย ใช้กิจกรรมการสอนแบบ Jigsaw คะแนน สอบ SD.tSig. ก่อน เรียน 21.695.95 -36.73.000 หลัง เรียน 44.135.19 จากตารางวิเคราะห์ แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการสอน แบบ Jigsaw ในรายวิชา การบัญชีต้นทุน 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

7 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การบัญชีต้นทุน 2 โดยใช้กิจกรรมการสอน แบบ Jigsaw หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นทั้งนี้ เนื่องจาก กิจกรรมการสอนแบบ Jigsaw ทำ ให้นักเรียนทำงานกันเป็นทีมมากขึ้น มีการ ช่วยเหลือกันระหว่างกลุ่มเด็กที่หัวอ่อนกับ กลุ่มเด็กที่หัวดี ทำให้ผลการเรียนของเด็กทั้ง สองกลุ่มนี้มีผลการเรียนที่ดีขึ้นมากกว่าก่อนที่ จะใช้กิจกรรมการสอนแบบ Jigsaw


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาการบัญชีต้นทุน 2 โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบ Jigsaw ของนักศึกษา ปวส.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google