งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาแบบฝึก เสริมทักษะ การบัญชี ชั้นกลาง 2 สำหรับ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ( ปวส.1) วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาแบบฝึก เสริมทักษะ การบัญชี ชั้นกลาง 2 สำหรับ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ( ปวส.1) วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาแบบฝึก เสริมทักษะ การบัญชี ชั้นกลาง 2 สำหรับ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ( ปวส.1) วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน นางสาวจันทร์ฉาย ทะนุก้ำ ผู้วิจัย

2 ปัญหาการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ ได้เปิด สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง ( ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี และได้บรรจุรายวิชาการบัญชีชั้น กลาง 2 ไว้ในหลักสูตร รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ม. 6 เนื่องผู้เรียนมีจำนวนน้อย จึงได้จัด ให้เรียนห้องเดียวกัน ทำให้เกิดปัญหาดังนี้ 1. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม. 6 ไม่ มีพื้นฐานการเรียนวิชาการบัญชีทำให้เข้าใจยาก ไม่มี พื้นฐานในการเรียนวิชาบัญชี เนื่องจากผู้ที่จะเรียน วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 ได้ต้องมีความรู้พื้นฐานใน วิชาบัญชีพื้นฐานมาก่อนจึงจะเรียนได้เข้าใจ

3 2. แบบฝึกทักษะในหลักสูตรที่ใช้สอน ตัวอย่าง ซับซ้อนทำให้เข้าใจยาก สื่อการสอนไม่เหมาะสม เป็นสาเหตุให้นักศึกษาไม่สนใจการเรียน แบบฝึก ทักษะส่วนมากจะเป็นแบบนำเสนอข้อความและ คำถามเฉพาะตัว ทำให้นักศึกษาเกิดความเบื่อหน่าย และขาดความสนใจในการเรียน 3. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้น กลาง 2 ต่ำ

4 วัตถุประ สงค์ 1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการบัญชีชั้น กลาง 2 สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.1) ของวิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู ภาคเหนือ 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ การบัญชีชั้น กลาง 2 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ( ปวส.1) 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียน ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ การบัญชีชั้นกลาง 2 สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.1) @ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

5 ผังสรุปสำคัญ การ พัฒนา แบบ ฝึกเสริมทักษะ การบัญชีชั้น กลาง 2 สำหรับ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัย เทคโนโลยี หมู่บ้านครู ภาคเหนือ พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการ บัญชีชั้นกลาง 2 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาที่ เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการ บัญชีชั้นกลาง 2 ศึกษาความพึงพอใจของ นักศึกษาที่เรียนด้วยแบบฝึก เสริมทักษะการบัญชีชั้นกลาง 2

6 สรุปผลการวิจัย 1. การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิชา การบัญชีชั้น กลาง 2 ประกอบด้วยขั้นตอน 6 ขั้นตอนคือศึกษา หลักสูตร ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเขียน แบบฝึกเสริมทักษะวิชา การบัญชีชั้นกลาง 2 เลือก เนื้อหาสำหรับจัดทำชุดฝึก ประกอบการเรียน การ ประเมิน การแก้ไขชุดฝึก โดยชุดฝึกทักษะมีเนื้อหาย่อย 6 หัวข้อเหมือนกัน คือ แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน สังเขปรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง และเกี่ยวกับการใช้และผู้จัดทำ 2. แบบฝึกเสริมทักษะวิชา การบัญชีชั้นกลาง 2 มี ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.80/85.90 ซึ่งถือว่ามี ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

7 3. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้แบบ ฝึกเสริมทักษะวิชา การบัญชีชั้นกลาง 2 สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือโดย ภาพรวม นักศึกษาเห็นด้วยในระดับมาก และทุก ประเด็นเห็นด้วยในระดับมาก มีประเด็นเรื่อง แบบฝึก เสริมทักษะเรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก เนื้อหาแบบฝึกเสริมทักษะมากเกินไป สามารถนำ ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็น อันดับแรก รองลงมาคือ แบบฝึกหัดเหมาะสมกับ เนื้อหาในแบบฝึกเสริมทักษะ ผู้เรียนสามารถ ถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลอื่นได้

8 ประโยชน์ที่ได้จากการ ศึกษาวิจัย 1. ได้แบบเสริมทักษะเพื่อส่งเสริม ความสามารถนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ ที่มี ประสิทธิภาพ 80/80 2. นักศึกษาที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการ บัญชีชั้นกลาง 2 สามารถหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น 3. นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้แบบ ฝึกเสริมทักษะการบัญชีชั้นกลาง 2

9 สวัสดี ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาแบบฝึก เสริมทักษะ การบัญชี ชั้นกลาง 2 สำหรับ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ( ปวส.1) วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google