งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย ทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (E-learning) วิชาหลักการตลาด ของนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย ทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (E-learning) วิชาหลักการตลาด ของนักศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “การศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย ทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (E-learning) วิชาหลักการตลาด ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ภาคสมทบ” ผลงานวิจัยเรื่อง โดยนางสาวสาคร ดวงดารา

2 1. เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสวนบนเว็บ (E-Learning) วิชาหลักการ ตลาดให้กับนักศึกษาภาคสมทบได้ศึกษาและการให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 2. เพื่อเปรียบเทียบนักศึกษาที่เรียนบนเว็บ (กลุ่มที่ 1 นักศึกษาที่เรียนภาคปกติ โดยมีอาจารย์ควบคุม) กับ (กลุ่มที่ 2 นักศึกษาภาคสมทบ โดยศึกษาด้วย ตนเอง) 3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาภาคสมทบจากการเรียน บทเรียนบนเว็บ วิชา หลักการตลาด รหัสวิชา 3200-105 ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 วัตถุประสงค์

3 ตัวแปรอิสระ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ (E-Learning) ตัวแปรตาม ผลการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนเว็บ (E-Learning) - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนด้วยทบเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนบนเว็บ - เปรียบเทียบในการเรียนรู้จากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน (E-Learning) ระหว่างกลุ่มนักศึกษาภาคสมทบและกลุ่มนักศึกษา ภาคปกติ กรอบแนวคิดในการวิจัย

4 ประชากรเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปี 1 สาขา การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ จำนวน 18 คน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

5 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน E-Learning 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน E-Learning ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้

6 1. ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน E-Learning วิชาหลักการตลาดมีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.95 : 89.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80 : 80 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาภาคสมทบมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้สูงกว่านักศึกษาภาคปกติ สรุปผลการวิจัย

7 การจัดทำบทเรียน E-Learning นี้ มุ่งเน้นกระบวนการเรียน การ นำเสนอเนื้อหาที่มีลักษณะไม่ซ้ำซ้อน เข้าใจง่าย นักศึกษา สามารถเรียนรู้และทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา และมีการเร้า ความสนใจให้ผู้เรียนมีความตั้งใจ โดยที่บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนจะมีการใช้ภาพประกอบการอธิบาย ซึ่งเป็นตัวกระตุ้น ความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง อภิปรายผลด้านประสิทธิภาพ

8 1. ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบ ใหม่ ๆ นอกเหนือจากรูปแบบ E-Learning เพื่อเป็นการ สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ ในวงการศึกษาต่อไป 2. ควรจัดอบรมการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้กับครูผู้สอน เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบใหม่ของการ จัดการเรียนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ข้อเสนอแนะการวิจัย

9


ดาวน์โหลด ppt “การศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย ทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (E-learning) วิชาหลักการตลาด ของนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google