งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 2555255625572558* การใช้1,9822,0022,0532,023 การผลิต1,0821,0781,0731,031 การนำเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 2555255625572558* การใช้1,9822,0022,0532,023 การผลิต1,0821,0781,0731,031 การนำเข้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น * การใช้1,9822,0022,0532,023 การผลิต1,0821,0781,0731,031 การนำเข้า (สุทธิ)1,0821,1211,1711,218 การนำเข้า / การใช้ (%) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ การผลิต การนำเข้า(สุทธิ) GDP (%) หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * ข้อมูลเดือน ม. ค.

3 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น * การใช้ 1,9822,0022,0532,023 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้า นำเข้า อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้า นำเข้า หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * ข้อมูลเดือน ม. ค. ลิกไนต์/ถ่านหิน พลังน้ำ/ ไฟฟ้านำเข้า น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น* มาก ที่สุด

4 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย * การใช้ 1,2991,3171,3651,369 น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ ไฟฟ้า อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) การใช้ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ ไฟฟ้า GDP (%) Elasticity หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน * ข้อมูลเดือน ม. ค. ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์/ ถ่านหิน ไฟฟ้า น้ำมัน สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย* มาก ที่สุด

5 ปริมาณสำรองพลังงานในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปริมาณสำรองการผลิต ปี 2556 ใช้ได้นาน(ปี) P1P1+P2P1+P2+P3P1P1+P2P1+P2+P3 น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) คอนแดนเสท (ล้านบาร์เรล) ก๊าซธรรมชาติ (พันล้าน ล.บ.ฟุต) 8,41517,21320,4411, หมายเหตุ : ปริมาณสำรอง P1 คือ Proved Reserves P2 คือ Probable Reserves และ P3 คือ Possible Reserves ปริมาณสำรองปิโตรเลียมของประเทศไทยรวมพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

6

7 การจัดหาน้ำมันดิบ * เบญจมาศ 25,43920,652 22,66320,843 สิริกิติ์ 28,42332,889 27,94826,121 ทานตะวัน 3,7482,754 1,6451,690 ยูโนแคล 28,28129,816 24,05122,171 จัสมิน 10,40810,478 9,7969,752 บัวหลวง 7,20012,317 12,49614,363 สงขลา 19,88320,322 14,29712,006 ลันตา 6,6714,331 6,6886,962 อื่นๆ 18,92415,922 19,17426,345 รวมในประเทศ 148,977149, ,758140,253 นำเข้า 860,211868, ,912940,957 รวมทั้งหมด 1,009,188 1,017,521943,6701,081, หน่วย:บาร์เรล/วัน * ข้อมูลเดือน ม. ค. สัดส่วนการจัดหาน้ำมันดิบ*

8 การนำเข้าน้ำมันดิบแยกตามแหล่งผลิต หน่วย : ล้านลิตร * สัดส่วน (%) 2558* ตะวันออกกลาง37,460 37,57231,0022, สหรัฐเอมิเรตส์ 20,297 20,501 15,3031, ซาอุดิอาระเบีย 9,159 8,893 8, โอมาน 3,240 2,816 2, กาตาร์ 2,125 2,711 2, อื่นๆ 2,6392,6511, ตะวันออกไกล 4,0224,3704, มาเลเซีย 2,614 2,387 2, อินโดนีเซีย 656 1,120 1, บูรไน อื่นๆ แหล่งอื่นๆ8,575 8,43111,1921, สหภาพโซเวียต 3,370 2,651 4, ออสเตรเลีย 1,411 1,347 2, อื่นๆ 3,7944,4334, รวม50,056 50,37446,7104, * ข้อมูลเดือน ม. ค. มาก ที่สุด

9 * Growth Rate (%) * ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) มูลค่า (พันล้านบาท) 1,1191, ราคา (ดอลลาร์/บาร์เรล) การนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 5.1% * ข้อมูลเดือน ม. ค.

10 การผลิตคอนเดนเสท * บงกช20,55627,35932,48028,87726,966 เอราวัณ10,5319,0255,8636,7567,019 ไพลิน18,04811,86111,23410,5258,657 ฟูนานและจักรวาล5,5087,8427,6716,8505,917 อาทิตย์15,81110,5489,2309,4039,647 อื่นๆ13,68223,00424,681 31,919 35,455 รวม84,13689,63991,15994,33093, หน่วย:บาร์เรล/วัน * ข้อมูลเดือน ม. ค.

11 การใช้กำลังการกลั่นของประเทศ ปี BBL/D * ข้อมูลเดือน ม. ค. โรงกลั่นความสามารถในการกลั่น (บาร์เรล/วัน) น้ำมันดิบ ใช้ในโรงกลั่น* (บาร์เรล/วัน) สัดส่วนการใช้ กำลังการกลั่น (%) ไทยออยล์ 275,000312, บางจาก 120,000105,46688 เอสโซ่ 177,000141,82080 ไออาร์พีซี 215,000194,73591 พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด 280,000192,46369 สตาร์ปิโตรเลียมฯ 155,000184, ระยองเพอริไฟเออร์ 17,000-- รวม 1,239,0001,131,42391

12 หน่วย: ล้านลิตร การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป ชนิด ม.ค. อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) * เบนซิน 9,853.39, ธรรมดา 4,786.74, พิเศษ 5,066.65, แก๊สโซฮอล์ 4,135.54, ก๊าด , ดีเซล 25, ,066.22,030.72, เครื่องบิน 6,680.16, น้ำมันเตา 5,939.65, LPG 10, , รวม 58, ,585.04,958.75, * ข้อมูลเดือน ม. ค.

13 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร ** รวมโพรเพน และบิ วเทน * ข้อมูลเดือน ม. ค. ชนิด ม.ค. อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) * เบนซิน 8,194.98, ธรรมดา 3,445.83, พิเศษ 4,749.14, แก๊สโซฮอล์ 4,132.94, ก๊าด ดีเซล 20, ,080.21,837.41, เครื่องบิน 5,562.45, น้ำมันเตา 2,175.12, LPG** 13, ,917.01,237.01, รวม 50, ,112.64,509.44,

14 หน่วย: ล้านลิตร การนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป ชนิด ม.ค. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) * เบนซิน ดีเซล เครื่องบิน น้ำมันเตา LPG** 3,651.23, รวม 4,394.75, ** รวมโพรเพน และบิวเทน * ข้อมูลเดือน ม. ค.

15 หน่วย: ล้านลิตร การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป ชนิด ม.ค. อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) * เบนซิน 1,634.41, ธรรมดา 1,369.51, พิเศษ ดีเซล 4,874.34, ก๊าด เครื่องบิน 1,536.61, น้ำมันเตา 3,774.33, LPG , รวม 11, , , * ข้อมูลเดือน ม. ค.

16 หน่วย: ล้านลิตร การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปของไทยแยกรายประเทศ * อื่นๆ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ ฯลฯ ประเทศ * สัดส่วน( %) 2558* สิงคโปร์ 4,542.54,004.03, มาเลเซีย 2,124.72,442.52, ลาว , ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เวียดนาม พม่า อินโดนีเซีย จีน , อื่นๆ* 1,546.61,393.81, รวม 11, , ,837.41, * ข้อมูลเดือน ม. ค.

17 อุปทานและอุปสงค์ของ LPG โพรเพน และบิวเทน * อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) * อุปทาน (การผลิต+นำเข้า) 7,4167,4197, การผลิต 5,6865,4475, โรงแยกก๊าซ 3,7163,5243, โรงกลั่นน้ำมัน 1,9711,9231, นำเข้า 1,7301,9722, อุปสงค์ (การใช้+ส่งออก) 7,3967,5317, การใช้ 7,3867,5257, ครัวเรือน 3,0472,4092, อุตสาหกรรม รถยนต์ 1,0611,7751, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 1,2851,3271, ใช้เอง 1,3801,4121, Feed Stock 1,2701,3141, Energy ส่งออก ,351.1 สมดุล (อุปทาน-อุปสงค์) หน่วย : พันตัน * ข้อมูลเดือน ม. ค.

18

19 การจัดหาก๊าซธรรมชาติ หน่วย:ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน * รวมในประเทศ3,9964,0444,0753,881 - บงกช8691, เอราวัณ ไพลิน อาทิตย์ เจดีเอ อื่นๆ1,4951,4891,5571,398 รวมนำเข้า9501,0131,0251,056 - นำเข้า (พม่า) นำเข้า LNG รวมทั้งหมด4,9465,0575,1004, * ข้อมูลเดือน ม. ค. สัดส่วน การจัดหาก๊าซธรรมชาติ*

20 หน่วย : % หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา สาขา * ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม 14 รถยนต์ (NGV) รวม สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ สาขา * ผลิตไฟฟ้า 2,4762,670 2,6952,7402,594 โรงแยกก๊าซ ,007 อุตสาหกรรม รถยนต์ (NGV) รวม4,1434,534 4,5684,6694,522 * ข้อมูลเดือน ม. ค. สัดส่วน การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา*

21 หน่วย : ตัน/วัน การใช้ NGV ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค ,428 7,678 7,761 7,233 7,734 7,760 7,539 7,873 7,901 7,928 8,123 7,734 7, ,0678,6248,5968,0958,7358,624 8,5408,8198,634 8,584 8,732 8,4328, ,451 9,065 9,100 8,409 8,874 8,817 8,8718,8678,9048,8038,8568,7088, ,4488,448* ∆ (%) จาก ปีก่อน 0.0 ∆(%) จาก เดือน ก่อน * ข้อมูลเดือน ม. ค.

22 หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน การใช้ NGV ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค * ∆ (%) จาก ปีก่อน 0.0 ∆(%) จาก เดือน ก่อน * ข้อมูลเดือน ม. ค.

23

24 การจัดหาถ่านหิน/ลิกไนต์ * แม่เมาะ (กฟผ.)16,59017,07217,0791,352 อื่นๆ1,4761, รวมในประเทศ18,06618,11117,9801,470 นำเข้าถ่านหิน18,40417,32820,8811,320 รวมทั้งประเทศ36,47035,43938,8612, หน่วย : พันตัน * ข้อมูลเดือน ม. ค. สัดส่วนการจัดหา ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์* ผลิต ในประเทศ 53%

25 การใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ * ผลิตไฟฟ้า 9,005.89,048.29, อุตสาหกรรม 7,400.86,797.58, รวม 16, , ,897.01, * ผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม รวม สัดส่วนการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ หน่วย : Ktoe หน่วย: % * ข้อมูลเดือน ม. ค. สัดส่วนการใช้ ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์*

26

27 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า เมกะวัตต์ * ข้อมูลเดือน ณ เดือนมกราคม 7% 10% 38% 45% 7%

28 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า ณ เดือนมกราคม IPP (12,742 MW) IPP EGAT นำเข้าและแลกเปลี่ยน SPP (2,405 MW) (3,637 MW) (15,482 MW) (13,166 MW) รวมทั้งสิ้น 34,690 MW

29 การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ปี ก๊าซ ธรรมชาติ ถ่านหิน/ ลิกไนต์ น้ำมันพลังน้ำนำเข้า พลังงาน หมุนเวียน รวม ,36834,5831,3638,43110,5272,701176, ,21835,3521,4185,41212,5723,427177, ,31437,5721,6435,16412,2603,993180, * 9,6872, ,586 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง * ข้อมูลเดือน ม. ค.

30 การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ปี น้ำมันเตา (ล้านลิตร) ดีเซล (ล้านลิตร) ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลบ.ฟุต/วัน) ลิกไนต์ (ล้านตัน) , , , * 2111, อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * Source : EGAT * ข้อมูลเดือน ม. ค.

31 ความต้องการพลังไฟฟ้าและค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า ปีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด Net Peak (MW) ค่าตัวประกอบ การใช้ไฟฟ้า (ร้อยละ) กำลังผลิต สำรองพึ่งได้ (ร้อยละ) , , , , , * 23, * ข้อมูลเดือน ม. ค.

32 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า * อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * MEA48,24447,98448,2363, PEA111,718114,619118,6379, ลูกค้าตรง EGAT 1,8171,7381, ทั้งประเทศ161,779164,341168,62012, หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง * ข้อมูลเดือน ม. ค.

33 หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานราชการจะถูกจัดเข้าประเภทกิจการขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ แล้วแต่กรณี ** ประเภทไฟฟ้าสำรอง ประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟ ฟ้าได้ และการใช้ไฟฟ้าที่ไม่คิดมูลค่า ประเภท * อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) สัดส่วน (%) 2558* * บ้านอยู่อาศัย 36,447 37,65738,9932, กิจการขนาดเล็ก 17,013 18,37418,8071, กิจการขนาดกลาง 24,890 27,21927,8832, กิจการขนาดใหญ่ 66,403 67,84669,1575, กิจการเฉพาะอย่าง 5,404 5,5875, องค์กรที่ไม่แสวงหา กำไร 3, สูบน้ำเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าชั่วคราว 1,172 1,3461, อื่นๆ ** 4,456 4,0714, ลูกค้าตรงของ กฟผ. 1,817 1,7381, รวม 161, ,341168,62012, จำแนกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้า การจำหน่ายไฟฟ้าจำแนกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้า * ข้อมูลเดือน ม. ค.

34 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานราชการจะถูกจัดเข้าประเภทธุรกิจ/กิจการขนาดเล็ก แล้วแต่กรณี ** ไฟฟ้าชั่วคราว และอื่นๆ ประเภท * อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) สัดส่วน (%) 2558* * ครัวเรือน36,44737,65738,9932, กิจการขนาดเล็ก17,01318,37418,8071, ธุรกิจ27,08830,41331,3622, อุตสาหกรรม72,33672,53673,7825, องค์กรที่ไม่แสวงหา กำไร 3, เกษตรกรรม การใช้ไฟฟ้า ที่ไม่คิดมูลค่า 2,1912,3792, อื่นๆ**2,5272,4792, รวม 161,779164,341168,62012, * ข้อมูลเดือน ม. ค.

35 ประเภท * อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) * 1. อาหาร 9,7219,69710, เหล็กและโลหะพื้นฐาน 6,9547,0657, สิ่งทอ 6,0386,0406, อิเล็กทรอนิกส์ 6,3256,5476, พลาสติก 4,4584,5314, ซีเมนต์ 4,0424,0285, ยานยนต์ 4,9505,2204, เคมีภัณฑ์ 2,1552,1172, ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 3,0123,0863, การผลิตน้ำแข็ง 2,6972,6512, ของกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ การจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง * ข้อมูลเดือน ม. ค.

36 ประเภท * อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) * 1. ห้างสรรพสินค้า 4,4914,5954, โรงแรม 3,6713,8143, อพาร์ตเมนต์และเกสต์เฮาส์ 3,2913,4943, ขายปลีก 2,9693,1413, อสังหาริมทรัพย์ 2,7892,8662, โรงพยาบาลและสถานบริการ ทางการแพทย์ 2,2222,3372, ขายส่ง 2,2422,2772, ก่อสร้าง 9801,0361, สถาบันการเงิน ภัตตาคารและไนต์คลับ ของกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ การจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง * ข้อมูลเดือน ม. ค.

37

38 มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด ม.ค.อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) * น้ำมันดิบ 1,119,338 1,072, , ,127 51, น้ำมันสำเร็จรูป 124, , ,265 17,420 8, ก๊าซธรรมชาติ 116, , ,172 4,840 10, ถ่านหิน 46,702 39,714 47,947 3,362 2, ไฟฟ้า 15,440 18,546 18, LNG 24,023 34,827 33,304 2,675 2, รวม 1,445,999 1,416,239 1,399, ,287 76, * ข้อมูลเดือน ม. ค.

39 มูลค่าการส่งออกพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด ม.ค. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * น้ำมันดิบ 51,53129,1158,6531, น้ำมันสำเร็จรูป 344,384342,208301,42525,67315, ไฟฟ้า 5,2234,4245, รวม 401,138375,747315,19827,82915, * ข้อมูลเดือน ม. ค.

40 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หน่วย: ล้านบาท ชนิด ม.ค.อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) * น้ำมันสำเร็จรูป 1,312,2071,326,9371,336,316119,385101, ไฟฟ้า 524,392537,695551,81739,28041, ก๊าซธรรมชาติ 122,509121,005125,0439,93810, ลิกไนต์/ถ่านหิน 31,60726,09633,5442,4142, พลังงานทดแทน 118,276125,962123,10011,84112, รวม 2,108,9912,137,6952,169,820182,858168, * ข้อมูลเดือน ม. ค.

41 มูลค่าการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ชนิด ม.ค.อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * เบนซิน 298,487304,451314,36926,34121, ธรรมดา ,016121,836130,97510,9598, พิเศษ 88,471182,615183,39415,38212, ก๊าด ดีเซล 625,687624,676624,96755,06548, เครื่องบิน 183,075197,243194,27918,81217, น้ำมันเตา 60,82150,68247,0955,3532, LPG 143,653149,495155,22713,78011, รวม 1,312,207 1,326,937 1,336, , , หน่วย: ล้านบาท * ข้อมูลเดือน ม. ค.

42 เปรียบเทียบราคาพลังงาน Fuel Oil* Natural Gas* Import Coal** * ราคาขายปลีกเฉลี่ย ** เป็นราคาเฉลี่ยนำเข้าของไทย (CIF)


ดาวน์โหลด ppt การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 2555255625572558* การใช้1,9822,0022,0532,023 การผลิต1,0821,0781,0731,031 การนำเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google