งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

0 สถานการณ์พลังงานไทย มกราคม 2558
สถานการณ์พลังงานไทย มกราคม 2558

1 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2555 2556 2557 2558* การใช้ 1,982 2,002 2,053 2,023 การผลิต 1,082 1,078 1,073 1,031 การนำเข้า (สุทธิ) 1,121 1,171 1,218 การนำเข้า / การใช้ (%) 55 56 57 60  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  6.9 1.0 2.6 2.3 6.3 -0.4 -4.3 การนำเข้า(สุทธิ) 6.1 3.6 4.4 10.3 GDP (%) 6.5 2.9 0.7 * ข้อมูลเดือน ม.ค.

2 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2555 2556 2557 2558* การใช้ 1,982 2,002 2,053 2,023 น้ำมัน 710 730 734 768 ก๊าซธรรมชาติ 889 909 916 887 ถ่านหิน 230 217 261 257 ลิกไนต์ 98 101 97 88 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 55 46 44 23 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  6.9 1.0 2.6 2.3 5.2 2.8 0.6 0.8 9.8 4.0 12.4 -5.6 20.5 16.4 -12.6 2.5 -3.3 -12.2 3.0 -17.6 -3.6 -45.6 สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น* พลังน้ำ/ ไฟฟ้านำเข้า ลิกไนต์/ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ มากที่สุด *ข้อมูลเดือน ม.ค.

3 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2555 2556 2557 2558* การใช้ 1,299 1,317 1,365 1,369 น้ำมัน 704 723 726 763 ก๊าซธรรมชาติ 169 174 178 168 ถ่านหิน 132 119 155 173 ลิกไนต์ 15 17 13 7 ไฟฟ้า 280 284 292 258 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  5.7 1.3 3.6 4.8 5.3 2.7 0.5 1.4 16.1 2.9 2.5 -3.3 3.9 -10.0 30.1 42.0 -43.7 10.5 -23.6 -44.5 6.8 1.6 2.8 GDP (%) 6.5 0.7 Elasticity 0.9 0.4 5.1 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย* ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์/ถ่านหิน ไฟฟ้า น้ำมัน มากที่สุด * ข้อมูลเดือน ม.ค.

4 ปริมาณสำรองพลังงานในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
การผลิต ปี 2556 ใช้ได้นาน(ปี) P1 P1+P2 P1+P2+P3 น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) 258 570 805 55 5 10 15 คอนแดนเสท (ล้านบาร์เรล) 204 473 33 6 14 17 ก๊าซธรรมชาติ (พันล้าน ล.บ.ฟุต) 8,415 17,213 20,441 1,846 9 11 หมายเหตุ : ปริมาณสำรอง P1 คือ Proved Reserves P2 คือ Probable Reserves และ P3 คือ Possible Reserves ปริมาณสำรองปิโตรเลียมของประเทศไทยรวมพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

5

6 การจัดหาน้ำมันดิบ สัดส่วนการจัดหาน้ำมันดิบ* หน่วย:บาร์เรล/วัน 2555
2555 2556 2557 2558* เบญจมาศ 25,439 20,652 22,663 20,843 สิริกิติ์ 28,423 32,889 27,948 26,121 ทานตะวัน 3,748 2,754 1,645 1,690 ยูโนแคล 28,281 29,816 24,051 22,171 จัสมิน 10,408 10,478 9,796 9,752 บัวหลวง 7,200 12,317 12,496 14,363 สงขลา 19,883 20,322 14,297 12,006 ลันตา 6,671 4,331 6,688 6,962 อื่นๆ 18,924 15,922 19,174 26,345 รวมในประเทศ 148,977 149,481 138,758 140,253 นำเข้า 860,211 868,040 804,912 940,957 รวมทั้งหมด 1,009,188 1,017,521 943,670 1,081,210 สัดส่วนการจัดหาน้ำมันดิบ* *ข้อมูลเดือน ม.ค.

7 การนำเข้าน้ำมันดิบแยกตามแหล่งผลิต
หน่วย : ล้านลิตร 2555 2556 2557 2558* สัดส่วน (%) ตะวันออกกลาง 37,460 37,572 31,002 2,693 58 - สหรัฐเอมิเรตส์ 20,297 20,501 15,303 1,543 33 - ซาอุดิอาระเบีย 9,159 8,893 8,814 659 14 - โอมาน 3,240 2,816 2,291 230 5 - กาตาร์ 2,125 2,711 2,607 261 6 - อื่นๆ 2,639 2,651 1,987 - ตะวันออกไกล 4,022 4,370 4,517 907 20 - มาเลเซีย 2,614 2,387 2,357 506 11 - อินโดนีเซีย 656 1,120 1,050 186 4 - บูรไน 487 614 850 265 249 260 215 แหล่งอื่นๆ 8,575 8,431 11,192 1,037 22 - สหภาพโซเวียต 3,370 4,229 532 - ออสเตรเลีย 1,411 1,347 2,109 275 3,794 4,433 4,854 รวม 50,056 50,374 46,710 4,638 100 มากที่สุด *ข้อมูลเดือน ม.ค.

8 การนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 5.1%
2555 2556 2557 2558* Growth Rate (%) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 860 868 805 941 0.9 -7.2 5.1 มูลค่า (พันล้านบาท) 1,119 1,072 980 52 -4.2 -8.6 -49.2 ราคา (ดอลลาร์/บาร์เรล) 113.94 109.69 102.25 54.04 -3.7 -6.8 -51.4 *ข้อมูลเดือน ม.ค.

9 การผลิตคอนเดนเสท หน่วย:บาร์เรล/วัน 2554 2555 2556 2557 2558* บงกช
2554 2555 2556 2557 2558* บงกช 20,556 27,359 32,480 28,877 26,966 เอราวัณ 10,531 9,025 5,863 6,756 7,019 ไพลิน 18,048 11,861 11,234 10,525 8,657 ฟูนานและจักรวาล 5,508 7,842 7,671 6,850 5,917 อาทิตย์ 15,811 10,548 9,230 9,403 9,647 อื่นๆ 13,682 23,004 24,681 31,919 35,455 รวม 84,136 89,639 91,159 94,330 93,661 *ข้อมูลเดือน ม.ค.

10 การใช้กำลังการกลั่นของประเทศ ปี 2557
โรงกลั่น ความสามารถในการกลั่น (บาร์เรล/วัน) น้ำมันดิบ ใช้ในโรงกลั่น* สัดส่วนการใช้กำลังการกลั่น (%) ไทยออยล์ 275,000 312,926 114 บางจาก 120,000 105,466 88 เอสโซ่ 177,000 141,820 80 ไออาร์พีซี 215,000 194,735 91 พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด 280,000 192,463 69 สตาร์ปิโตรเลียมฯ 155,000 184,014 119 ระยองเพอริไฟเออร์ 17,000 - รวม 1,239,000 1,131,423 BBL/D *ข้อมูลเดือน ม.ค.

11 การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป
หน่วย: ล้านลิตร ชนิด 2556 2557 ม.ค. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) 2558 2558* เบนซิน 9,853.3 9,927.2 806.7 882.9 0.7 9.4 17 ธรรมดา 4,786.7 4,843.1 391.8 452.3 1.1 15.4 9 พิเศษ 5,066.6 5,043.3 414.9 430.7 -0.4 3.7 8 -แก๊สโซฮอล์ 4,135.5 4,430.4 350.5 401.9 7.1 14.6 -95 931.1 612.9 64.5 28.8 -34.1 -55.3 1 ก๊าด 694.9 1,096.0 99.8 99.3 57.7 2 ดีเซล 25,524.9 24,066.2 2,030.7 2,158.6 -5.7 6.2 42 เครื่องบิน 6,680.1 6,638.5 623.1 710.8 -0.6 14.0 14 น้ำมันเตา 5,939.6 5,660.4 510.9 450.7 -4.7 -11.7 LPG 10,087.1 10,196.7 887.5 893.8 1.0 รวม 58,779.8 57,585.0 4,958.7 5,196.1 -2.0 4.7 100 *ข้อมูลเดือน ม.ค.

12 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร ชนิด 2556 2557 ม.ค. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) 2558 2558* เบนซิน 8,194.9 8,506.1 675.9 776.9 3.7 14.9 17 ธรรมดา 3,445.8 3,594.8 286.7 332.7 4.3 16.0 7 พิเศษ 4,749.1 4,911.3 389.3 444.2 3.4 14.1 10 -แก๊สโซฮอล์ 4,132.9 4,413.1 345.1 402.6 6.7 16.6 9 -95 616.2 498.2 44.2 41.6 -19.1 -5.9 1 ก๊าด 11.0 10.8 1.0 0.9 -1.9 -10.9 0.02 ดีเซล 20,907.4 21,080.2 1,837.4 1,866.4 0.8 1.5 42 เครื่องบิน 5,562.4 5,513.1 530.5 548.7 -0.8 12 น้ำมันเตา 2,175.1 2,085.6 227.6 158.9 -4.1 -30.1 4 LPG** 13,934.7 13,917.0 1,237.0 1,137.7 -0.1 -8.0 25 รวม 50,785.5 51,112.6 4,509.4 4,489.4 0.6 -0.4 100 *ข้อมูลเดือน ม.ค. **รวมโพรเพน และบิวเทน

13 การนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป
หน่วย: ล้านลิตร ชนิด 2556 2557 ม.ค. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) 2558 2558* เบนซิน 262.2 884.3 23.9 43.5 237.2 81.8 16 ดีเซล 196.7 348.1 5.2 7.8 76.9 49.9 6 เครื่องบิน 16.2 4.2 0.3 0.2 -74.3 -41.4 0.1 น้ำมันเตา 268.4 370.8 58.5 19.0 38.1 -67.5 7 LPG** 3,651.2 3,887.4 334.7 252.8 6.4 -24.4 71 รวม 4,394.7 5,494.7 422.5 323.2 25.0 -23.5 100 *ข้อมูลเดือน ม.ค. ** รวมโพรเพน และบิวเทน

14 การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป
หน่วย: ล้านลิตร ชนิด 2556 2557 ม.ค. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) 2558 2558* เบนซิน 1,634.4 1,339.7 121.0 121.6 -18.0 0.4 12 ธรรมดา 1,369.5 1,205.7 107.2 110.3 -11.9 2.9 11 พิเศษ 95 264.9 134.0 13.8 11.2 -49.4 -18.7 1 ดีเซล 4,874.3 4,316.9 392.1 462.0 -11.4 17.8 40 ก๊าด 19.2 29.8 1.0 1.5 55.1 46.3 0.3 เครื่องบิน 1,536.6 1,296.6 74.8 166.8 -15.6 123.0 น้ำมันเตา 3,774.3 3,835.9 235.7 331.0 1.6 40.4 35 LPG 18.5 0.1 65.2 3,351.1 0.2 รวม 11,850.0 10,837.4 824.7 1,085.7 -8.5 31.6 100 *ข้อมูลเดือน ม.ค.

15 การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปของไทยแยกรายประเทศ
หน่วย: ล้านลิตร ประเทศ 2555 2556 2557 2558* สัดส่วน(%) สิงคโปร์ 4,542.5 4,004.0 3,216.4 386.7 36 มาเลเซีย 2,124.7 2,442.5 2,603.7 198.5 18 ลาว 825.9 921.0 1,035.1 114.8 11 ฟิลิปปินส์ 617.3 325.0 460.8 32.2 3 กัมพูชา 713.3 652.4 703.2 73.0 7 เวียดนาม 537.5 317.0 720.4 110.7 10 พม่า 459.3 509.8 506.7 60.9 6 อินโดนีเซีย 58.0 137.9 35.7  - - จีน 172.5 1,146.6 161.8 13.0 1 อื่นๆ* 1,546.6 1,393.8 1,393.6 95.9 9 รวม 11,597.6 11,850.0 10,837.4 1,085.7 100 *ข้อมูลเดือน ม.ค. * อื่นๆ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ ฯลฯ

16 อุปทานและอุปสงค์ของ LPG โพรเพน และบิวเทน
หน่วย : พันตัน 2555 2556 2557 2558* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน อุปทาน (การผลิต+นำเข้า) 7,416 7,419 7,605 619 2.5 -6.2 100.0 - การผลิต 5,686 5,447 5,506 483 1.1 0.7 78.0 โรงแยกก๊าซ 3,716 3,524 3,651 325 3.6 11.1 52.5 โรงกลั่นน้ำมัน 1,971 1,923 1,855 158 -3.6 -15.6 25.5 - นำเข้า 1,730 1,972 2,099 137 6.5 -24.5 22.0 อุปสงค์ (การใช้+ส่งออก) 7,396 7,531 7,525 616 -0.1 -7.8 - การใช้ 7,386 7,515 614 -8.0 ครัวเรือน 3,047 2,409 2,188 187 -9.2 -11.2 30.4 อุตสาหกรรม 602 577 51 -4.2 3.4 8.2 รถยนต์ 1,061 1,775 1,974 154 11.2 -0.2 25.1 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 1,285 1,327 1,546 91 16.5 -33.5 14.8 ใช้เอง 1,380 1,412 1,231 132 -12.9 12.4 21.5 - Feed Stock 1,270 1,314 1,129 122 -14.1 19.9 - Energy 110 98 102 10 28.6 1.6 - ส่งออก 6 2 65.2 3,351.1 สมดุล (อุปทาน-อุปสงค์) 20 -112 80 3 *ข้อมูลเดือน ม.ค.

17

18 การจัดหาก๊าซธรรมชาติ
หน่วย:ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน 2555 2556 2557 2558* รวมในประเทศ 3,996 4,044 4,075 3,881 - บงกช 869 1,008 975 968 - เอราวัณ 255 197 219 230 - ไพลิน 361 363 314 268 - อาทิตย์ 252 246 234 - เจดีเอ 748 735 764 783 - อื่นๆ 1,495 1,489 1,557 1,398 รวมนำเข้า 950 1,013 1,025 1,056 - นำเข้า (พม่า) 820 822 843 910 - นำเข้า LNG 130 191 182 145 รวมทั้งหมด 4,946 5,057 5,100 4,937 สัดส่วน การจัดหาก๊าซธรรมชาติ* *ข้อมูลเดือน ม.ค.

19 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน สาขา 2554 2555 2556 2557 2558* ผลิตไฟฟ้า 2,476 2,670 2,695 2,740 2,594 โรงแยกก๊าซ 867 958 930 960 1,007 อุตสาหกรรม 569 628 635 653 617 รถยนต์ (NGV) 231 278 307 317 304 รวม 4,143 4,534 4,568 4,669 4,522 สัดส่วน การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา* สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ หน่วย : % สาขา 2554 2555 2556 2557 2558* ผลิตไฟฟ้า 60 59 57 โรงแยกก๊าซ 21 20 22 อุตสาหกรรม 14 รถยนต์ (NGV) 5 6 7 รวม 100 *ข้อมูลเดือน ม.ค.

20 การใช้ NGV หน่วย : ตัน/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. 2555 7,428 7,678 7,761 7,233 7,734 7,760 7,539 7,873 7,901 7,928 8,123 7,720 2556 8,067 8,624 8,596 8,095 8,735 8,540 8,819 8,634  8,584  8,732   8,432 2557 8,451 9,065 9,100 8,409 8,874 8,817 8,871 8,867 8,904 8,803 8,856 8,708 8,809 2558 8,448 8,448* ∆ (%) จาก ปีก่อน 0.0 ∆(%) จาก เดือนก่อน -2.9 *ข้อมูลเดือน ม.ค.

21 การใช้ NGV หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. 2555 267 276 279 260 278 280 271 283 284 285 292 278  2556 290 310 309 291 314 307 317 303 2557 304 326 327 302 318 319 320 316 313 2558 304* ∆ (%) จาก ปีก่อน 0.0 ∆(%) จาก เดือนก่อน -2.9 *ข้อมูลเดือน ม.ค.

22

23 การจัดหาถ่านหิน/ลิกไนต์
2555 2556 2557 2558* แม่เมาะ (กฟผ.) 16,590 17,072 17,079 1,352 อื่นๆ 1,476 1,039 901 118 รวมในประเทศ 18,066 18,111 17,980 1,470 นำเข้าถ่านหิน 18,404 17,328 20,881 1,320 รวมทั้งประเทศ 36,470 35,439 38,861 2,790 หน่วย : พันตัน สัดส่วนการจัดหา ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์* ผลิต ในประเทศ 53% *ข้อมูลเดือน ม.ค.

24 การใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์
หน่วย : Ktoe สัดส่วนการใช้ ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์* 2555 2556 2557 2558* ผลิตไฟฟ้า 9,005.8 9,048.2 9,506.6 697.3 อุตสาหกรรม 7,400.8 6,797.5 8,390.4 765.3 รวม 16,406.6 15,845.7 17,897.0 1,462.6 สัดส่วนการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ หน่วย: % 2555 2556 2557 2558* ผลิตไฟฟ้า 54.9 57.1 53.1 47.7 อุตสาหกรรม 45.1 42.9 46.9 52.3 รวม 100 *ข้อมูลเดือน ม.ค.

25

26 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า
เมกะวัตต์ 7% 7% 10% 38% 45% *ข้อมูลเดือน ณ เดือนมกราคม

27 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า ณ เดือนมกราคม 2558
นำเข้าและแลกเปลี่ยน SPP (2,405 MW) EGAT (3,637 MW) IPP IPP (15,482 MW) (13,166 MW) (12,742 MW) รวมทั้งสิ้น 34,690 MW

28 การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ
หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง ปี ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ น้ำมัน พลังน้ำ นำเข้า พลังงานหมุนเวียน รวม 2555 119,368 34,583 1,363 8,431 10,527 2,701 176,973 2556 119,218 35,352 1,418 5,412 12,572 3,427 177,398 2557 120,314 37,572 1,643 5,164 12,260 3,993 180,945 2558* 9,687 2,738 84 299 355 422 13,586 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 10.3 9.1 2.4 6.3 -2.3 15.9 9.0 -0.1 2.2 4.0 -35.8 19.4 26.9 0.2 0.9 -4.6 -2.5 16.5 2.0 19.2 -13.5 -40.7 -48.0 -39.9 7.1 4.5 *ข้อมูลเดือน ม.ค.

29 การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.
ปี น้ำมันเตา (ล้านลิตร) ดีเซล ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลบ.ฟุต/วัน) ลิกไนต์ (ล้านตัน) 2555 319 19 1,789 16.8 2556 317 60 1,692 16.9 2557 379 21 1,657 17.0 2558* 1 1,512 1.4 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 1.6 72.3 12.5 -2.4 -0.8 216.5 -5.4 0.8 19.6 -65.5 -2.1 -46.6 -42.8 14.4 -7.2 *ข้อมูลเดือน ม.ค. Source : EGAT

30 ความต้องการพลังไฟฟ้าและค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า
ปี ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด Net Peak (MW) ค่าตัวประกอบ การใช้ไฟฟ้า (ร้อยละ) กำลังผลิต สำรองพึ่งได้ 2553 24,010 75.9 31.9 2554 23,900 75.6 38.8 2555 26,121 75.2 27.6 2556 26,598 74.1 29.9 2557 26,942 75.7 32.9 2558* 23,713 75.4 38.1 *ข้อมูลเดือน ม.ค.

31 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง 2555 2556 2557 2558* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) MEA 48,244 47,984 48,236 3,502 9.2 -0.5 0.5 5.4 PEA 111,718 114,619 118,637 9,098 8.5 2.6 3.5 5.8 ลูกค้าตรง EGAT 1,817 1,738 1,747 145 6.0 -4.4 1.7 ทั้งประเทศ 161,779 164,341 168,620 12,746 8.7 1.6 5.7 *ข้อมูลเดือน ม.ค.

32 การจำหน่ายไฟฟ้าจำแนกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้า
หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง ประเภท 2555 2556 2557 2558* อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) สัดส่วน (%) 2558* บ้านอยู่อาศัย 36,447 37,657 38,993 2,676 11.1 3.3 3.5 7.6 21.0 กิจการขนาดเล็ก 17,013 18,374 18,807 1,366 10.1 8.0 2.4 6.7 10.7 กิจการขนาดกลาง 24,890 27,219 27,883 2,082 7.7 9.4 5.0 16.3 กิจการขนาดใหญ่ 66,403 67,846 69,157 5,475 8.7 2.2 1.9 4.3 43.0 กิจการเฉพาะอย่าง 5,404 5,587 5,650 431 12.6 3.4 1.1 9.1 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร 3,799 149 152 11 -22.3 -96.1 2.0 11.4 0.1 สูบน้ำเพื่อการเกษตร 377 354 414 30 27.1 -6.2 17.2 -41.7 0.2 ไฟฟ้าชั่วคราว 1,172 1,346 1,396 103 39.4 14.9 3.7 0.8 อื่นๆ ** 4,456 4,071 4,419 426 15.6 -8.6 8.5 16.9 ลูกค้าตรงของ กฟผ. 1,817 1,738 1,747 145 6.0 -4.4 0.5 1.7 รวม 161,779 164,341 168,620 12,746 1.6 2.6 5.7 100.0 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานราชการจะถูกจัดเข้าประเภทกิจการขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ แล้วแต่กรณี ** ประเภทไฟฟ้าสำรอง ประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟ ฟ้าได้ และการใช้ไฟฟ้าที่ไม่คิดมูลค่า *ข้อมูลเดือน ม.ค.

33 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา
หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง ประเภท 2555 2556 2557 2558* อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) สัดส่วน (%) 2558* ครัวเรือน 36,447 37,657 38,993 2,676 11.1 3.3 3.5 7.6 21.0 กิจการขนาดเล็ก 17,013 18,374 18,807 1,366 10.1 8.0 2.4 6.7 10.7 ธุรกิจ 27,088 30,413 31,362 2,358 14.5 12.3 3.1 7.7 18.5 อุตสาหกรรม 72,336 72,536 73,782 5,894 6.5 0.3 1.7 4.5 46.2 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร 3,799 149 152 11 -22.3 -96.1 2.0 11.4 0.1 เกษตรกรรม 377 354 414 30 27.1 -6.2 17.2 -41.7 0.2 การใช้ไฟฟ้า ที่ไม่คิดมูลค่า 2,191 2,379 2,517 228 1.1 8.6 5.8 1.8 อื่นๆ** 2,527 2,479 2,592 183 52.7 -1.9 4.6 1.4 รวม 161,779 164,341 168,620 12,746 8.7 1.6 2.6 5.7 100.0 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานราชการจะถูกจัดเข้าประเภทธุรกิจ/กิจการขนาดเล็ก แล้วแต่กรณี ** ไฟฟ้าชั่วคราว และอื่นๆ *ข้อมูลเดือน ม.ค.

34 การจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง ประเภท 2555 2556 2557 2558* อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 1. อาหาร 9,721 9,697 10,281 825 8.5 -0.2 6.0 3.8 2. เหล็กและโลหะพื้นฐาน 6,954 7,065 7,252 569 4.9 1.6 2.7 2.2 3. สิ่งทอ 6,038 6,040 6,036 471 -2.3 0.0 -0.1 0.6 4. อิเล็กทรอนิกส์ 6,325 6,547 6,960 553 -5.9 3.5 6.3 7.0 5. พลาสติก 4,458 4,531 4,539 360 7.1 0.2 1.3 6. ซีเมนต์ 4,042 4,028 5,125 432 6.8 -0.3 -1.8 12.4 7. ยานยนต์ 4,950 5,220 4,137 367 27.2 5.4 8. เคมีภัณฑ์ 2,155 2,117 2,098 163 -1.7 -0.9 -1.5 9. ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 3,012 3,086 3,059 254 8.4 2.4 -0.8 0.5 10.การผลิตน้ำแข็ง 2,697 2,651 2,705 183 11.5 2.1 12.2 *ข้อมูลเดือน ม.ค.

35 การจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์-ชั่วโมง ประเภท 2555 2556 2557 2558* อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 1. ห้างสรรพสินค้า 4,491 4,595 4,743 369 8.0 2.3 3.2 5.3 2. โรงแรม 3,671 3,814 3,797 302 9.9 3.9 -0.3 7.1 3. อพาร์ตเมนต์และเกสต์เฮาส์ 3,291 3,494 3,687 263 12.9 6.2 5.5 11.7 4. ขายปลีก 2,969 3,141 3,317 247 14.4 5.8 5.6 10.3 5. อสังหาริมทรัพย์ 2,789 2,866 2,881 216 11.2 2.8 0.5 4.8 6. โรงพยาบาลและสถานบริการ ทางการแพทย์ 2,222 2,337 2,388 164 9.7 5.2 2.2 8.7 7. ขายส่ง 2,242 2,277 2,411 186 18.1 1.6 5.9 10.0 8. ก่อสร้าง 980 1,036 1,338 96 9. สถาบันการเงิน 950 935 688 55 7.0 -1.6 7.6 21.6 10.ภัตตาคารและไนต์คลับ 869 884 893 66 10.1 1.8 0.9 8.1 *ข้อมูลเดือน ม.ค.

36

37 อัตราการเปลี่ยนแปลง(%)
มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด 2555 2556 2557 ม.ค. อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 2558 2558* น้ำมันดิบ 1,119,338 1,072,221 979,704 102,127 51,837 14.5 95.8 -8.6 -49.2 น้ำมันสำเร็จรูป 124,171 139,021 202,265 17,420 8,631 29.2 12.0 45.5 -50.5 ก๊าซธรรมชาติ 116,325 111,911 117,172 4,840 10,131 24.4 -3.8 4.7 109.3 ถ่านหิน 46,702 39,714 47,947 3,362 2,758 10.3 -15.0 20.7 -18.0 ไฟฟ้า 15,440 18,546 18,870 862 669 11.4 20.1 1.7 -22.4 LNG 24,023 34,827 33,304 2,675 2,364 50.2 45.0 -4.4 -11.6 รวม 1,445,999 1,416,239 1,399,262 131,287 76,390 16.7 -2.1 -1.2 -41.8 *ข้อมูลเดือน ม.ค.

38 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
มูลค่าการส่งออกพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด 2555 2556 2557 ม.ค. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2558 2558* น้ำมันดิบ 51,531 29,115 8,653 1,786 -43.5 -70.3 -100.0 น้ำมันสำเร็จรูป 344,384 342,208 301,425 25,673 15,140 -0.6 -11.9 -41.0 ไฟฟ้า 5,223 4,424 5,119 370 561 -15.3 15.7 51.6 รวม 401,138 375,747 315,198 27,829 15,701 -6.3 -16.1 -43.6 *ข้อมูลเดือน ม.ค.

39 อัตราการเปลี่ยนแปลง(%)
มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หน่วย: ล้านบาท ชนิด 2555 2556 2557 ม.ค. อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 2558 2558* น้ำมันสำเร็จรูป 1,312,207 1,326,937 1,336,316 119,385 101,647 1.1 0.7 -14.9 ไฟฟ้า 524,392 537,695 551,817 39,280 41,662 2.5 2.6 6.1 ก๊าซธรรมชาติ 122,509 121,005 125,043 9,938 10,207 -1.2 3.3 2.7 ลิกไนต์/ถ่านหิน 31,607 26,096 33,544 2,414 2,905 -17.4 28.5 20.3 พลังงานทดแทน 118,276 125,962 123,100 11,841 12,457 6.5 -2.3 5.2 รวม 2,108,991 2,137,695 2,169,820 182,858 168,878 1.4 1.5 -7.6 *ข้อมูลเดือน ม.ค.

40 มูลค่าการใช้น้ำมันสำเร็จรูป
หน่วย: ล้านบาท ชนิด 2555 2556 2557 ม.ค. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2558 2558* เบนซิน 298,487 304,451 314,369 26,341 21,061 2.0 3.3 -20.0 ธรรมดา 91 210,016 121,836 130,975 10,959 8,840 -42.0 7.5 -19.3 พิเศษ 88,471 182,615 183,394 15,382 12,221 106.4 0.4 -20.5 ก๊าด 484 390 380 34 28 -19.4 -2.5 -17.6 ดีเซล 625,687 624,676 624,967 55,065 48,189 -0.2 0.0 -12.5 เครื่องบิน 183,075 197,243 194,279 18,812 17,960 7.7 -1.5 -4.5 น้ำมันเตา 60,821 50,682 47,095 5,353 2,804 -16.7 -7.1 -47.6 LPG 143,653 149,495 155,227 13,780 11,606 4.1 3.8 -15.8 รวม 1,312,207 1,326,937 1,336,316 119,385 101,647 1.1 0.7 -14.9 *ข้อมูลเดือน ม.ค.

41 เปรียบเทียบราคาพลังงาน
Fuel Oil* Natural Gas* Import Coal** *ราคาขายปลีกเฉลี่ย **เป็นราคาเฉลี่ยนำเข้าของไทย (CIF)


ดาวน์โหลด ppt การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google