งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของเลข ประจำตัว ประชาชนทั้ง 13 หลัก x-xxxx-xxxxx-xx-x ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของเลข ประจำตัว ประชาชนทั้ง 13 หลัก x-xxxx-xxxxx-xx-x ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของเลข ประจำตัว ประชาชนทั้ง 13 หลัก x-xxxx-xxxxx-xx-x ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13)

2 ห ลักที่ 1 ห มายถึงประเภทบุคคล ซึ่งมี 8 ป ระเภท ป ระเภทที่ 1 ไ ด้แก่ ค นที่เกิดและมีสัญชาติ ไทย ไ ด้แจ้งเกิดภายใน ก ำหนดเวลา ( ตั้งแต่ 1 ม กราคม 2527) ป ระเภทที่ 2 ไ ด้แก่ ค นที่เกิดและมีสัญชาติ ไทย ไ ด้แจ้งเกิดเกิน ก ำหนดเวลา ( ตั้งแต่ 1 ม กราคม 2527) ประเภทที่ 3 ไ ด้แก่ ค นไทยและคนต่างด้าวที่ มีใบสำคัญประจำตัวคนต่าง ด ้าว แ ละมีที่อยู่ในทะเบียนบ้านในสมัย เริ่มแรก (1 ม กราคม - 31 พ ฤษภาคม 2527) ประเภทที่ 4 ไ ด้แก่ ค นไทยและคนต่างด้าวที่ มีใบสำคัญคนต่างด้าว แ ต่แจ้งย้ายเข้าโดยยังไม่มีเลข ประจำตัวประชาชนในสมัย เ ริ่มแรก (1 มกราคม - 31 พ ฤษภาคม 2527)

3 – 2 - ประเภทที่ 5 ได้แก่ คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้ เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านใน กรณีตกสำรวจหรือกรณีอื่น ๆ ประเภทที่ 6 ได้แก่ ผู้ที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายและผู้ที่เข้าเมือง โดยชอบด้วยกฎหมายแต่จะ อยู่ในลักษณะชั่วคราว ประเภทที่ 7 ได้แก่บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย ประเภทที่ 8 ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้าเมือง โดยถูกต้องตามกฎหมาย คือ ได้รับ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว คนที่ได้รับการแปลงสัญชาติ เป็นสัญชาติไทยและคนที่ ได้รับการให้สัญชาติไทย

4 x-xxxx-xxxxx- xx-x ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13) ห ลักที่ 2-5 หมายถึงรหัสของสำนัก ทะเบียนที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้าน ในขณะให้เลข สำหรับเด็ก เกิดใหม่จะหมายถึงถิ่นที่เกิดเลย ทีเดียว โดยหลักที่ 2 และ 3 หมายถึงจังหวัด หลักที่ 4 และ 5 หมายถึงอำเภอ หรือ เทศบาล หลักที่ 6-10 หมายถึงกลุ่มที่ของบุคคล แต่ละประเภทตามหลักแรก หรือ หมายถึงเล่มที่ ของสูติบัตร แล้วแต่กรณี หลักที่ 11-12 หมายถึงลำดับที่ของบุคคล ในแต่ละกลุ่มประเภท หรือ หมายถึงใบที่ของสูติบัตรแต่ ละเล่ม แล้วแต่กรณี หลักที่ 13 คือตัวเลขตรวจสอบความ ถูกต้องของเลข 12 หลักแรก


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของเลข ประจำตัว ประชาชนทั้ง 13 หลัก x-xxxx-xxxxx-xx-x ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google