งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย : ที่มาและทางออก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย : ที่มาและทางออก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย : ที่มาและทางออก
รศ.ดร. เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ นคร ประธานที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

2 ที่มาของความเหลื่อมล้ำ
2 1 การจัดการศึกษาชาติ สภาพทางสังคม

3 ภาวะและวัฒนธรรมของครอบครัว
สภาพทางสังคม ฐานะทางสังคม เด็กในครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมสูงกว่าได้รับการศึกษาสูงกว่าและคุณภาพดีกว่า 1 ภูมิลำเนา เด็กในเขตเมืองมีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีกว่าเด็กในเขตชนบทและพื้นที่ห่างไกล 2 ภาวะและวัฒนธรรมของครอบครัว วิถีชีวิตของครอบครัวและการศึกษาของพ่อแม่มีผลต่อการศึกษาของลูก 3

4 การจัดการศึกษาของชาติ
ความไม่เสมอภาคใน การจัดสรรงบประมาณ ระหว่างขนาดและที่ตั้ง ของสถานศึกษา การจัดสรรอัตราครูและบุคลากรไม่ตรงกับสภาพและความต้องการจริง ระบบประกันและการรับรองคุณภาพการศึกษาโดยสมศ. ยังต้องปรับปรุง 2 3 1

5 เร่งรัดการปฏิรูป การศึกษาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาการเมืองและการปกครอง
ทางออก เร่งรัดการปฏิรูป การศึกษาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาการเมืองและการปกครอง 1 2

6 เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา
1 ปรับค่านิยม ทางการศึกษา ปรับกระบวนการเรียนรู้ ปรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามสภาพจริง

7 พัฒนาการด้านการเมือง
2 ลดระบบอุปถัมภ์และ ผลประโยชน์ ค่าตอบแทน มีนโยบายที่ต่อเนื่องถึงแม้มีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐบาลและการเมือง

8 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย : ที่มาและทางออก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google