งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ไทย : ที่มาและทางออก รศ. ดร. เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ นคร ประธานที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ไทย : ที่มาและทางออก รศ. ดร. เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ นคร ประธานที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ไทย : ที่มาและทางออก รศ. ดร. เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ นคร ประธานที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

2 ที่มาของความเหลื่อมล้ำ สภาพทาง สังคม การจัดการ ศึกษาชาติ 1 1 2 2

3 สภาพทางสังคม ฐานะ ทางสังคม เด็กในครอบครัวที่ มีฐานะทาง เศรษฐกิจสังคมสูง กว่าได้รับ การศึกษาสูงกว่า และคุณภาพดีกว่า ภูมิลำเนา เด็กในเขตเมืองมี โอกาสได้รับ การศึกษาที่ดีกว่า เด็กในเขตชนบท และพื้นที่ห่างไกล ภาวะและ วัฒนธรรมของ ครอบครัว วิถีชีวิตของครอบครัวและ การศึกษาของพ่อแม่มีผล ต่อการศึกษาของลูก 1 1 2 2 3 3

4 การจัดการศึกษาของชาติ 1 1 2 2 3 3

5 ทางออก เร่งรัดการ ปฏิรูป การศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง พัฒนา การเมืองและ การปกครอง 1 1 2 2

6 เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา ปรับ ค่านิยม ทางการ ศึกษา ปรับ กระบวนกา รเรียนรู้ ปรับการ ประเมิน คุณภาพ การศึกษา ตามสภาพ จริง 1 1

7 พัฒนาการด้านการเมือง 2 2

8


ดาวน์โหลด ppt ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ไทย : ที่มาและทางออก รศ. ดร. เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ นคร ประธานที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google