งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อ เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลว.20 มี.ค.52) โดย นายชัชพล โพธิสุวรรณ กองบริหารงานบุคคล

2 สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย --------------------------------------------------------------------------------------- ยื่นหนังสือแสดงเจตนา ตามรอบที่กำหนด (ข้อ1) ยื่นหนังสือแสดงเจตนา ตามรอบที่กำหนด (ข้อ1) (ห้ามยื่นล่วงหน้าข้ามรอบ) ก่อนเวลา 16.30 น. และเมื่อได้มีการลงทะเบียนรับหนังสือแสดงเจตนาแล้วจะถอนมิได้ 1.1 รอบที่ 1 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2552 (ยื่นตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2552 - 2 เมษายน 2552) 1.2 รอบที่ 2 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2552 (ยื่นตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2552 - 2 ตุลาคม 2552) 1.3 รอบที่ 3 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553 (ยื่นตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2552 - 2 เมษายน 2553) 1.4 รอบที่ 4 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (ยื่นตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2553 - 2 ตุลาคม 2553) 1.5 รอบที่ 5 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554 (ยื่นตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2553 - 7 มีนาคม 2554)

3 สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย --------------------------------------------------------------------------------------- ส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ (ข้อ 2) ส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ (ข้อ 2) ไม่น้อยกว่า 3 คน ดังนี้ 1. หัวหน้าส่วนงานหรือรองหัวหน้าส่วนงาน เป็นประธาน 2. ผู้เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ 3. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เป็นกรรมการ สนง.สภามหาวิทยาลัย สนง.มหาวิทยาลัย และ สนง. ตรวจสอบภายใน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ สนง.สภามหาวิทยาลัย สนง.มหาวิทยาลัย และ สนง. ตรวจสอบภายใน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน ดังนี้ 1. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน 2. ผู้เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ 3. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เป็นกรรมการ

4 สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย --------------------------------------------------------------------------------------- หลักการประเมิน “ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และคำนึงถึงประโยชน์ที่ส่วน งานและมหาวิทยาลัยจะได้รับ” (ข้อ 3) หลักการประเมิน “ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และคำนึงถึงประโยชน์ที่ส่วน งานและมหาวิทยาลัยจะได้รับ” (ข้อ 3) ประเมินตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้ ประเมินตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้ ก. สายวิชาการ 1. คณาจารย์ 2. นักวิจัย ข. สายปฏิบัติการ 1. กลุ่มบริหารจัดการ 2. กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ 3. กลุ่มบริการ (ลูกจ้างประจำ)

5 สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย --------------------------------------------------------------------------------------- การประเมินต้องผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน การประเมินต้องผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริหารประจำส่วนงานแล้วแจ้งให้คณะกรรมการอำนวยการ ประจำส่วนงานเพื่อรับทราบ (ข้อ 4) กรณีสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย และสำนักงานการ ตรวจสอบภายใน การประเมินต้องผ่าน ความเห็นชอบของคณะกรรมการที่อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้ง

6 สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย --------------------------------------------------------------------------------------- เกณฑ์การประเมิน (ข้อ 5) เกณฑ์การประเมิน (ข้อ 5) ด้านภารกิจหลักต้องผ่านทุกรายการประเมิน และ ผลรวมของรายการประเมินต้องผ่านสองในสาม ของรายการประเมินทั้งหมด จึงจะผ่านการ ประเมิน สำหรับกรณีผู้อยู่ระหว่างลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ให้นำผลการปฏิบัติงานก่อนลา ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย มา พิจารณา สำหรับกรณีผู้อยู่ระหว่างลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ให้นำผลการปฏิบัติงานก่อนลา ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย มา พิจารณา

7 สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย --------------------------------------------------------------------------------------- วิธีการและระยะเวลาการประเมิน (ข้อ 6) วิธีการและระยะเวลาการประเมิน (ข้อ 6) 6.1 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ประสงค์จะ เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ยื่นหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตามแบบที่ เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ยื่นหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตามแบบที่ มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยกำหนด 6.2 ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาให้ความเห็น เพื่อนำเสนอหัวหน้าส่วนงานภายใน 3 วันทำการ 6.3 ให้หน่วยงานบริหารงานบุคคลของส่วนงาน ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยน ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยน สถานภาพพร้อมทั้งนำเสนอคณะกรรมการ สถานภาพพร้อมทั้งนำเสนอคณะกรรมการ ประเมินภายใน 3 วันทำการ ประเมินภายใน 3 วันทำการ

8 สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย --------------------------------------------------------------------------------------- 6.4 ให้คณะกรรมการประเมิน ดำเนินการประเมินผู้แสดง เจตนาเปลี่ยนสถานภาพ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เจตนาเปลี่ยนสถานภาพ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำได้ยื่นแบบ นับตั้งแต่วันที่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำได้ยื่นแบบ แสดงเจตนาต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น แสดงเจตนาต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 6.5 ให้คณะกรรมการประเมิน เสนอผลการประเมินต่อ คณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน สำหรับกรณี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานตรวจสอบภายใน ให้คณะกรรมการประเมิน สำนักงานตรวจสอบภายใน ให้คณะกรรมการประเมิน เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการที่อธิการบดี เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการที่อธิการบดี เป็นผู้แต่งตั้ง ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ประเมิน เป็นผู้แต่งตั้ง ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ประเมิน แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ

9 สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย --------------------------------------------------------------------------------------- 6.6 ให้ส่วนงานแจ้งผลการประเมินให้ผู้แสดง เจตนาทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ เจตนาทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ พิจารณาแล้วเสร็จ พิจารณาแล้วเสร็จ 6.7 ให้ส่วนงานเสนอผลการประเมินของผู้ที่ ประสงค์จะขอเปลี่ยนสถานภาพทุกรายมายัง ประสงค์จะขอเปลี่ยนสถานภาพทุกรายมายัง มหาวิทยาลัย ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ มหาวิทยาลัย ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ พิจารณาแล้วเสร็จ พิจารณาแล้วเสร็จ

10 สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย --------------------------------------------------------------------------------------- ผู้ไม่ผ่านการประเมินอาจแสดงเจตนา เปลี่ยนสถานภาพในรอบต่อไปได้ (ข้อ 7) ผู้ไม่ผ่านการประเมินอาจแสดงเจตนา เปลี่ยนสถานภาพในรอบต่อไปได้ (ข้อ 7) กรณีไม่ผ่านการประเมินเห็นว่าผลการ ประเมินไม่เป็นธรรม อาจยื่นร้องทุกข์ต่อ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มหาวิทยาลัย (ข้อ 8) กรณีไม่ผ่านการประเมินเห็นว่าผลการ ประเมินไม่เป็นธรรม อาจยื่นร้องทุกข์ต่อ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มหาวิทยาลัย (ข้อ 8)


ดาวน์โหลด ppt สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google