งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของพนักงานการ บริการ 1. พนักงานทั้งหลายเป็นการบริการ (They are the service) 2. พนักงานทั้งหลายเป็นองค์การที่อยู่ใน สายตาของลูกค้า (They are the organization.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของพนักงานการ บริการ 1. พนักงานทั้งหลายเป็นการบริการ (They are the service) 2. พนักงานทั้งหลายเป็นองค์การที่อยู่ใน สายตาของลูกค้า (They are the organization."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทบาทของพนักงานการ บริการ 1. พนักงานทั้งหลายเป็นการบริการ (They are the service) 2. พนักงานทั้งหลายเป็นองค์การที่อยู่ใน สายตาของลูกค้า (They are the organization in the customer’s eyes) 3. พนักงานทั้งหลายเป็นตราสินค้า (They are the brand) 4. พนักงานทั้งหลายเป็นนักการตลาด (They are marketers) 1. พนักงานทั้งหลายเป็นการบริการ (They are the service) 2. พนักงานทั้งหลายเป็นองค์การที่อยู่ใน สายตาของลูกค้า (They are the organization in the customer’s eyes) 3. พนักงานทั้งหลายเป็นตราสินค้า (They are the brand) 4. พนักงานทั้งหลายเป็นนักการตลาด (They are marketers)

3 บทบาทของผู้ให้บริการ ลูกค้า 1. ผู้ให้บริการ (Primary) 2. ผู้อำนวยความสะดวก (Facilitating) 3. ผู้ช่วยเหลือ (Ancillary) 1. ผู้ให้บริการ (Primary) 2. ผู้อำนวยความสะดวก (Facilitating) 3. ผู้ช่วยเหลือ (Ancillary)

4 สามเหลี่ยมการตลาด บริการ การตลาดภายใน ( ความสามารถทำตาม คำมั่นสัญญา ) การตลาดภายใน ( ความสามารถทำตาม คำมั่นสัญญา ) การตลาด ภายนอก ( การให้คำมั่น สัญญา ) การตลาด ภายนอก ( การให้คำมั่น สัญญา ) ผู้ ให้บริก าร ลูกค้า บริษัท ( การ บริหาร ) บริษัท ( การ บริหาร ) การปฏิสัมพันธ์ ทางการตลาด ( การส่งมอบคำมั่น สัญญา ) การปฏิสัมพันธ์ ทางการตลาด ( การส่งมอบคำมั่น สัญญา )

5 สามเหลี่ยมการตลาด บริการ 1. บริษัท ( การบริหาร ) 2. ผู้ให้บริการ ( พนักงาน ) ผู้ทำ สัญญารับช่วงต่อ (subcontractors) ผู้ ให้บริการจากภายนอก 3. ลูกค้า 1. บริษัท ( การบริหาร ) 2. ผู้ให้บริการ ( พนักงาน ) ผู้ทำ สัญญารับช่วงต่อ (subcontractors) ผู้ ให้บริการจากภายนอก 3. ลูกค้า

6 ห่วงโซ่การทำกำไรจาก การบริการ คุณภา พการ บริการ ภายใ น ความพึง พอใจ ของ พนักงาน การรักษา พนักงาน ผลิตภาพ ของ พนักงาน คุณค่ าการ บริกา รจาก ภายน อก ความ พึงพอ ใจของ ลูกค้า ความ จงรัก ภักดี ของ ลูกค้า รายได้ เพิ่ม กำไร

7 ความพึงพอใจของพนักงาน ความพึง พอใจของลูกค้าและกำไร 1. คุณภาพการบริการภายใน (Internal service quality) 2. ความพึงพอใจของพนักงาน (Employee satisfaction) 3. การรักษาพนักงานไว้ได้ (Employee retention) 4. ผลิตภาพของพนักงาน (Employee productivity) 5. คุณค่าบริการจากภายนอก (External service value) 1. คุณภาพการบริการภายใน (Internal service quality) 2. ความพึงพอใจของพนักงาน (Employee satisfaction) 3. การรักษาพนักงานไว้ได้ (Employee retention) 4. ผลิตภาพของพนักงาน (Employee productivity) 5. คุณค่าบริการจากภายนอก (External service value)

8 ความพึงพอใจของพนักงาน ความพึงพอใจ ของลูกค้าและกำไร ( ต่อ ) 6. ความพึงพอใจของลูกค้า (customer satisfaction) 7. ความจงรักภักดีของลูกค้า (Customer loyalty) 8. รายได้เพิ่ม (Revenue growth) 9. กำไร (Profitability) 6. ความพึงพอใจของลูกค้า (customer satisfaction) 7. ความจงรักภักดีของลูกค้า (Customer loyalty) 8. รายได้เพิ่ม (Revenue growth) 9. กำไร (Profitability)

9 1. การสรรหา (Recruitment) เป็น การแสวงหาบุคคล เพี่อให้ได้คนดี มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับ ความต้องการและเขามีความ ประสงค์จะร่วมงานกับบริษัท การสรรหา การคัดเลือก และ ฝึกอบรมพนักงาน

10 การสรรหา การคัดเลือก และ ฝึกอบรมพนักงาน ( ต่อ ) 2. การคัดเลือก (Selection) เป็น วิธีการคัดเลือกบุคคลให้ เหมาะสมกับตำแหน่งงาน 2.1 บุคลิกภาพ 2.2 มีความรู้ ความสามรถ 2.3 อื่น ๆ มีความสามารถในการ สื่อสาร 2. การคัดเลือก (Selection) เป็น วิธีการคัดเลือกบุคคลให้ เหมาะสมกับตำแหน่งงาน 2.1 บุคลิกภาพ 2.2 มีความรู้ ความสามรถ 2.3 อื่น ๆ มีความสามารถในการ สื่อสาร

11 การสรรหา การคัดเลือก และ ฝึกอบรมพนักงาน ( ต่อ ) 3. การฝึกอบรม (Training) การ จัดโครงการฝึกอบรมมิได้จัด ให้กับพนักงานใหม่ที่ไม่รู้วิธีการ ปฏิบัติงาน และพนักงานที่มี ประสบการณ์ เพื่อเพอ่มจำนวน ผลผลิตและคุณภาพการบริการ

12 1. ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ (Reliability) 2. เต็มใจและกระตือรือร้น (Responsiveness) 3. การประกันคุณภาพการบริการ (Assurance) 4. ความเอาใจใส่และความสนใจ ลูกค้า (Empathy) 5. การสัมผัสการบริการได้ (Tangibles) 1. ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ (Reliability) 2. เต็มใจและกระตือรือร้น (Responsiveness) 3. การประกันคุณภาพการบริการ (Assurance) 4. ความเอาใจใส่และความสนใจ ลูกค้า (Empathy) 5. การสัมผัสการบริการได้ (Tangibles) ผลกระทบของพฤติกรรมพนักงานต่อ คุณภาพการบริการ

13


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของพนักงานการ บริการ 1. พนักงานทั้งหลายเป็นการบริการ (They are the service) 2. พนักงานทั้งหลายเป็นองค์การที่อยู่ใน สายตาของลูกค้า (They are the organization.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google