งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. VAT ภาษีซื้อต้องห้าม ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร(ฉบับที่ 17)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. VAT ภาษีซื้อต้องห้าม ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร(ฉบับที่ 17)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. VAT ภาษีซื้อต้องห้าม ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร(ฉบับที่ 17)
1.1 ไม่มีหลักฐานใบกำกับภาษี 1.2 มีใบกำกับภาษีแต่นำมาแสดงไม่ได้ 1.3 ใบกำกับภาษีข้อความไม่ถูกต้องครบถ้วน 1.4 ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ 1.5 ภาษีซื้อเพื่อการรับรอง 1.6 ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออก

2 2. VAT ภาษีซื้อต้องห้าม ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร(ฉบับที่ 42)
2.1. ภาษีซื้อสำหรับรถยนต์นั่ง/รถยนต์โดยสารไม่เกิน 10 ที่นั่ง 2.2. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อ 2.3. ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการของกิจการ Non-Vat 2.4. ภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร ซึ่งได้ขายหรือให้เช่าภายใน 3 ปี 2.5. คำว่า “ใบกำกับภาษี” มิได้จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ 2.6. ใบกำกับภาษีรายการไม่ครบถ้วน 2.7. สำเนาใบกำกับภาษี

3 2. VAT ภาษีซื้อต้องห้าม ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร(ฉบับที่ 42)
ภาษีซื้อส่วนเฉลี่ยของกิจการ Non-Vat ภาษีซื้อเฉลี่ยเป็นของกิจการ Non-Vat เกินกว่า 90 % 2.10. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีซึ่งถูกแก้ไข 2.11. ภาษีซื้อจากการดัดแปลงเป็นรถยนต์นั่งภายใน 3 ปี 2.12. ใบกำกับภาษีซึ่ง “ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร” มิได้ตีพิมพ์หรือจัดทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ

4 ตารางเปรียมเทียบภาษีซื้อต้องห้ามและ รายจ่ายต้องห้าม 41 กรณี


ดาวน์โหลด ppt 1. VAT ภาษีซื้อต้องห้าม ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร(ฉบับที่ 17)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google