งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการให้วัคซีน MR เข็มที่ 2 เพื่อเร่งภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด ในเด็กอายุ 2.5 - 7 ปี พญ. ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการให้วัคซีน MR เข็มที่ 2 เพื่อเร่งภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด ในเด็กอายุ 2.5 - 7 ปี พญ. ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการให้วัคซีน MR เข็มที่ 2 เพื่อเร่งภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด ในเด็กอายุ 2.5 - 7 ปี พญ. ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด ตามพันธะสัญญานานาชาติ กรมควบคุมโรค

2 หัดเป็นโรคที่แพร่กระจายได้ง่าย มีอาการ แทรกซ้อนรุนแรงในเด็กเล็ก เด็กด้อย โอกาสในพื้นที่ห่างไกล แม้ไม่ตายแต่มีผล ต่อการพัฒนาการ หัดในผู้ใหญ่ ทำให้ต้องเข้ารับการรักษา งานชะงัก มีผลต่อชีวิตประจำวัน กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้ากำจัดโรคหัด ( อัตราป่วยไม่เกิน 1 ต่อล้านคน ) ภายในปี 2563 The Measles

3 สถานการณ์โรคหัด ในประเทศไทย พบในกลุ่มอายุต่ำกว่า 7 ปีเป็น จำนวนมาก

4 จำนวนผู้ป่วยยืนยันโรคหัด ( IgM positive) รายอายุ ( ปี ) พ. ศ.2555 จำนวนคน อายุ ( ปี )

5 มาตรการเร่งรัดด้านวัคซีน ในกลุ่ม เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เพิ่มและรักษาระดับภูมิคุ้มกัน ในเด็ก ปรับอายุการให้วัคซีน MMR เข็มที่สองจากเดิมให้บริการ ในชั้น ป.1 เป็นอายุ 2.5 ปี

6 ข้อเสนอมาตรการในบุคคลอายุ มากกว่า 5 ปี ติดตามให้วัคซีนในนักเรียนประถม และมัธยม และออกบัตรรับรองการ ได้รับวัคซีน ทำข้อตกลงกับกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนเมื่อ เข้าเรียนทุกระดับชั้น รณรงค์ Mop up วัคซีนในกลุ่มผู้ใหญ่ที่ อยู่รวมกันจำนวนมาก เช่น ในโรงงาน ค่ายทหาร

7 การปฏิบัติในเรื่อง MMR2 ในเดือนมกราคม 2556 คณะอนุกรรมการสร้าง เสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้พิจารณาแล้ว มีมติปรับ กำหนดการให้วัคซีน MMR2 จากเดิมอายุ 7 ปี เป็น 2.5 ปี เพื่อปิดช่องว่างของภูมิคุ้มกันในช่วง อายุดังกล่าว สปสช ได้จัดหาวัคซีนเพิ่ม และดำเนินการตามมติ ดังกล่าว ได้ตั้งแต่ สิงหาคม 2557 นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเด็กกลุ่มนี้ กรม ควบคุมโรคจะจัดหาวัคซีน เพื่อปิด gap immunity แก่เด็กอายุระหว่าง 2.5 -7 ปีพร้อมกัน ครั้งเดียวในปี 2558 9 เดือน ( เข็มหนึ่ง ) 2.5 ปี ( เริ่ม สค 2557) 7 ปี ( ยกเลิกในอนาคต ) ปิด gap ( เริ่ม 2558)

8 การให้วัคซีนหัด เดิม 9 - 12 เดือน เข็มที่ 1 9 - 12 เดือน เข็มที่ 1 7 ปี (ป. 1) เข็มที่ 2 7 ปี (ป. 1) เข็มที่ 2 อายุ สิงหาคม 2557 9 - 12 เดือน เข็มที่ 1 9 - 12 เดือน เข็มที่ 1 7 ปี (ป. 1) อายุ 2 ½ ปี เข็มที่ 2 2 ½ ปี เข็มที่ 2 อนาคตยกเลิก พฤษภาคม – กันยายน 2558 ใหม่

9 วัคซีนที่มีส่วนผสมของหัด 1.Measles (M) - ไม่แนะนำในประเทศไทย เนื่องจาก เด็กทุกคนจำเป็นต้องได้รับ Rubella vaccine ด้วย 2.Measles-Rubella (MR) - ใช้กรณีหา MMR ไม่ได้ 3.Measles-Mumps-Rubella (MMR) - ดีที่สุด ตามสิทธิ เด็กไทย 4.Measles-Mumps-Rubella-Vericella (MMR-V) ใช้ใน ภาคเอกชน ราคาแพง

10 สถานการณ์วัคซีน MMR ที่ ควร รู้ MMR เป็นวัคซีนที่มีจำกัดในท้องตลาด มี ผู้ผลิตน้อยราย และบริษัทมีตลาดทั่วโลก ไม่ ง้อผู้ซื้อ EPI อนุญาตให้ใช้เฉพาะ MMR ที่ผลิตจาก คาง ทูมสายพันธุ์ Urabe และ Jeryl lynn ยิ่งทำให้หา วัคซีนยากขึ้น ( ไม่อนุญาตให้ใช้สายพันธุ์ L- Zagreb เนื่องจากพบว่ามี side effect สูงกว่า ) ปัจจุบัน สายพันธุ์ Urabe ที่เคยใช้ในเด็ก ป.1 บริษัทเลิกผลิต ยิ่งทำให้การจัดหามีปัญหา มากขึ้น ( ปีนี้ ป.1 จึงใช้ MR ) อย่านำ MMR ของเด็กเล็กไปให้นักเรียน มิฉะนั้นจะเกิด MMR ขาดช่วง เหมือนเมื่อปีที่ ผ่านมา

11 MR (multiple dose) 3 – 6 ปี และ นักเรียน MMR (single dose) (MMRII) เด็ก 9-12 เดือน และ 2.5 ปี MMR (single dose) Priorix เด็ก 9-12 เดือน และ 2.5 ปี

12 ส.ค. 57 เด็กกลุ่มที่ต้องให้วัคซีน พ.ค. - ก.ย. 58 กำหนดเวลา ปฏิบัติงาน เด็กเกิด เด็กเกิด ก.พ. 55 เป็นต้นไป เด็ก 7 ปี กำหนดตาราง เดิม MR 2 อายุ 7 ปี (ป.1) ปี 2558 พ.ค. 58 เด็กเกิด พ.ค. 51 เด็ก ป.1 ปี 58 พ.ค. 59 เด็กเกิด ม.ค. 55 ก.ย. 58 เด็กอายุ 3 ปี 3 เดือน ถึง 6 ปี 11 เดือน ยกเลิก MMR 2 (ป.1) เหลือเก็บตก บางราย สิ้นสุด การให้ MR 2 เริ่ม MMR 2 อายุ 2.5 ปี เด็กเกิด มิ.ย. 51 เริ่ม การให้ MR 2

13 การเตรียมการก่อนให้วัคซีน ประมาณเดือนมีนาคม 2558 สำรวจกลุ่มเป้าหมาย คาดประมาณจำนวนวัคซีน วางแผนปฏิบัติการ ลำดับ ที่ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ สถานที่เลี้ยงเด็ก วันรับ วัคซีน หมาย เหตุ บ้าน ศูนย์ เด็ก เล็ก รร. อนุบาล แบบสำรวจเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2555 สถานบริการ.................. หมู่ที่...........ตำบล..............อำเภอ.............จังหวัด......... แบบ MR 1 เอกสารหมายเลข 1 ในแนวทางการให้ วัคซีน MR เข็มที่ 2

14 กำหนดช่วงเวลาการจัดส่งวัคซีน MR แจ้งปริมาณวัคซีน จำนวนรอบ และกำหนดวันส่ง วัคซีนในแต่ละรอบ ผู้ประสานงาน เภสัชกรขัตติยะ อุตม์อ่าง ประสานจังหวัดในภาคเหนือ (เขตบริการสุขภาพที่ 1-3) โทรศัพท์ 02 590-3222 โทรศัพท์มือถือ 08-0291-3312 อีเมล์ kub-2007@hotmail.com

15 คลังวัคซีน โรงพยาบาล จำนวนเด็ก กลุ่มเป้าหมาย (คน) จำนวน วัคซีน ที่ขอ เบิก (ขวด) รอบที่ 1รอบที่ 2ผู้ประสานการรับ วัคซีน วดป.ที่ ให้จัดส่ง จำนวน วัคซีน (ขวด) วดป ที่ ให้จัดส่ง จำนวน วัคซีน (ขวด) ชื่อ เบอร์ โทรศัพท์ แบบสำรวจการเบิกวัคซีน MR เพื่อปิดช่องว่างระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด สำหรับเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง 31 มกราคม 2555 จังหวัด...................................................... เอกสารหมายเลข 2 ในแนวทางการให้วัคซีน MR เข็มที่ 2

16 แผนการรณรงค์ให้วัคซีนในงาน EPI วัคซีนต.ค. 57 พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 58 ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. dT 20-50ปี OPV (ให้ เสริมบาง พื้นที่) MR FLU MR น.ร.ป.1 dT น.ร.ป.6 ตรวจสอบปริมาณความจุของตู้เย็น

17 การให้บริการวัคซีน ประวัติการได้รับวัคซีนในอดีตการให้วัคซีนครั้งนี้ ไม่เคยได้รับวัคซีน/ไม่ทราบ1 เข็ม แล้วให้อีก 1 ครั้งเมื่อเข้าเรียนชั้น ป.1 เคยได้ 1 เข็ม1 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน เคยได้ 2 เข็ม (เข็มสุดท้ายอายุตั้งแต่ 18 เดือน) ไม่ต้องให้ ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน MMR ในอดีต แล้วให้วัคซีน MR ครั้งนี้ ดังตาราง

18 การปฏิบัติงานหลังให้บริการ การติดตามเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มารับวัคซีน MR การจัดทำรายงาน  รายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MR ในพื้นที่รับผิดชอบ (เป้าหมายไม่ต่ำกว่า 95 %)  รายงานการให้บริการวัคซีน MR

19 หมู่ที่ จำนวน เด็ก กลุ่มเป้า หมาย ที่มีอยู่ จริงใน พื้นที่รับ ผิด ชอบ จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน MR เด็กกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด เด็ก กลุ่มเป้ าหมาย นอก จังหวัด เด็กต่าง ชาติ ผลการ ให้ วัคซีน เด็กกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เด็ก กลุ่มเป้า หมาย นอก พื้นที่ ได้รับ ในพื้นที่ ได้รับจาก ที่อื่น ความ ครอบ คลุม (%) (1)(2)(3)(4)(5)(5)(6)(6)(7)(7)(8)(8) รวม แบบรายงานผลการให้วัคซีน MR ในเด็กกลุ่มเป้าหมายที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2555 สถานบริการ...............ตำบล......................อำเภอ...............จังหวัด.................. แบบ MR 2 เอกสารหมายเลข 4 ในแนวทางการให้วัคซีน MR เข็มที่ 2

20 แบบ MR 3 เอกสารหมายเลข 5 ในแนวทางการให้วัคซีน MR เข็มที่ 2 ตำบล จำนวน เด็ก กลุ่มเป้า หมายที่มี อยู่จริง ในพื้นที่ รับผิด ชอบ จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน MR เด็กกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด เด็กกลุ่ม เป้า หมาย นอก จังหวัด เด็ก ต่าง ชาติ ผลการ ให้ วัคซีน เด็กกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เด็กกลุ่ม เป้า หมาย นอกพื้นที่ ได้รับใน พื้นที่ ได้รับจากที่ อื่น ความ ครอบคลุม (%) (1)(2)(3)(4)(5)(5)(6)(6)(7)(7)(8)(8) รวม แบบรายงานผลการให้วัคซีน MR ในเด็กกลุ่มเป้าหมายที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2555 อำเภอ................................................จังหวัด.....................................

21 แบบ MR 4 เอกสารหมายเลข 6 ในแนวทางการให้วัคซีน MR เข็มที่ 2 อำเภอ จำนวนเด็ก กลุ่มเป้าหมายที่ มีอยู่จริงในพื้นที่ รับผิดชอบ จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน MR เด็กกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด เด็ก กลุ่มเป้ าหมาย นอก จังหวัด เด็กต่าง ชาติ ผลการ ให้ วัคซีน เด็กกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เด็ก กลุ่มเป้ าหมาย นอก พื้นที่ ได้รับใน พื้นที่ ได้รับ จากที่ อื่น ความ ครอบ คลม (%) (1)(2)(3)(4)(5)(5)(6)(6)(7)(7)(8)(8) รวม แบบรายงานผลการให้วัคซีน MR ในเด็กกลุ่มเป้าหมายที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2555 จังหวัด............................................................

22 สถานบริการ กำหนดการส่งรายงานความก้าวหน้า สสอ. สสจ. สำนักงานเขตบริการ สุขภาพ จำนวนเด็กที่ให้บริการ ทั้งในและนอกเขตรับผิดชอบ ทุก 2 สัปดาห์ ในช่วง พ.ค.-ก.ย. 58

23 สถานบริการ กำหนดการส่งรายงานเมื่อสิ้นสุดการให้วัคซีน สสอ. สสจ. สำนักงานเขตบริการ สุขภาพ 10 ต.ค. 58 15 ต.ค. 58 20 ต.ค. 58 แบบ MR2 แบบ MR3 แบบ MR4

24


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการให้วัคซีน MR เข็มที่ 2 เพื่อเร่งภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด ในเด็กอายุ 2.5 - 7 ปี พญ. ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google