งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามผลและประเมินผล EvMIS (Evaluation Management Information System) สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามผลและประเมินผล EvMIS (Evaluation Management Information System) สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามผลและประเมินผล EvMIS (Evaluation Management Information System) สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ

2 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547 2 วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามผลและประเมินผล เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามผลและประเมินผล ผลสำเร็จการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภาครัฐ ผลสำเร็จการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณและ บริหารงบประมาณของสำนักงบประมาณและ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณและ บริหารงบประมาณของสำนักงบประมาณและ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

3 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547 3 ขอบเขตของโครงการ โครงการ EvMIS ที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยฐานข้อมูล 2 ส่วน คือ 1. ฐานข้อมูลเพื่อการติดตามผล (E-Monitoring) 1. ฐานข้อมูลเพื่อการติดตามผล (E-Monitoring) 2. ฐานข้อมูลเพื่อการประเมินผล (E-Evaluation) 2. ฐานข้อมูลเพื่อการประเมินผล (E-Evaluation) (ระบบการประเมินผล PART : Performance (ระบบการประเมินผล PART : Performance Assessment Rating Tool) Assessment Rating Tool)

4 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547 4 โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลและประเมินผล ปี 2546 Evaluation Management Information System ( EvMIS ) โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลและประเมินผล ปี 2546 Evaluation Management Information System ( EvMIS ) Web Server ครม. สำนักประเมินผล 28 workstations EvMIS องค์กร / บุคคลทั่วไป หน่วยงานระดับเขต / จังหวัด / หน่วยปฏิบัติ 200 หน่วยงาน Database Server สำนักจัดทำงบประมาณ 619 workstations รัฐสภา ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ Budget Information System (BIS) สำนักงบประมาณ INTERNET

5 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547 5 ประโยชน์ที่ ส่วนราชการฯ ประโยชน์ที่ ส่วนราชการฯ ได้รับ นอกเหนือจากการใช้ EvMIS เพื่อเป็นเครื่องมือในการรายงาน แผน/ผล นอกเหนือจากการใช้ EvMIS เพื่อเป็นเครื่องมือในการรายงาน แผน/ผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว ส่วนราชการฯ จะได้รับประโยชน์จาก : การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว ส่วนราชการฯ จะได้รับประโยชน์จาก : ขั้นตอนการวางแผน ในการจัดทำงบประมาณ (Pre-Evaluation) ขั้นตอนการวางแผน ในการจัดทำงบประมาณ (Pre-Evaluation) - ในการวางแผนให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน โดย - ในการวางแผนให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน โดย ใช้สารสนเทศจากปีที่ผ่านมาเป็นเครื่องมือในการวางแผน ใช้สารสนเทศจากปีที่ผ่านมาเป็นเครื่องมือในการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการบริหารงบประมาณ (On-going) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการบริหารงบประมาณ (On-going) - เพื่อใช้จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานให้เสร็จในเวลาตาม - เพื่อใช้จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานให้เสร็จในเวลาตาม แผนที่กำหนดไว้ แผนที่กำหนดไว้ ขั้นประเมินความสำเร็จของผลผลิต ในการติดตามประเมินผล ขั้นประเมินความสำเร็จของผลผลิต ในการติดตามประเมินผล (Post Evaluation) (Post Evaluation) - เพื่อประเมินผลผลิต/โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว ได้บรรลุเป้าหมาย - เพื่อประเมินผลผลิต/โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว ได้บรรลุเป้าหมาย ตามเวลาและทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรรหรือไม่ ตามเวลาและทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรรหรือไม่

6 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547 6 ขั้นตอนการวางแผน ในการจัดทำงบประมาณ (Pre-Evaluation) - เพื่อใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของแผนที่ส่วนราชการได้วางไว้ - เพื่อใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของแผนที่ส่วนราชการได้วางไว้ เหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถในการดำเนินงานและทรัพยากร เหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถในการดำเนินงานและทรัพยากร ที่ได้รับการจัดสรรหรือไม่ ที่ได้รับการจัดสรรหรือไม่ ขั้นตอนการบริหารงบประมาณ (On-going) - เพื่องบประมาณเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของส่วนราชการ - เพื่องบประมาณเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ขั้นประเมินความสำเร็จของผลผลิต ในการติดตามประเมินผล (Post-Evaluation) - เพื่อประเมินผล ผลผลิต/โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว ได้บรรลุเป้าหมาย - เพื่อประเมินผล ผลผลิต/โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว ได้บรรลุเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดและงบประมาณที่ได้ส่วนราชการฯได้รับการจัดสรรหรือไม่ ตามตัวชี้วัดและงบประมาณที่ได้ส่วนราชการฯได้รับการจัดสรรหรือไม่ ประโยชน์ที่ สำนักงบประมาณ ได้รับ นอกเหนือจากการใช้ EvMIS เพื่อเป็นเครื่องมือในการประมวลรายงาน แผน/ผล การ ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว สำนักงบประมาณ จะได้รับประโยชน์ จาก :

7 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547 7 เงื่อนไขการรายงาน แผนงาน การกำหนดแผนต้องปฏิบัติงานให้ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง การกำหนดแผนต้องปฏิบัติงานให้ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง การรายงานผลต้องคำนึงตามสัดส่วนปริมาณงานที่เป็นจริง การรายงานผลต้องคำนึงตามสัดส่วนปริมาณงานที่เป็นจริงแผนการใช้จ่าย กำหนดให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน กำหนดให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน การปรับแผนควรคำนึงถึงการปรับให้สอดคล้องกับแผนที่จะ ปฏิบัติต่อไป มิใช่ปรับตามผลการดำเนินงาน การปรับแผนควรคำนึงถึงการปรับให้สอดคล้องกับแผนที่จะ ปฏิบัติต่อไป มิใช่ปรับตามผลการดำเนินงาน

8 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547 8 โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลและประเมินผล ปี 2547 Evaluation Management Information System ( EvMIS ) โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลและประเมินผล ปี 2547 Evaluation Management Information System ( EvMIS ) สืบเนื่องจาก รูปแบบการรายงานแผน / ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และแผน / ผล การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2547 เปลี่ยนจาก แบบฟอร์ม สงป. 46-1 ถึง สงป. 46-4 เป็น สงป. 301, 302, 302/1, 302/2, 303 และ ง. 241 รูปแบบการรายงานแผน / ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และแผน / ผล การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2547 เปลี่ยนจาก แบบฟอร์ม สงป. 46-1 ถึง สงป. 46-4 เป็น สงป. 301, 302, 302/1, 302/2, 303 และ ง. 241 โครงสร้างระบบงบประมาณในปีงบประมาณ 2547 เปลี่ยนจากปีงบประมาณ 2546 โครงสร้างระบบงบประมาณในปีงบประมาณ 2547 เปลี่ยนจากปีงบประมาณ 2546 จึงทำให้ต้องปรับปรุงระบบ EvMIS ใหม่ใน ปีงบประมาณ 2547 และเปลี่ยน รูปแบบการนำเข้าข้อมูลจาก Web Base Application ผสมกับ Client/Server เป็นระบบ Web Base Application 100%

9 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547 9 โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลและประเมินผล ปี 2547 Evaluation Management Information System ( EvMIS ) โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลและประเมินผล ปี 2547 Evaluation Management Information System ( EvMIS ) Web Server ครม. สำนักประเมินผล 28 workstations EvMIS องค์กร / บุคคลทั่วไป หน่วยงานระดับกรม Database Server สำนักจัดทำงบประมาณ 619 workstations รัฐสภา Budget Information System (BIS) สำนักงบประมาณ INTERNET หน่วยงานระดับจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt โครงการระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามผลและประเมินผล EvMIS (Evaluation Management Information System) สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google