งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ
โครงการระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามผลและประเมินผล EvMIS (Evaluation Management Information System) สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ

2 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามผลและประเมินผล ผลสำเร็จการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณและบริหารงบประมาณของสำนักงบประมาณและหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547

3 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547
ขอบเขตของโครงการ โครงการ EvMIS ที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยฐานข้อมูล 2 ส่วน คือ 1. ฐานข้อมูลเพื่อการติดตามผล (E-Monitoring) 2. ฐานข้อมูลเพื่อการประเมินผล (E-Evaluation) (ระบบการประเมินผล PART : Performance Assessment Rating Tool) สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547

4 โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลและประเมินผล ปี 2546
Evaluation Management Information System ( EvMIS ) สำนักงบประมาณ รัฐสภา Budget Information System (BIS) ครม. EvMIS INTERNET ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ Web Server Database Server 200 หน่วยงาน สำนักประเมินผล สำนักจัดทำงบประมาณ องค์กร / บุคคลทั่วไป 28 workstations 619 workstations หน่วยงานระดับเขต / จังหวัด / หน่วยปฏิบัติ สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547

5 ประโยชน์ที่ ส่วนราชการฯ ได้รับ
ประโยชน์ที่ ส่วนราชการฯ ได้รับ นอกเหนือจากการใช้ EvMIS เพื่อเป็นเครื่องมือในการรายงาน แผน/ผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว ส่วนราชการฯ จะได้รับประโยชน์จาก : ขั้นตอนการวางแผน ในการจัดทำงบประมาณ (Pre-Evaluation) - ในการวางแผนให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน โดย ใช้สารสนเทศจากปีที่ผ่านมาเป็นเครื่องมือในการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการบริหารงบประมาณ (On-going) - เพื่อใช้จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานให้เสร็จในเวลาตาม แผนที่กำหนดไว้ ขั้นประเมินความสำเร็จของผลผลิต ในการติดตามประเมินผล (Post Evaluation) - เพื่อประเมินผลผลิต/โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว ได้บรรลุเป้าหมาย ตามเวลาและทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรรหรือไม่ สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547

6 ประโยชน์ที่ สำนักงบประมาณ ได้รับ
นอกเหนือจากการใช้ EvMIS เพื่อเป็นเครื่องมือในการประมวลรายงาน แผน/ผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว สำนักงบประมาณ จะได้รับประโยชน์ จาก : ขั้นตอนการวางแผน ในการจัดทำงบประมาณ (Pre-Evaluation) - เพื่อใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของแผนที่ส่วนราชการได้วางไว้ เหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถในการดำเนินงานและทรัพยากร ที่ได้รับการจัดสรรหรือไม่ ขั้นตอนการบริหารงบประมาณ (On-going) - เพื่องบประมาณเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ขั้นประเมินความสำเร็จของผลผลิต ในการติดตามประเมินผล (Post-Evaluation) - เพื่อประเมินผล ผลผลิต/โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว ได้บรรลุเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดและงบประมาณที่ได้ส่วนราชการฯได้รับการจัดสรรหรือไม่ สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547

7 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547
เงื่อนไขการรายงาน แผนงาน การกำหนดแผนต้องปฏิบัติงานให้ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง การรายงานผลต้องคำนึงตามสัดส่วนปริมาณงานที่เป็นจริง แผนการใช้จ่าย กำหนดให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน การปรับแผนควรคำนึงถึงการปรับให้สอดคล้องกับแผนที่จะปฏิบัติต่อไป มิใช่ปรับตามผลการดำเนินงาน สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547

8 โครงสร้างระบบงบประมาณในปีงบประมาณ 2547 เปลี่ยนจากปีงบประมาณ 2546
โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลและประเมินผล ปี 2547 Evaluation Management Information System ( EvMIS ) สืบเนื่องจาก รูปแบบการรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และแผน/ผล การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2547 เปลี่ยนจาก แบบฟอร์ม สงป ถึง สงป เป็น สงป. 301, 302, 302/1, 302/2, 303 และ ง. 241 โครงสร้างระบบงบประมาณในปีงบประมาณ 2547 เปลี่ยนจากปีงบประมาณ 2546 จึงทำให้ต้องปรับปรุงระบบ EvMIS ใหม่ในปีงบประมาณ 2547 และเปลี่ยน รูปแบบการนำเข้าข้อมูลจาก Web Base Application ผสมกับ Client/Server เป็นระบบ Web Base Application 100% สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547

9 โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลและประเมินผล ปี 2547
Evaluation Management Information System ( EvMIS ) สำนักงบประมาณ รัฐสภา Budget Information System (BIS) ครม. EvMIS INTERNET Web Server Database Server หน่วยงานระดับกรม สำนักประเมินผล สำนักจัดทำงบประมาณ หน่วยงานระดับจังหวัด องค์กร / บุคคลทั่วไป 28 workstations 619 workstations สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547 สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี มกราคม 2547


ดาวน์โหลด ppt สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google