งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ท่องแดนมังกร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นายอานัฐ ปรีสมบัติ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ท่องแดนมังกร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นายอานัฐ ปรีสมบัติ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ท่องแดนมังกร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นายอานัฐ ปรีสมบัติ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1

2 มาตรฐาน ต ๑. ๓ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบ ยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการ เขียน มาตรฐาน ต ๒. ๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ ได้อย่าง เหมาะสมกับกาลเทศะ มาตรฐาน ต ๒. ๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและ เหมาะสม มาตรฐาน ต ๓. ๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยง ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการ พัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

3

4 คำถามสร้างพลังคิด ไปเที่ยวไหนดีเอ่ย คำถามประจำหน่วย 1. สถานที่ท่องเที่ยวของจีนมีที่ใดบ้างที่น่าสนใจ 2. วิถีชีวิตไทย - จีนเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร 3. วัฒนธรรมของจีนมีอะไรบ้าง คำถามประจำบท 1. ถ้าจะไปเที่ยวจีนจะต้องเตรียมตัวอย่างไร 2. สถานท่องเที่ยวของจีนที่ติดอันดับโลกมีอะไรบ้าง 3. ถ้านักเรียนมีโอกาสไปเที่ยวประเทศจีน นักเรียนจะเลือกไป เที่ยวที่ใด

5 ก่อนเริ่มการจัดการ เรียนรู้ ระหว่างการจัดการ เรียนรู้ สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ วิธีการเครื่องมือวิธีการเครื่องมือวิธีการเครื่องมือ การ สอบถาม - แบบสอบถา ม การสังเกต - แบบสังเกตประเมิน ชิ้นงาน - แบบ ประเมิน - การ สัมภาษณ์ พฤติกรรรมชิ้นงานโดย ใช้ เกณฑ์รูบริค ประเมิน โครงงาน - แบบ ประเมิน

6


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ท่องแดนมังกร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นายอานัฐ ปรีสมบัติ ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google