งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 38 ( พ. ศ. 2553) เรื่องหลักเกณฑ์ และ วิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานผล การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 38 ( พ. ศ. 2553) เรื่องหลักเกณฑ์ และ วิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานผล การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 38 ( พ. ศ. 2553) เรื่องหลักเกณฑ์ และ วิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานผล การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 มิถุนายน 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน 1.4 ข้อ 1 แห่ง ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติฉบับที่ 14 ( พ. ศ. 2540) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้ง คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ แทน  1.4 ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 9 คน ซึ่ง คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้ง เป็น กรรมการ

3 3 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน 1.5 และ 1.6 ของ ข้อ 1 แห่งประกาศคณะกรรการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 14 ( พ. ศ. 2540) เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการในการ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ( แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 35 ( พ. ศ. 2552 )) และให้ใช้ข้อความ ต่อไปนี้แทน  1.5 เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่าย เลขานุการ

4 4 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน 2.7 ของข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติฉบับที่ 14 ( พ. ศ. 2540) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้ง คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ( แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 35 ( พ. ศ. 2552)) และให้ใช้ข้อความ ต่อไปนี้แทน  2.7 เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่าย เลขานุการ

5 5 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 3/1 ของ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 14 ( พ. ศ. 2540) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้ง คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ( แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 35 ( พ. ศ. 2552))

6 6 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 ของประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 14 ( พ. ศ. 2540) เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการในการ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 35 ( พ. ศ. 2552)) และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  ข้อ 4 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระเนื่องจาก ขาดคุณสมบัติตามข้อ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้ง แล้วแต่ กรณี พ้นจากตำแหน่งเมื่อ  4.1 ตาย  4.2 ลาออก  4.3 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ออก เพราะไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ หรือมีความ ประพฤติเสื่อมเสีย

7 7 สรุปสาระสำคัญ  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก ตำแหน่งก่อนวาระคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนได้ โดยดำรง ตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนแทน

8 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 38 ( พ. ศ. 2553) เรื่องหลักเกณฑ์ และ วิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานผล การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google